PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020)

Editorial
Petra Skřejpková, Kamila Stloukalová

Composizione, lectio e competenze del senatus alto-repubblicano
Leonid Kofanov

Alcune osservazioni sulle leges sumptuariae nel quadro delle campagne elettorali di età repubblicana
Lyuba Radulova

La nozione di ager privatus nella libera res publica e nella costruzione giuridico-istituzionale del circolo scipionico
Osvaldo Sacchi

Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů
David Termer

Nesuďte, abyste nebyli souzeni (Právo trestat v románu Vzkříšení a v dalších textech křesťanského anarchisty Lva Tolstého)
Jan Kosek

Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“
Radim Seltenreich

Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám
Tereza Blažková

In Memory of Hans Ankum, a Scholar and a Friend
Konstantin Tanev

Skřejpek, M. (ed.). Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta / Digesta neboli Pandekty, Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané část
Petr Bělovský

Hájková, D. – Horák, P. – Kessler, V. – Michela, M. (eds.). Sláva republice! Oficiální svátky a oslavy v meziválečném Československu
Dominik Macek

100 let od přijetí Ústavní listiny Československé republiky. Historické, politické a právní souvislosti
Lukáš Blažek, Tereza Blažková

Veřejná část vědeckého semináře Rekonstrukce politického procesu 50. let
Daniela Králíková

Zpráva z vědecké konference „Právo v měnícím se světě (30 let: Retrospektiva 1989–2019 – Perspektiva 2020–2050)“
Katarzyna Žák Krzyžanková

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení