AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 31–47

Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich

[Basic Principles of Criminal Procedure – Their Exceptionality and Exceptions to Them]

Jiří Mulák

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.25
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

This article deals with the basic principles of criminal procedure in the context of the forthcoming recodification of criminal procedural law. The basic principles of criminal procedure represent the guiding ideas of Czech criminal procedure and their importance is concentrated in the functions they perform. In the context of the forthcoming recodification, the legislative function is gaining importance. As the basic principles are the principles of criminal procedure, they cannot be applied in all situations and stages equally. Their characteristic features are conditionality and harmonious system, but they may also have a contrapositional character. The article draws attention to the exceptional (unique) position that these principles have in the criminal process, but it also shows the exceptions to them.

klíčová slova: basic principles of criminal procedure; recodification of criminal procedural law; exceptions to basic principles of criminal procedure; function of basic principles

reference (25)

1. CÍSAŘOVÁ, D. Vybrané teoretické problémy československého socialistického trestního řízení. Praha: Academia, 1984.

2. FENYK, J. Dohoda o vině a trestu ve světle nebo stínu základních zásad českého trestního řízení. In: BENÁK, J. - FILIP, J. - ŠIMÍČEK, V. (eds.). Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 491-504.

3. FENYK, J. Listina základních práv Evropské unie a trestní řízení. Státní zastupitelství. 2015, roč. 13, č. 2, s. 8-15.

4. FENYK, J. Volné hodnocení důkazů, materiální pravda, vnitřní přesvědčení, praktická jistota a důvěra v úsudek soudce v českém trestním řízení. In: KALVODOVÁ, V. - FRYŠTÁK, M. - PROVAZNÍK, J. (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 117-134.

5. FENYK, J. Zásady dokazování. In: ZÁHORA, J. a kol. Dokazovanie v trestnom konaní. Praha: Leges, 2013, s. 48-59.

6. GŘIVNA, T. - DVOŘÁK, M. Důvody fakultativního zastavení trestního stíhání ve světle základních zásad trestního řízení. In: ČENTÉŠ, J. - KURILOVSKÁ, L. (eds.). Efektívnosť prípravného konania -súčasný stav a výzvy pro futuro. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2022, s. 148-168.

7. GŘIVNA, T. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In: FENYK, J. (ed.). Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, s. 17-24.

8. CHMELÍK, J. a kol. Trestní řízení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

9. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, 2022.

10. JELÍNEK, J. Základní zásady trestního řízení - stále trauma české trestní legislativy. In: JELÍNEK, J. (ed.) Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu. Praha: Leges, 2016, s. 9-18.

11. JELÍNEK, J. Evropský veřejný žalobce v evropském prostoru. Kriminalistika. 2018, roč. 51, č. 1, s. 59-72.

12. KMEC, J. Princip kontradiktornosti jako jeden z aspektů práva na spravedlivý proces. In: VANDUCHOVÁ, M. - GŘIVNA, T. (eds.). Rekodifikace trestního práva procesního: aktuální problémy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 56-65.

13. KRATOCHVÍL, V. Základní zásady trestního řízení / trestního práva procesního v roce 2016. In: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 15-35.

14. KRISTKOVÁ, A. Adverzární, inkviziční a smíšený trestní proces - koncepce a širší souvislosti. Časopis pro právní vědu a praxi. 2013, roč. 21, č. 3, s. 370-379.

15. MULÁK, J. Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2019.

16. PELC, V. Koncept kontradiktornosti v trestním řízení. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2023, Vol. LXIX, č. 3.

17. PELC, V. Kontradiktornost - realita nebo chiméra českého trestního procesu? In: JELÍNEK, J. a kol. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. Praha: Leges, 2020, s. 46-56.

18. PROVAZNÍK, J. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení po roce 1990. Trestní právo. 2018, roč. 22, č. 2, s. 18-34.

19. PROVAZNÍK, J. Charakteristické rysy koncepce trestního řízení před rokem 1990. Trestní právo. 2018, roč. 22, č. 1, s. 5-12.

20. REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Praha: Orac, 2002.

21. RŮŽEK, A. a kol. Československé trestní řízení. Praha: Panorama, 1982.

22. RŮŽEK, A. a kol. Trestní řád. I. Díl. Praha: Panorama: 1981.

23. ŠÁMAL, P. - MUSIL, J. - KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013.

24. TOMÁŠEK, M. Prorůstání adversárních a inkvizičních prvků při europeizaci trestního procesu. Právník, 2009, roč. 148, č. 5, s. 467-480.

25. ZÁHORA, J. Uplatňovanie zásady primeranosti a zdržanlivosti pri využívaní informačno-technických prostriedkov v trestnom konaní v Slovenskej republike. Časopis pro právní vědu a praxi. 2018, roč. 26, č. 1, s. 29-39. CrossRef

Creative Commons License
Základní zásady trestního řízení – jejich výjimečnost a výjimky z nich is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení