PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková

Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku
Jakub Razim

Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství)
Marek Starý

Historické souvislosti vzniku rakouské ústavy 1920
Miroslav Šepták

František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924
Jiří Šouša

Magie v Lex Duodecim tabularum
Pavel Záliš

Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012
Jakub Stromšík

Výběr z nové právněhistorické literatury
Editors

Tretera, J. R. – Horák, Z. (eds.). Spiritual Care in Public Institutions in Europe
Jan Beránek

Kuklík, J. Příběh československé ústavy 1920. I. díl: Příprava a přijetí ústavní listiny
Pavel Maršálek

Tretera, J. R. – Horák, Z. Právní dějiny církví. Synagoga a církve v průběhu dějin
Marek Novák

Gajdoš, M. – Konečný, S. Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. III. (1954–1960). IV. (1954–1960)
René Petráš

Behringer, W. Chonrad Stoeckhlin a „noční houf“ (Příběh z raného novověku)
Radim Seltenreich

Papáč, R. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí
Adriána Švecová

Tomeš, I. Vzpomínky na 60 let v oboru sociální politiky, správy a práva
Josef Vošmik

Vyšný, Peter (ed.). Európa a mimoeurópsky svet: kontakty, konfrontácie a konflikty
Ladislav Vojáček

Správa z inauguračnej prednášky doc. Mgr. et Mgr. Miroslava Lysého, PhD.
Martin Gregor

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení