PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020), 11–33

Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku

[Hradiště Monastery in the Dispute over the Domašov Forest: A Study on the History of Law of Borders in the Middle Ages]

Jakub Razim

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.29
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

In a survey into the legal history of the Premonstratensian monastery Hradiště near Olomouc, in which I tried to uncover the details of the border dispute over church land near Domašov around 1220, I placed under a microscope the forged document CDB II 376, which is the result of numerous counterfeiting activities taking place in Hradiště scriptorium since the second half of the 13th century. The diplomatic material of the ancient Moravian foundation has been an interesting subject of investigation both because it is famous for its verbosity, with which it describes legal realities, and because the monastery, as a colonizer, had constantly been involved in conflicts with the surrounding landowners making its destiny an excellent springboard for the research of the Law of Borders in the Middle Ages. However, in order to shed light on one of the long-neglected aspects of medieval legal life that I encounter here, it was necessary to test the factual accuracy of CDB II 376. A comparison with chartes and records on the practices of the Law of Borders, which have been preserved in our region since the Přemyslid period, was chosen as a tool of source criticism. The findings I have reached lead to the conclusion that the forgery fits well into our general knowledge of public administration in the first decades of the 13th century. After all, the justification of the territorial aspirations substantiated in writing had to be acknowledged also by the opponent of the Premonstratensian monastery, Albert of Šternberk.

Klíčová slova: Middle Ages; Moravia; Hradiště monastery; legal history; law of borders; legal ritual; charters; forgery; perambulation

reference (139)

1. Archiv Národního muzea, Pergamenové listiny, sg. A 37.

2. Historica relatio de conditoribus primo arcis dein Monasterii Gradicensis …. MZA Brno. E 55 - Premonstráti Klášterní Hradisko, sg. II 1.

3. Liber monasterii Gradicensis …. Klášterní archiv v Csorne, bez signatury.

4. BACKMUND, N. (ed.). Monasticon Praemonstratense I. Editio prima. Straubing: Cl. Attenkofersche Buchdruckerei, 1949.

5. BACKMUND, N. (ed.). Monasticon Praemonstratense I-1. Editio secunda. Berlin - New York: De Gruyter, 1983. CrossRef

6. BADER, K. S. Der schwäbische Untergang. Studien zum Grenzrecht und Grenzprozeß im Mittelalter. Freiburg im Breisgau: Waibel, 1933.

7. BAKALA, J. Počátky těžby kovů v Nízkém Jeseníku a vznik Horního Benešova. In: TÝŽ. Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku. Výbor z článků a studií. Brno: Matice moravská, 2002 s. 347-372.

8. BERGER, K. Die Besiedlung des deutschen Nordmährens im 13. und 14. Jahrhunderte. Brünn: Deutscher Volksschulverband in Mähren, 1933.

9. BLÁHOVÁ, Marie. Pamětní zápisy (akty) v českých zemích od konce 10. do konce 13. století. Historia Slavorum Occidentis, 2012, Tom 1 (2), s. 72-84. CrossRef

10. BOČEK, A. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae II (1200-1240). Olomoucii: Skarniztl, 1839.

11. BOČEK, A. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tomus IV (1268-1293). Olomouc: Skarniztl, 1845.

12. BOHÁČEK, Miroslav. Das römische Recht in der Praxis der Kirchengerichte der böhmischen Länder im 13. Jahrhundert. Studia Gratiana, 1967, Vol. 11, s. 273-304.

13. BOHÁČEK, M. Einflüsse des römischen Rechts in Böhmen und Mähren. Milano: Giuffre, 1975.

14. BOHÁČEK, Miroslav. Římské právo v listinné praxi českých zemí 12.-15. století. Sborník archivních prací, 1974, roč. 24, č. 2, s. 461-486.

15. BOLINA, Pavel. Byl hrad Svojanov u Poličky posledním centrem tzv. úsobrnské provincie? (Příspěvek k historii moravsko-českého pomezí II.). Časopis Matice moravské, 2005, roč. 124, č. 1, s. 3-46.

16. BOLINA, Pavel. Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku. Archaeologia historica, 2002, roč. 27, s. 163-178.

17. BOLINA, Pavel - ŠLEZÁR, Pavel. K problematice falz vzniklých při majetkových sporech hradišťského kláštera na severu Drahanské vrchoviny. Časopis Matice moravské, 2006, roč. 125, č. 2, s. 307-342.

18. BRANDL, V. Glossarium illustrans bohemico-moraviae historiae fontes. Brünn: C. Winiker, 1876.

19. BRANDL, Vincenc. Staročeské právo mezní. Právník, 1869, roč. 8, s. 117-127, 155-166.

20. BYLINA, S. Drogi, granice, most. Studia o przestrzeni publicznej i sakralnej w średniowieczu. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2012.

21. VAN CAENEGEM, R. Ch. La Preuve dans le droit du Moyen Âge occidental - Rapport de Synthèse. In: La preuve 2. Moyen âge et temps modernes. Bruxelles: Ed. de la Libr. Encyclopedique, 1965, s. 691-754.

22. DOHNAL, Martin - ŠÍDA, Petr. Historické způsoby značení pozemkových hranic a problematika tzv. mohylovitých útvarů. Archeologie ve středních Čechách, roč. 11, č. 2, s. 635-652.

23. DOLEŽEL, Jiří. K etnické struktuře středověké kolonizace Drahanské vrchoviny. Archaeologia historica, 2003, roč. 28, s. 123-173.

24. DUDÍK, B. Dějiny Moravy IX. Kulturní poměry na Moravě od roku 1197 do 1306 (Stát a národství). V Praze: Nákladem B. Tempského, 1884.

25. DUŠKOVÁ, S. Fälschungen böhmischer Königsurkunden im 13. Jahrhundert. In: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongreß der Monumenta Germaniae Historica München, 16.-19. September 1986. Teil IV. Hannover: Hahn, s. 597-615.

26. DUŠKOVÁ, Sáša. Zur Problematik der vermeintlich aus dem 13. Jahrhundert stammenden Urkundenfälschungen in den böhmischen Ländern. Archivmitteilungen, 1991, Jhrg. 41, Heft 4, s. 179-185.

27. ELBEL, P. Hospodářské zázemí kláštera Hradiště u Olomouce v 11. a 12. století. In: JAN, L. - OBŠUSTA, P. (eds.). Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24. - 25. května 2001 v Třebíči. Brno: Matice moravská, 2002, s. 39-56.

28. EMLER, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II (1253-1310). Pragae: Typis Grégerianis, 1882.

29. EMLER, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars IV (1333-1346). Pragae: Sumtibus regiae scientiarum societatis Bohemiae, 1892.

30. ERBEN, K. J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I (600-1253). Pragae: Theophili Haase, 1855.

31. ERBEN, W. Deutsche Grenzaltertümer aus den Ostalpen. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 1922, Jhrg. 43, s. 1-65. CrossRef

32. FERULÍK, Alois. Hranice domašovského lesa. Vlastivědný věstník moravský, 1966, roč. 18, č. 1, s. 106-109.

33. FIALA, Zdeněk. K otázce funkce našich listin do konce 12. stol. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická (C), 1960, roč. 9, č. 7, s. 5-34.

34. FIALA, Zdeněk. Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II. (1247 - 1253 - 1278). Sborník archivních prací, 1951, roč. 1, č. 1, s. 165-294.

35. FIEDLEROVÁ, Naďa - RAZIM, Jakub. Representing Rituals in medieval Bohemia: Circuitio in the Documents of the Late 13th Century. Studia historica Brunensia, 2018, roč. 65, č. 1, s. 63-77. CrossRef

36. FOLTÝN, D. a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005.

37. FRIEDRICH, G. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I (805-1197). Pragae: Sumptibus comitiorum regni Bohemiae, 1904-1907.

38. FRIEDRICH, G. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II (1198-1230). Pragae: Sumptibus comitiorum regni Bohemiae, 1912.

39. FRIEDRICH, G. (ed.). Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III-1 (1231-1238). Pragae: Sumptibus comitiorum Regni Bohemiae, 1942.

40. FRIEDRICH, G. O kanceláři a listinách markrabí moravských Vladislava a Přemysla (1198-1239). Příspěvek k české diplomatice. V Praze: Nákladem Královské České Společnosti Nauk v kommissi u Fr. Řivnáče, 1896.

41. FRIEDRICH, G. - KRISTEN, Z. (eds.). Codex diplomaticus et epistolarius regni Bohemiae III-2 (1238-1240). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

42. GÓRECKI, Piotr. Communities of Legal Memory in Medieval Poland, c. 1200-1240. Journal of Medieval History, 1998, Vol. 24, No. 2, s. 127-154. CrossRef

43. GRIMM, J. Deutsche Grenzalterthümer. In: TÝŽ. Kleinere Schriften II. Berlin: Ferd. Dümmlers Verlagsbuchhandlung, 1865, s. 30-74.

44. HÄRTEL, Reinhard. Urkundengebrauch und Zeugenbeweis im Hochmittelalter. Archiv für Diplomatik, 2019, Bd. 65, s. 15-45. CrossRef

45. HAVEL, D. K benediktinskému skriptoriu v Klášterním Hradisku u Olomouce ve 12. století: Metodická sonda. In: Campana - codex - civitas. Miroslao Flodr octogenario. Brno: Archiv města Brna, 2009, s. 136-176.

46. HAVEL, D. (ed.). Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře I (Zpracování diplomatického materiálu pro období květen 1283 - květen 1297). Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2011.

47. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Ke kulturním poměrům vyšehradské kapituly počátkem 13. století. Folia Historica Bohemica, 1980, roč. 2, s. 129-173.

48. HORNA, R. K dějinám moravských úředníků I. Dvorští úředníci moravští do r. 1411. Praha: Bursík a Kohout, 1922.

49. HOSÁK, L. Historický místopis střední a severní Moravy. Okres olomoucký, okres prostějovský. Olomouc: Krajské nakladatelství, 1959.

50. HOSÁK, Ladislav. Středověká kolonisace v oblasti Jeseníků. Časopis Společnosti přátel starožitností, 1955, roč. 63, č. 2, s. 65-78.

51. HRABĚTOVÁ, I. Archív kláštera hradištského (Disertační práce FF MU). Brno, 1969.

52. HRUBÝ, F. Severní Morava v dějinách. Brno: Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1947.

53. HRUBÝ, V. Tři studie k české diplomatice. Brno: Filosofická fakulta s podporou Ministerstva školství a národní osvěty v komisi knihkupectví A. Píša v Brně, 1936.

54. CHARVÁT, Petr. Zpracování železa v písemných pramenech českého středověku do počátku 14. století (s přihlédnutím k výzkumu v Chýnici). Archeologické rozhledy, 1985, roč. 37, č. 2, 181-185.

55. CHYTIL, J. (ed.). Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae V (1294-1306). Brunae: C. Winiker, 1850.

56. IRGANG, W. - SCHADEWALDT, D. (eds.). Schlesisches Urkundenbuch VI (1291-1300). Köln: Böhlau, 1998.

57. JAN, L. a kol. Dějiny Brna 2. Středověké město. Brno: Statutární město Brno a Archiv města Brna, 2013.

58. JAN, L. Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno: Masarykova univerzita a Matice moravská, 2000.

59. JANIŠ, D. Nalézání práva a zemské soudnictví v českých zemích. In: JAN, L. - JANIŠ, D. a kol. (eds.). Ad iustitiam et bonum commune. Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, 2010, s. 23-67.

60. JANIŠ, D. Zemské soudnictví na Moravě vrcholného středověku. Brno: Matice moravská, 2013.

61. JANIŠ, Dalibor - KOHOUTEK, Jiří. Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století. Archaeologia historica, 2001, roč. 28, s. 357-374.

62. JANIŠ, Dalibor - ŠENKÝŘOVÁ, Jana. Hranice statků a pozemků: jejich zachycení v písemných (právních) pramenech. Archaeologia historica, 2004, roč. 29, č. 1, s. 193-202.

63. JIREČEK, H. Das Recht in Böhmen und Mähren I-2. Von der ersten Nachrichten bis zum Schlusse des XII. Jahrhunderts. Prag: Carl Bellmann's Verlag, 1866.

64. JIREČEK, Hermenegild. O soudu mezním dle práva českého a moravského. Časopis Musea Království českého, 1858, roč. 32, č. 2, s. 171-186.

65. JIREČEK, H. Prove - historický slovar slovanského práva. Brno: Moravská akciová knihtiskárna v Brně, 1904.

66. JIREČEK, H. Slovanské právo v Čechách a na Moravě II. Od počátku XI. do konce XIII. století. V Praze: Sklad Karla Bellmanna, 1864.

67. JIREČEK, H. (ed.). Spisy právnické o právu českém v XVI-tém století. Ve Vídni: nákl. vl., 1883.

68. JIREČEK, H. Über Eigenthumsverletzungen und deren Rechtsfolgen nach dem altbömischen Rechte. Ein Beitrag zur Geschichte des Rechtes in Österreich. Wien: Druck der Mechitharisten-Buchdruckerei, 1855.

69. JUREK, T. Die Rechtskraft von Urkunden im mittelalterlichen Polen. In: ADAMSKA, A. - MOSTERT, M. (eds.). The Development of literate mentalities in east central Europe. Turnhout: Brepols, 2004, s. 59-91. CrossRef

70. KAPRAS, Jan. Der altböhmische Grenzeid im Grabe unter dem Rasen. Ein Beitrag zur Geschichte des Ordalwesens. Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft, 1916, roč. 34, s. 283-322.

71. KAPRAS, Jan. Mezní přísaha v českém právu. Sborník věd právních a státních, 1915, roč. 15, s. 286¬¬-298.

72. KEJŘ, J. Die Urkunde als Beweismittel im Gerichtsverfahren im mittelalterlichen Böhmen. In: ADAMSKA, A. - MOSTERT, M. (eds.). The Development of literate mentalities in east central Europe. Turnhout: Brepols, 2004, s. 51-58. CrossRef

73. KINCL, Jaromír. Dva testamenty šlechtice Kojaty. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 1987, roč. 3, s. 301-320.

74. KLÁPŠTĚ, J. Proměna českých zemí ve středověku. 2. rozšířené vydání. Praha: NLN, 2012.

75. KOŘAN, J. Přehledné dějiny československého hornictví 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

76. KLABOUCH, Jiří - PROCHÁZKA, Vladimír. Předpisy a obyčeje mezního práva v životě českého venkovského lidu v 17. a 18. století. Český lid, 1956, roč. 43, č. 4, 158-162.

77. KREJČÍKOVÁ, Jarmila. Diplomatická činnost v českém státě v letech interregna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická (C), 1989-1990, roč. 38-39, č. C36-37, s. 147-164.

78. LAPÁČEK, Jiří. Úřad a obec půhončí. Sborník Státního okresního archivu Přerov, 2007, sv. 15, s. 5-30.

79. LEŚNY, J. Uroczysko. In: LABUDA, G. (ed.). Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. Tom VI. (T-W). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1977, s. 271-272.

80. MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vydání. Praha: NLN, 2010.

81. MALINIAK, P. Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009.

82. MARKOV, J. Kapitoly z dějin českého zemského soudního řízení XII.-XVII. století. Praha: Academia, 1967.

83. MARKOV, J. Přípravné řízení procesní v českém právu zemském XIII.-XVII. stol. Bratislava: Právnická fakulta university Komenského, 1930.

84. MARKOV, J. Původ-sok a jeho místo v systému českého středověkého průvodního řízení. Sborník věd právních a státních, 1928, roč. 28, s. 347-394.

85. MARKOVÁ, M. Hranice a hraničení ve středověké střední Evropě (Disertační práce FF UK). Praha, 2017.

86. MARKOVÁ, M. Vymezování hranic a jejich značení v přírodě ve středověku. In: ŠIMŮNEK, R. (ed.). Regiony - časoprostorové průsečíky? Praha: Historický ústav, 2008, s. 98-106.

87. MATUSZEWSKI, J. Vicinia id est ... poszukiwania alternatywnej koncepcji staropolskiego opola. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991.

88. MERTA, J. Zásobování města Brna železem v období středověku. In: MĚŘÍNSKÝ, Z. (ed.). Forum Urbes Medii Aevi 6. Surovinová základna a její využití ve středověkém městě. Brno: Archaia, 2011, s. 184-193.

89. MÜLLER, V. Půhončí. List z právních dějin moravských. In: FRIEDRICH, G. - KROFTA, K. - BIDLO, J. (eds.). Sborník prací historických k šedesátým narozeninám dvor. rady prof. dra Jaroslava Golla. Praha: Historický klub, 1906, s. 233-245.

90. MYŚLIWSKI, G. 'Pamiętnicy'. Ludzie sędziwi jako źródła wiedzy o przeszłości na ziemiach polskich (do końca XVI w.). In: MICHAŁOWSKI, R. (ed.). Europa barbarica, Europa christiana. Studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata. Warszawa: DiG, 2008, s. 113-126.

91. NĚMEC, I. a kol. Slova a dějiny. Praha: Academia, 1980.

92. NOVÁK, J. Vymezování panství kláštera Hradisko u Olomouce ve středověku (Diplomová práce FF UPOL). Olomouc, 2019.

93. NOVÁK, Jaromír. K vývoji dolování drahých a barevných kovů na severní Moravě. Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, 1979, č. 201, s. 1-9.

94. NOVÁK, J. - ŠTĚPÁN, V. Báňsko-historický výzkum Hrubého Jeseníku a západní části Nízkého Jeseníku ložisek drahých a barevných kovů. 4. Ložisková oblast Ag-Pb-Cu rud v povodí řeky Bystřice-Lošov, Velká Bystřice, Hlubočky, Hrubá Voda. Praha: Ústřední Ústav geologický, 1984.

95. NOVOTNÝ, Jaroslav. Mani, půhončí a lovci (k právní a sociální diferenciaci moravské feudální společnosti). Časopis Matice moravské, 1957, roč. 76, č. 1-2, s. 3-20.

96. NOVOTNÝ, V. České dějiny I-3. Čechy královské za Přemysla I. a Václava I. (1197-1253). Praha: J. Laichter, 1928.

97. OESTMANN, P. Wege zur Rechtsgeschichte: Gerichtsbarkeit und Verfahren. Köln: Böhlau, 2015.

98. OPPELTOVÁ, J. Narativní prameny vzniklé v prostředí premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko v Olomouci v 17. a 18. století. In: MACKOVÁ, M. - OPPELTOVÁ, J. (eds.). Slavme chvíli ... Sborník k 70. narozeninám Jana Bistřického. Ústí nad Orlicí: Státní okresní archiv, 1999 s. 83-121.

99. PACLÍK, J. Diplomatický příspěvek k otázkám hradištského klášterního velkostatku ve 2. polovině. 13. století (Diplomová práce FF MU). Brno, 1954.

100. PATERA, Adolf (ed.). Píseň staročeská ze XIII. století: "Slovo do světa stvořenie". Časopis Musea království Českého, 1878, roč. 52, č. 2, s. 289-294.

101. PINKAVA, Viktor. O některých podvržených listinách kláštera hradišťského. Časopis Matice moravské, 1909, roč. 33, č. 4, 392-400.

102. PLÁNSKÁ, P. Liber monasterii Gradicensis klášterního archivu Csorna (Edice listin z let 1283 - 1310) (Bakalářská práce FF MU). Brno, 2013.

103. POKLUDA, Z. Moravští Šternberkové. Panský rod rozprostřený od Jeseníků ke Karpatům. Praha: NLN, 2012.

104. PRAŽÁK, J. Rozšíření aktů v přemyslovských Čechách: k počátkům české listiny. In: MALÝ, K. (ed.). Collectanea opusculorum ad iuris historiam spectantium Venceslao Vaněček septuagenario ab amicis discipulisque oblata. Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha: Universita Karlova, 1975, s. 29-40.

105. PRUCEK, Josef. "...Meta que vulgo dicitur kopecz...". Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci, 1972, č. 154, s. 8-10.

106. PSÍKOVÁ, Jiřina. Příspěvky k diplomatice vyšehradských listin 12. století. Archivum Trebonense, 1973, sv. 2, s. 1-43.

107. REYNOLDS, Susan. Rationality and collective judgement in the law of Western Europe before the twelfth century. Quaestiones medii aevi novae, 2000, vol. 5, s. 3-19.

108. ROUMY, F. Complementum justitiae exhibere: La fortune d'une clause de chancellerie pontificale aux XIIe et XIIIe siècle. In: MAUSEN, Y. - CONDORELLI, O. - ROUMY, F. - SCHMOECKEL, M. (eds.). Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. Bd. 4, Prozessrecht. Köln - Weimar - Wien: Böhlau, 2014, s. 231-252. CrossRef

109. SCHULZ, Jindřich - HOSÁK, Ladislav. Příspěvek k lokalizaci lesa Střelná. Vlastivědný věstník moravský, 1966, roč. 18, č. 2, s. 235-244.

110. STARÝ, M. Jakub Menšík z Menštejna. In: GÁBRIŠ, T. - HORÁK, O. - TAUCHEN, J. (eds.). Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017, s. 522-537.

111. SVITÁK, Z. - KRMÍČKOVÁ, H. - KREJČÍKOVÁ, J. et al. (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae VI-1 (1278-1283). Praha: Academia, 2006.

112. ŠEBÁNEK, Jindřich. Das Verhältnis zur Urkunde als methodischer Faktor der diplomatischen Arbeit. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická (C), 1959, roč. 8, č. 7, s. 5-19.

113. ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S. (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae IV-1 (1241-1253). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962.

114. ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S. (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V-1 (1253-1266). Praha: Academia, 1974.

115. ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S. (eds.). Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae V-2 (1267-1278). Praha: Academia, 1981.

116. ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S. Česká listina doby přemyslovské 1 (Listina nižších feudálů duchovních; Listina feudálů světských). Sborník archivních prací, 1956, roč. 6, č. 1, s. 136-211.

117. ŠEBÁNEK, J. - DUŠKOVÁ, S. Listina v českém státě doby Václava I. (u nižších feudálů a u měst). Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.

118. ŠLEZÁR, P. Období raného středověku (30. léta 6. století - 1213). In: BUREŠOVÁ, J. (ed.). Uničov. Historie moravského města. Uničov: Město Uničov, 2013, s. 45-51.

119. ŠLEZÁR, Pavel. Sády, kopy a "výprask na pamětnou". Hranice ve středověké krajině Drahanské vrchoviny. Vlastivědný věstník moravský, 2007, roč. 59, č. 2, s. 155-161.

120. ŠPŮROVÁ, M. Identifikace svědků v listinách královské rodiny v době Václava I. a jejich vztah k panovnickému dvoru. In: DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, D. (ed.). Dvory a rezidence ve středověku. Sborník příspěvků z kolokvia konaného 18. března 2005 v Historickém ústavu AV ČR ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF UK. Praha: Historický ústav AV ČR, 2006, s. 9-19.

121. ŠRÁMEK, Josef. "Aby události neunikly paměti." Středověká listinná falza a kláštery. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis, 2009, roč. 2, s. 13-37.

122. ŠTACHOVÁ, N. Ke sporu hradiského opata Budiše s Albertem z Lešan 26. 11. 1279. Úvaha o zemském právu v období tzv. prvního interregna. In: KNOLL, V. - KARHANOVÁ, M. (eds.). Naděje právní vědy. Býkov 2007. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 174-179.

123. ŠTACHOVÁ, Naďa. Šlechtické testamenty v listinné praxi českých zemí do roku 1306. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, č. 3, s. 245-256.

124. ŠTĚPÁN, Václav. Listina hradišťského kláštera údajně z roku 1269. Z dějin hutnictví, 1986, sv. 15, s. 18-41.

125. ŠUJAN, F. Nejstarší zřízení zemské na Moravě. 2. vydání. Brno: nákl. vl., 1926.

126. ŠVÁBENSKÝ, M. E 55 - Premonstráti Klášterní Hradisko (1078) 1200 - 1784 (1800). Katalog, 1. svazek. Úvod. Listiny. Úřední knihy a rukopisy. Brno, 1978.

127. ŠVOMOVÁ, P. Textová tradice diplomatických pramenů pro klášter Hradisko u Olomouce do r. 1310 (Diplomová práce FF MU). Brno, 2016.

128. TEIGE, J. Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradišťského u Olomouce (až do r. 1300). Zvláštní otisk z Věstníku královské české Společnosti nauk v Praze. Praha: Královská Česká Společnost Nauk, 1893.

129. TEPLÝ, Jaroslav. Příspěvek k problematice okrsku zvaného v listinných pramenech "circuitus". Východočeský sborník historický, 1997, roč. 6, s. 9-32.

130. VELÍMSKÝ, T. Trans montes, ad fontes! (přes hory, k pramenům!). K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1998.

131. WIHODA, M. Benediktinská kapitola v dějinách kláštera Hradisko u Olomouce. In: JAN, L. - OBŠUSTA, P. (eds.). Ve stopách sv. Benedikta. Sborník příspěvků z konference Středověké kláštery v zemích Koruny české konané ve dnech 24. - 25. května 2001 v Třebíči. Brno: Matice moravská, 2002, s. 29-38.

132. WIHODA, Martin. Itinerář moravského markraběte Vladislava Jindřicha. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada historická (C), 2000, roč. 49, č. 47, s. 5-45.

133. WIHODA, M. Klášter Panny Marie a svatého Jiří ze Střelné. Pokus o návrat k jednomu již spatřenému. In: DOLEŽALOVÁ, E. - MEDUNA, P. (eds.). Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti. Věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: NLN, 2011, s. 138-144

134. WIHODA, M. Vladislav Jindřich. 2. přepracované vydání. Praha: Argo, 2019.

135. ZAORAL, Prokop. O listinách a kanceláři markraběte moravského Vladislava Jindřicha. Sborník Matice moravské, 1967, roč. 86, č. 1, s. 219-230.

136. ŽEMLIČKA, J. Čechy v době knížecí (1034-1198). 2. opravené a doplněné vydání. Praha: NLN, 2007.

137. ŽEMLIČKA, J. Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy. Praha: NLN, 2014.

138. ŽEMLIČKA, J. Počátky Čech královských (1198-1253). Proměna státu a společnosti. Praha: NLN, 2002.

139. ŽEMLIČKA, Josef. "Právo knížete" a "právo země" jako pojmy staršího středověku. Český časopis historický, 2015, roč. 113, č. 2, s. 303-345.

Creative Commons License
Klášter Hradiště ve sporu o domašovský les. Příspěvek k dějinám mezního práva ve středověku is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení