PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020), 103–130

František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924

[František Xaver Hodač as a Co-Author of International Labor Law Rules Between Years 1919–1924]

Jiří Šouša

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.32
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

The article describes the work of František Xaver Hodač, a prominent Czechoslovak politician and representative of employers in the International Labor Organization in years 1919–1924. It deals with the activities of the International Labor Organization in the first five years of the existence of this professional organization based on the principle of tripartism and it monitors the participation of František Xaver Hodač in them. The article indicates that the Czechoslovak Republic played a significant role in creating the rudiments of modern labor law and in building the roots for international consensual dispute resolution. It tries to affect not only organizational and normative aspects, but also non-legal influences and the importance of the individual for the historical formation of law and the legal developments.

Klíčová slova: law; history; labor; international; organisation; Czechoslovakia; Hodač

reference (91)

1. ALCOCK, A. History of the International Labour Organisation. London: Macmillian, 1971. CrossRef

2. ALMEIDA RIBEIRO de, G. The Decline of Private Law. A Philosophical History of Liberal Legalism. Oxford: Hart Publishing, 2019. CrossRef

3. BÁRTA, M. - KOVÁŘ, M. a kolektiv autorů. Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia, 2017.

4. BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.

5. BENEŠ, Z. Úvod. In: SEMOTANOVÁ, E. a kol. Česko. Ottův historický atlas. 3. aktualizované vydání. Praha: Ottovo nakl. s.r.o., 2017.

6. BOYER, Ch. Nationale Kontrahenten oder Partner? Studien zu den Beziehungen zwischen Tschechen und Deutschen in der Wirtschaft der ČSR (1918-1938). München: Oldenbourg, 1999. CrossRef

7. CICERO, M. T. De Oratore. Für den Schulgebrauch erklärt von Karl Wilhelm Piderit. Leipzig: B.G. Teubner, 1862, s. 110. [online]. Dostupný na:

8. https://ia802707.us.archive.org/27/items/deoratore00pidegoog/deoratore00pidegoog.pdf.

9. CICERO, M. T. Tuskulské rozhovory. Praha: Svoboda, 1976.

10. Constitution and Rules. Permanent Labour Organisation. Geneve: International Labour Office, 1921.

11. DEJMEK, J. Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Část první - revolucionář a diplomat (1884-1935). Praha: Karolinum, 2006.

12. DURMANOVÁ, M. a kol. Ústřední svaz československého průmyslu 1918-1950. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1964.

13. ENGELS, B. Anti-Dühring. Pana Evžena Dühringa převrat vědy. Praha: Svoboda, 1952.

14. GREGOROVÁ, Z. Právní činnost Mezinárodní organizace práce a jejich vztah k československému právu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1988.

15. HORSKÝ, J. Čas. In: ŠTORCHOVÁ, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné vědě. Praha: Scriptorium, 2014.

16. HORSKÝ, J. Struktura. In: ŠTORCHOVÁ, L. a kol. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné vědě. Praha: Scriptorium, 2014.

17. HUGHES, S. - HAWORTH, N. The International Labour Organisation. Coming in from the Cold. London - New York: Routledge, 2011.

18. International Labour Conference., Record of Proceedings, First Annual Meeting October 29, 1919 - November 29, 1919. Washington DC: Government Printing Office, 1920.

19. International Labour Office. Official Bulletin. Vol. I. April 1919 - August 1920. Geneva: ILO, 1923.

20. International Labour Conference. Second Session 15th June - 10th July, 1920. Geneva: International Labour Office, 1920.

21. International Labour Office. Bulletin. 20. October 1920. No. 6-7. Geneva: ILO, 1920.

22. International Labour Conference. Third Session. Geneva 1921. Vol I. First and Second Parts. Geneva: International Labour Office, 1921.

23. International Labour Conference. Sixth Session. Geneva 1924. Geneva: International Labour Office, 1924.

24. International Labour Conference. Seventh Session. Geneva 1925. Geneva: International Labour Office, 1925.

25. International Labour Conference. Eight Session. Geneva 1926. Vol. I. Geneva: International Labour Office, 1926.

26. International Labour Conference. Ninth Session. Geneva 1926. Vol. II. Geneva: International Labour Office, 1926.

27. International Labour Conference. Tenth Session. Geneva 1927. Geneva: International Labour Office, 1927.

28. International Labour Conference. Eleventh Session. Geneva 1928. Vol. I. Geneva: International Labour Office, 1928.

29. International Labour Conference. Twelth Session. Geneva 1929. Vol. I. Geneva: International Labour Office, 1929.

30. International Labour Conference. Thirteenth Session. Geneva 1929. Geneva: International Labour Office, 1929.

31. International Labour Conference. Fourteenth Session. Geneva 1930. Vol. I. Geneva: International Labour Office, 1930.

32. International Labour Conference. Fifteenth Session. Geneva 1931. Vol. I. Geneva: International Labour Office, 1931.

33. JELLINEK, G. System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl., Tübingen: J.C.B. Mohr, 1905.

34. JIRÁSEK, A. Staré pověsti české. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1959.

35. JOHNSTON, G. A. The International Labour Organisation. Its work for social and economic progress. London: Europa Publications, 1970.

36. KOLEKTIV AUTORŮ. Fond č. 464 Pozůstalost dr. Františka Hodače 1883-1943. Inventář. Praha: SÚA, 1961.

37. KOLEKTIV AUTORŮ. Úmluvy Mezinárodní organizace práce ratifikované Českou republikou. I. Sborník úmluv MOP ratifikovaných Českou republikou podle stavu účinného k 1. lednu 2018. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů, 2017.

38. LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009.

39. MAKARIUSOVÁ, M. Fernegg Rudolf. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 16 (Ep-Fe). Praha: Historický ústav - Academia, 2013.

40. MANDOVÁ, L. Od Panenství k Divokému Západu. Doba, život a dílo Marie Majerové. Praha: H+H, 2019.

41. MARX, K. Das Elend der Philosophie. Marx-Engels Werke. Berlin: Dietz Verlag, 1972. [online]. Dostupné na: http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_125.htm#K2_2.

42. PETRÁŠ, R. Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Karolinum, 2009.

43. PITRONOVÁ, A. Čeští Němci jako svébytný prvek mezinárodních vztahů. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií, Brno: MU v Brně. 2010.

44. POKOL, B. The concept of law. The multi-layered legal system. Budapest: Rejtjel Ed., 2001, s. 21. [online]. Dostupné na: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-67346.

45. POKORNÝ, P. - FUCHS, M. - HORECKÝ, J. - SAMEK, V. 100 let Mezinárodní organizace práce. Základ sociálního dialogu. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů v nakladatelství Sondy, s.r.o., 2019.

46. PROCHÁZKA, R. Anglie a kolektivní bezpečnost. In: Zahraniční politika. Sborník pro studium otázek mezinárodních, politických, hospodářských a právních s přílohou Věstník Ministerstva zahraničních věcí. Leden 1935. Roč. XIV. Praha: Orbis, 1935.

47. PROCHÁZKA, R. Nová tvář problému bezpečnosti. In: Zahraniční politika. Sborník pro studium otázek mezinárodních, politických, hospodářských a právních s přílohou Věstník Ministerstva zahraničních věcí. Leden 1935. Roč. XIV. Praha: Orbis, 1935.

48. PRŮCHA, V. a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992. 1. Díl Období 1918-1945. Brno: Doplněk, 2004.

49. RÁKOSNÍK, J. Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938. Praha: Karolinum, 2008.

50. SACHS, M. Verfassungsrecht II. Grundrechte. 3. Auflage. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2016. CrossRef

51. SELTENREICH, R a kol. Dějiny evropského kontinentálního práva. 3. upravené vydání. Praha: Leges, 2010.

52. SCHOENBAUM, E. O provádění sociálního pojištění u nás. Rozhovor ve schůzích Sociálního ústavu ČSR ve dnech 3. a 24. února a 3. a 10. března 1927. Praha: Lidová tiskárna Ant. Němec a spol., 1927.

53. SKOCH, J. Mezinárodní organizace práce a ČSR. Genese mezinárodní organizace práce, její působení a účast Československa na jejím díle. Praha: Lidová knihtiskárna A. Němec a spol., 1928.

54. SKŘEJPEK, M. (ed.). Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty. Fragmenta selecta/Vybrané části. Tomus I. Liber I - XV/Svazek I. kniha I - XV. Praha: Karolinum, 2015.

55. ŠTERN, E. Československo a Mezinárodní organizace práce. In: Sociální politika v Československé republice. Praha: Sociální ústav Československé republiky, 1928.

56. ŠTERN, E. O osmihodinové pracovní době. In: Sociální politika v Československé republice. Praha: Sociální ústav Československé republiky, 1928.

57. TAYERLE, R. Mezinárodní odborová konference v Bernu. In: Odborové sdružení českoslovanské. Ústřední korespondenční a statistický časopis československých odborných a vzdělávacích spolků, 1919, roč. XXIII, č. 5, Praha: Josef Malý.

58. TCZERCLAS von TILLY, H. Internationales Arbeitsrecht. Unter besonderer Berücksichtigung der Internationalen Arbeitsorganisation. Berlin - Leipzig: Walter de Gruyter, 1924.

59. TELTŠÍK, R. Mezinárodní konference práce (Letošní i předešlé). In: Naše doba revue pro vědu, umění a život sociální. Roč. XXXII., sešit 10. Praha-Královské Vinohrady: Jan Laichter, 1924.

60. TOMÁŠEK, M. Podíl čs. práva a diplomacie na fungování meziválečné Evropy a formování evropských integračních uskupení. In: MALÝ, K. - SOUKUP, L. (eds.). Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1938) a jejich místo ve střední Evropě. Praha: Karolinum, 2010.

61. TOMEŠ, I. Z historie International Labour Organisation (ILO) - Mezinárodní organizace práce (MOP). Fórum sociální politiky, 2017, roč. 10, č. 3.

62. TOMEŠ, J. BROŽ, Rudolf. In: VOŠAHLÍKOVÁ, P. a kol. Biografický slovník českých zemí. 7. sešit (Bra-Brum). Praha: Libri, 2012.

63. Ústřední sociální pojišťovna 1926-1936. Praha: Ústřední sociální pojišťovna, 1936.

64. Národní archiv, fond 372 Ústřední svaz československého průmyslu, inv. č. 83, sign. 0/50/1, karton 24, ustavení ÚSČP.

65. Národní archiv, fond 464 Pozůstalost dr. Františka Hodače, karton 220, Mezinárodní úřad práce a jeho ředitel

66. Národní archiv, fond 464 Pozůstalost F. X. Hodače, karton 220, K příjezdu ředitele MÚP Alberta Thomase.

67. Lidové noviny, 8. července 1924

68. Národní listy, 28. dubna 1935

69. Rudé právo, 1. října 1922, č. 230, roč. III.

70. Rudé právo, 17. října 1922, č. 243, roč. III.

71. Rudé právo, Večerník, 15. listopadu 1922.

72. Slavie, 16. května 1920

73. Archiv Univerzity Karlovy, fond Právnická fakulta Německé univerzity v Praze, Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí, inv. č. 77. Dostupné na:

74. http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1625570324201686/197/?lang=cs.

75. Archiv Univerzity Karlovy, Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 2, Matrika doktorů (1900-1908). Dostupné na:

76. http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/book/bo/1662070835117222/344/?lang=cs.

77. Česká republika na 107. zasedání Mezinárodní organizace práce. [online]. Dostupné na: https://www.mzv.cz/mission.geneva/cz/udrzitelny_rozvoj/mezinarodni_organizace_prace_/ceska_republika_na_107_zasedani.html.

78. Encyklopedie BOZP. Dostupné na:

79. http://ebozp.vubp.cz/wiki/index.php/Mezininárodní_organizace_práce.

80. Fachidiot. Dostupné na:

81. https://de.wikipedia.org/wiki/Fachidiot.

82. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, ZS 1902/1903, Archiv Univerzity Karlovy, Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 27, Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy H a Právnická fakulta Univerzity Karlovy, ZS 1903/1904, Archiv Univerzity Karlovy, Matriky Univerzity Karlovy, inv. č. 27, Matrika imatrikulovaných české Karlo-Ferdinandovy univerzity / Univerzity Karlovy H. Dostupné na:

83. http://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/person/se/1671311363975513/?_______MG___search_name=HODAČ+FRANTIŠEK&_______MG___search_birth_date=&_______MG___search_birth_place=&_______MG___search_faculty=4&_______MG___search_year_from=&_______MG___search_year_to=&lang=cs&PSarcPublicPersonSearchList=10&SOarcPublicPersonSearchList=0order_prijmeni/0order_jmeno&_sessionId=1156332&__binding=1&_______BG___OK=Vyhledat&search_name=HODAČ+FRANTIŠEK&search_birth_place=&search_faculty=4.

84. František Hodač. Dostupné na:

85. https://cs.wikipedia.org/wiki/František_Hodač.

86. Stránky ILO. Dostupné na:

87. https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/WCMS_155819/lang--en/index.htm.

88. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:::NO:::.

89. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12000:0::NO:::.

90. Treaty of peace with Germany (Treaty of Versailles). Dostupné na:

91. https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf.

Creative Commons License
František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919–1924 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení