PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020), 131–141

Magie v Lex Duodecim tabularum

[Magic in the Twelve Tables]

Pavel Záliš

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.33
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

The article deals with the relationship of Roman law and magic from the perspective of Twelve Tables. It deals mainly with two provisions of the eighth table of the Twelve Tables QUI MALUM CARMEN INCANTASSIT and QUI FRUGES EXCANTASSIT. The paper offers closer insight into the perception of magic by the Romans when it comes to its prohibiting and punishing its practice. It also compares the individual ancient sources that deal with these provisions. The aim of this paper is to provide a broader perspective of the context of magic in early Roman law.

Klíčová slova: magic; carmen; malum carmen; excantare; qui malum carmen incantassit; qui fruges excantassit; římské právo, zákon XII desek

reference (40)

1. APULEIUS, L. Apologie aneb Vlastní obhajoba proti nařčení z čarodějnictví. Praha: Svoboda, 1989. ISBN 978-80-205-0075-5.

2. AUGUSTINUS, A. O Boží obci knih XXII. Překl.: NOVÁKOVÁ, J. Přetisk 1. vyd. vyd. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1284-3.

3. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981. Pyramida. Encyklopedie. ISBN 11-053-81.

4. BECKMANN, F. Zauberei und Recht in Roms Frühzeit. Ein Beitrag zur Gechichte und Interpretation des Zwölftafelrechtes. Münster: W. Nolte, 1923.

5. BRUNS, C. G. - MOMMSEN, T. Fontes iuris romani antiqui. Friburgi: I.C.B. Mohr, 1887.

6. CICERO, M. T. O věcech veřejných. Překl.: JANOUŠEK, J. Praha: Oikoymenh, 2009. ISBN 978-80-7298-133-5.

7. CICERO, M. T. Tuskulské hovory: Cato starší o stáří: Laelius o přátelství. Překl.: BAHNÍK, V. Praha: Svoboda, 1976. Antická knihovna: Sv. 32.

8. DICKIE, M. Magic and magicians in the Greco-Roman world. London; New York: Routledge, 2003. ISBN 978-0-415-31129-8. CrossRef

9. FRAENKEL, E. Review of Zauberei und Recht in Roms Frühzeit. Ein Beitrag zur Geschichte und Interpretation des Zwölftafelrechtes. Gnomon. 1925, roč. 1, č. 4, s. 185-200. ISSN 0017-1417.

10. GLUCKMAN, M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society. Oxford: Basil Blackwell, 1965. ISBN 978-1-138-53040-9.

11. GORDON, R. Aelian's Peony: the location of magic in Graeco-Roman tradition. Comparative Criticism. 1987, č. 9, s. 59-95.

12. GORDON, R. Imagining Greek and Roman Magic. In: ANKARLOO, B. - CLARK, S. (ed.) Witchcraft and magic in Europe: Ancient Greece and Rome. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999, s. 159-275. ISBN 0-8122-1705-5.

13. GRAF, F. Magic in the Ancient World. Překl.: PHILIP, F. Reprint edition. vyd. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. ISBN 978-0-674-54153-5.

14. HOFFMAN, C. A. The Idea of Magic in Roman Law. Berkeley: University of California, 2002.

15. HOMÉROS. Homérova Odysseia. Překl.: VAŇORNÝ, O. Třetí, přepracované vydání. vyd. Praha: Jan Laichter, 1943. Laichterova sbírka krásného písemnictví: XXIX.

16. KIPPENBERG, H. Magic in Roman Civil Discourse: Why Rituals Could be Illegal. In: Envisioning Magic. Leiden: BRILL, 1997, s. 137-163. ISBN 90-04-10777-0. CrossRef

17. MACROBIUS. Macrobius: Saturnálie. Překl.: HLAVÁČEK, J. Poslední Římané. vyd. Praha: Herrmann a synové, 2002.

18. MOMIGLIANO, A. review of L. Robinson: Freedom of Speech in the Roman Republic. The Journal of Roman Studies, roč. 1942, č. 32, s. 120-124. CrossRef

19. NOWICKA, D. Zniesławienie w prawie rzymskim. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2013. ISBN 978-83-61370-73-4.

20. HUVELIN, P. L. La notion de l' "iniuria" dans le très ancien droit romain. Lyon: A. Rey, 1903.

21. PHARR, C. The Interdiction of Magic in Roman Law. Transactions and Proceedings of the American Philological Association. 1932, roč. 63, s. 269. ISSN 00659711. CrossRef

22. PHILLIPS, C. R. Nullum Crimen sine Lege: Socioreligious Sanctions on Magic. In: FARAONE, A. C. - OBBINK, D. (ed.), Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion. New York: Oxford University Press, 1991, s. 260-276. ISBN 978-0-19-504450-8.

23. PHILLIPS, C. R. The sociology of religious knowledge in the Roman empire to A.D. 284. ANRW II. 1986, roč. 16, č. 3, s. 2677-2773. CrossRef

24. FRANKFURTER, D. Guide to the study of ancient magic. Leiden; Boston: Brill, 2019. Religions in the Graeco-Roman world VOLUME 189. ISBN 978-90-04-39075-1.

25. PLATÓN. Zákony. Překl.: NOVOTNÝ, F. Praha: OIKOYMENH, 2016. ISBN 978-80-7298-214-1.

26. RICCOBONO, S. Fontes Juris Romani Antejustiniani. Florentiae: Giunti Editore, 1968. ISBN 978-88-09-05100-3.

27. RIVES, J. B. Magic in the XII Tables Revisited. The Classical Quarterly. 2002, roč. 52, č. 1, s. 270-290. ISSN 0009-8388. CrossRef

28. RIVES, J. B. Magus and Its Cognates in Classical Latin. In: Magical Practice in the Latin West. London, Boston: Brill, 2010, s. 53-77. ISBN 978-90-04-17904-2.

29. RIVES, J. B. Magic in Roman Law: The Reconstruction of a Crime. Classical Antiquity. 2003, roč. 22, č. 2, s. 313-339. ISSN 0278-6656, 1067-8344. CrossRef

30. ROBERTS, S. A. Order and dispute: an introduction to legal anthropology. New Orleans: Quid Pro Books, 2013. ISBN 978-1-61027-184-4.

31. ŘÍHA, J. Křížkův slovník latinsko-český Jan Říha. Praha: I. L. Kober knihkupectví, 1889.

32. SCHOELL, R. Legis Duodecim Tabularum Reliqviae. Leipzig: in aedibus B.G. Teubneri, 1866.

33. SKŘEJPEK, M. Ius et religio: právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. ISBN 978-80-901064-8-2.

34. SKŘEJPEK, M. Prameny římského práva. Praha: LexisNexis, 2004. ISBN 978-80-86199-89-4.

35. STRACHAN-DAVIDSON, J. L. - MOMMSEN, T. Problems of the Roman criminal law. Oxford: Clarendon Press, 1912.

36. TACITUS, C. Letopisy. Překl.: MINAŘÍK, A. - HARTMANN, A. Praha: Svoboda, 1975. Antická knihovna: Svazek 27.

37. URBANOVÁ, D. Latinské proklínací tabulky na území římského impéria. Brno: Host: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-7294-681-5.

38. VERSNEL, H.S. - FRANKFURTER, D. - HAHN, J. Magical Practice in the Latin West. London, Boston: Brill, 2010. ISBN 978-90-04-17904-2.

39. VOIGT, M. Die XII Tafeln. Leipzig: A. G. Liebskind, 1883.

40. WARMINGTON, E. H. Remains of Old Latin, Volume III. Revised edition. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1938. ISBN 978-0-674-99363-1.

Creative Commons License
Magie v Lex Duodecim tabularum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení