AUC IURIDICA
AUC IURIDICA

Acta Universitatis Carolinae Iuridica (dále jen AUCI) je hlavním časopisem Právnické fakulty UK. Vychází od roku 1954, patří tak mezi tradiční právnické časopisy teoretického zaměření.

Jako obecný právnický časopis přináší delší studie i kratší články o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. AUCI také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. AUCI je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od českých i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou zveřejňovány v původním jazyku – slovenštině, angličtině, němčině, francouzštině, polštině.

AUCI je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, prostřednictvím nakladatelství Karolinum. Vychází čtyřikrát ročně, termíny vydání časopisu naleznete na webu Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Články uveřejněné v časopise AUCI procházejí nezávislým recenzním řízením (peer review), které je oboustranně anonymní. Posuzovatelé z daného oboru vyjadřují své stanovisko k vědecké kvalitě příspěvku a vhodnosti publikace v časopisu. V případě připomínek je stanovisko zasíláno zpět autorovi s možností přepracování textu (blíže viz Pokyny pro autory – Recenzní řízení).

Časopis AUCI (ISSN 0323-0619) je evidován v České národní bibliografii (vedena Národní knihovnou ČR) a v Index to Foreign Legal Periodicals (veden American Association of Law Libraries). AUCI má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18585.

AUCI je tzv. časopisem otevřeným a veškerý jeho obsah je zveřejňován jak na webu fakulty, tak na webových stránkách nakladatelství Karolinum. Přístup k němu je bezplatný.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

–––

S velkým potěšením Vás informujeme, že časopis Acta Universitatis Carolinae Iuridica byl jako první časopis Právnické fakulty Univerzity Karlovy zařazen do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS. Tato databáze společnosti Elsevier je největší abstraktovou a citační databází recenzované literatury na světě. Od zařazení do elitní databáze SCOPUS si redakce časopisu slibuje nejen zvýšení čtenosti časopisu, ale také nárůst zájmu o publikaci příspěvků jak českých, tak zahraničních autorů.

AUC IURIDICA, Vol 69 No 3 (2023), 131–142

Úvahy de lege ferenda nad dohodou o vině a trestu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

[De Lege Ferenda Considerations on Plea Bargaining in the Light of the Case-Law of the European Court of Human Rights]

Lukáš Bohuslav

DOI: https://doi.org/10.14712/23366478.2023.32
zveřejněno: 15. 09. 2023

Abstract

The paper deals with the recent topic of plea bargaining in relation to the case-law of the European Court of Human Rights. It focuses on several areas in the Court’s jurisprudence, which are waiver of the right to a fair trial, prejudice to the accused, the right to a defense, the speed of criminal proceedings, and finally, the presumption of innocence and group cases. The paper concludes with an assessment of whether the regulation of the plea bargaining procedure is in conformity with the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

klíčová slova: plea bargain; European Court of Human Rights; right to a fair trial; presumption of innocence

reference (22)

1. JELÍNEK, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. 2012, roč. 42, č. 10, s. 19-25.

2. MUSIL, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika. 2008, roč. 41, č. 1, s. 3-26.

3. Rozsudek ESLP ve věci Correia de Matos proti Portugalsku ze dne 4. dubna 2018 (stížnost č. 56402/12).

4. Rozsudek ve věci Deweer proti Belgii ze dne 27. února 1980 (stížnost č. 6903/75).

5. Rozsudek ESLP ve věci Dimitrov a Hamanov proti Bulharsku, ze dne 10. května 2011 (stížnost č. 48059/06 a 2708/09).

6. Rozhodnutí ESLP ve věci Håkansson a Sturesson proti Švédsku ze dne 21. února 1990 (stížnost č. 11855/85).

7. Rozsudek ve věci Kadagishvili proti Gruzii ze dne 14. května 2020 (stížnost č. 12391/06).

8. Rozsudek ESLP ve věci Karaman proti Německu ze dne 27. února 2014 (stížnost č. 17103/10).

9. Rozhodnutí ESLP ve věci Kwiatkowska proti Itálii ze dne 30. listopadu 2000 (stížnost č. 52868/99).

10. Rozsudek ESLP ve věci Le Compte, Van Leuven a de Meyere proti Belgii ze dne 23. června 1981 (stížnost č. 6878/75 a 7238/75).

11. Rozsudek ESLP ve věci Mucha proti Slovensku ze dne 25. listopadu 2021 (stížnost č. 63703/19).

12. Rozsudek ESLP ve věci Natsvlishvili a Togonidze proti Gruzii ze dne 29. dubna 2014 (stížnost č. 9043/05).

13. Rozsudek ESLP ve věci Navalnyj a Ofitserov proti Rusku ze dne 23. února 2013 (stížnost č. 46632/13 a 28671/14).

14. Rozsudek ESLP ve věci Pishchalnikov proti Rusku ze dne 24. září 2009 (stížnost č. 7025/04).

15. Rozsudek ESLP ve věci Poitrimol proti Francii ze dne 23. listopadu 1993 (stížnost č. 14032/88).

16. Rozsudek ESLP ve věci Razvozzhayev proti Rusku a Ukrajině a Udaltsov proti Rusku ze dne 19. listopadu 2019 (stížnost č. 75734/12, 2695/15 a 55325/15).

17. Rozsudek ESLP ve věci Scoppola proti Itálii ze dne 17. září 2009 (stížnost č. 10249/03).

18. Rozhodnutí ESLP ve věci Sodadžiev proti Bulharsku ze dne 5. října 2006 (stížnost č. 58733/00).

19. Rozsudek ESLP ve věci V.C.L. a A.N. proti Spojenému království ze dne 16. února 2021 (stížnost č. 77587/12 a 74603/12).

20. ŘÍHA, J. - PÚRY, F. Aktuální problémy aplikační praxe při uplatňování institutu dohody o vině a trestu. In: FIRSTOVÁ, J. (ed.). Zločin a trest v 21. století: aktuální témata trestní politiky a trestního práva: pocta Heleně Válkové. Praha: Institut forenzních, bezpečnostních studií a managementu, 2021, s. 235-258.

21. ŠÁMAL, P. - ŘÍHA, J. - STRYA, J. Odklony v justiční praxi. Trestněprávní revue. 2019, roč. 2019, č. 9, s. 177-186.

22. ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praktik. Praha: Leges, 2012.

Creative Commons License
Úvahy de lege ferenda nad dohodou o vině a trestu ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

230 x 157 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 65 Kč
ISSN: 0323-0619
E-ISSN: 2336-6478

Ke stažení