PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 3 (2020), 143–177

Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012

[Development of the Concept of a Person in Law and its Reflection in the Civil Code of Austria (ABGB) and in the Czech Civil Code of 2012]

Jakub Stromšík

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.34
zveřejněno: 03. 12. 2020

Abstract

This study brings a comprehensive historical perspective on the development of the concept of a person in the legal sense in the territory of the Czech lands. This study deals with the philosophical definition of this term and examines the natural legal bases of this issue. Emphasis is placed on the comparison of the legal regulation of natural persons in the Civil Code if Austria (ABGB) which was enacted in 1811 and the Czech Civil Code from 2012. The authors of the new Civil Code designate as the ideological source of the recodification the draft of the Czechoslovak Civil Code from 1937, which was de facto modern revision of the ABGB, so it is important to take into account the relevant ABGB provisions when interpreting the new Civil Code. It is also reasonable to consider the historical origins of these provisions, while also examining how their interpretation has evolved over time.

Klíčová slova: person in the legal sense; natural person; historical development of the term person; Civil Code of Austria (ABGB); Czech Civil Code 2012

reference (62)

1. ANDRES, B. - HARTMANN, A. - ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 1, (§§ 1 až 284). Repr. pův. vyd. r. 1935. Praha: Codex Bohemia, 1998, 1192 s., ISBN 80-85963-61-2.

2. BERAN, K. Kdy a proč byla nahrazena "osoba" právním subjektem? Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, č. 2, s. 108-117. ISSN 1210-9126.

3. BERAN, K. Osoba jako "bod přičitatelnosti". Právník, 2017, 156, 6, s. 501-522.

4. BERAN, Karel. Pojem osoby v právu. Praha: Leges, 2012, 215 s., ISBN 978-80-87576-06-9.

5. BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 347 s., ISBN: 80-7357-030-0.

6. BYDLINSKI, F. Die "Person" im Recht. In: KALSS, S. - NOWOTNY, CH. - SHAUER, M. (eds.): Festchrift Peter Doralt zum 65. Geburstag, Wien: Manz, 2004, 804 s., ISBN 978-3-214-02389-8.

7. DESCARTES, R. Meditationes de prima philosophia. = Meditace o první filosofii. [Z lat. originálu přeložili]: MARVAN, T. - GLOMBÍČEK, P. Praha: Oikoymenh, 2001, 127 s., ISBN 80-7298-036-X.

8. DURKHEIM, É. Pravidla sociologické metody. Praha: Orbis, 1926.

9. DVOŘÁK J. (ed.). Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám. Praha: ASPI - Wolters Kluwer, 2009, 632 s., ISBN 978-80-7357-432-1.

10. FAIRWEATHER, E. R. A Scholastic Miscellany: Anselm to Ockham. Philadelphia: Westminster John Knox Press, 1956.

11. FRAIS, J. Reformy Marie Terezie a Josefa II. (nejen v českých a moravských zemích). Třebíč: Akcent, 2005.

12. GERLOCH, A. Teorie práva. 7. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 335 s., ISBN 978-80-7380-652-1.

13. HARVÁNEK, J. Teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 496 s., ISBN 978-80-7380-104-5.

14. HAUBELT, J. Zrušení nevolnictví: významná událost v dějinách našeho lidu. Praha: Horizont, 1981.

15. HAVEL, B. - PIHERA, V. (eds.). Soukromé právo na cestě: eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 400 s., ISBN 978-80-7380-265-3.

16. HEGEL, G. W. F. Základy filosofie práva. Praha: Academia, 1992.

17. HOBBES, T. Hobbe's Leviathan. Oxford: Clarendon Press, 1929.

18. HOLZBACHOVÁ, I. Společnost očima Emila Durkheima. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická = Studia philosophica. 2007, roč. 56, č. B54, s. 19-32.

19. HOVEN VAN GENDEREN, R. van den. Legal personhood in the age of artificially intelligent robots. In: BARFIELD, W. - PAGALLO, U. (eds.). Research Handbook on the Law of Artificial Intelligence. Camberley, Surrey: Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

20. HURDÍK, J. Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2000, 3, s. 306-313. ISSN 1210-9126.

21. HURDÍK, J. Osoba a její soukromoprávní postavení v měnícím se světě. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 131 s., ISBN 80-210-3322-3.¨

22. HUTCHINSON, A. The Whanganui River as a Legal Person. Alternative Law Journal, 2014, XXXIX, 3. CrossRef

23. KANT, Immanuel. Základy metafyziky mravů. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1990. Filozofické dědictví. 134 s. ISBN 80-205-0152-5.

24. KELSEN, H. Ryzí nauka právní. Metoda a základní pojmy. Praha: Orbis, 1933.

25. KINCL, J. Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 326 s., ISBN 978-80-7380-054-3.

26. KNAPP, Viktor. Každý je způsobilý mít práva (Je každý k tomu způsobilý?). Právník, 1994, 133, 2, s. 97-102. ISSN 0231-6625.

27. KNAPP, V. O právnických osobách. Právník, 1995, 134, 10-11, s. 980-1001. ISSN 0231-6625

28. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, 1995.

29. KNOLL V. Legal personality of natural persons in the Czech medieval private law. Brief Summary. Journal on European History of Law, 2010, č. 1, s. 59-61.

30. KOZIOL, H. - BYDLINSKI, P. - BOLLENBERGER, R. Kommentar zum ABGB. 3. vyd. Wien: Springer, 2010, 2203 s., ISBN 978-3-211-71642-7.

31. KOZIOL, H., BYDLINSKI, P., BOLLENBERGER, R. Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, EheG, KSchG, IPR-G, Rom I-, Rom II- und Rom III VO. 4. vyd. Wien: Verlag Österreich, 2014, 2395 s., ISBN 978-3-7046-6600-0.

32. KRČMÁŘ, J. Právo občanské I. Výklady úvodní a část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 253 s., ISBN 978-80-7478-408-8.

33. LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, 2400 s., ISBN 978-80-7400-529-9.

34. LIPP, M. "Persona moralis", "juristische Person" und "Personenrecht" - eine Studie zur Dogmengeschichte der "juristischen Person" im Naturrecht und frühen 19. Jahrhundert. Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 1982/83, 11/12.

35. MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4., přeprac. vyd., Praha: Leges, 2010, 640 s., ISBN 978-80-87212-39-4.

36. NIPPEL, F. X. Erläuterung des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Svazek III. Graz: Damian und Sorge, 1831, 702 stran.

37. OSTHEIM, R. Zur Rechtsfähigkeit von Verbänden im österreichischen bürgerlichen Recht. Wien: Springer, 1967, 302 stran. CrossRef

38. RAISER, T. Der Begriff der juristischen Person. Eine Neubesinnung. In: Archiv für die civilistische Praxis. 1999, (199), s. 104-144.

39. RITTNER, F. Die werdende juristische Person. Mohr Siebrek Ek, 1973, 400 s., ISBN: 978-3166348322.

40. SAVIGNY, F. C. von. System des heutigen Römischen Rechts. Bd. 2. Berlin: Veit, 1840. CrossRef

41. SEDLÁČEK, J. Občanské právo československé. Všeobecné nauky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 299 s., ISBN 978-80-7357-742-1.

42. SCHUSTER, M. Theoretisch-praktischer Kommentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Svazek I. Scholl'schen Buchdruckerei, Altstadt, 1818, 503 stran.

43. STUBENRAUCH, M. von. Das allgemeine burgerliche Gesetzbuch. Wien: Friedrich Manz, 1854, 848 stran.

44. ŠKOP, M. Právo v postmoderní situaci. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 191 s., ISBN 978-80-210-4543-9.

45. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (§ 1-654). Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, 1736 s., ISBN 978-80-7478-370-8.

46. ŠVESTKA, J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. - HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1394 s. ISBN 978-80-7400-108-6.

47. TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 205 s., ISBN 978-80-7357-897-8.

48. URFUS, V. Historické základy novodobého práva soukromého: Římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. Praha: C. H. Beck, 1994, 135 s., ISBN 80-704-9107-8.

49. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - KNOLL, V. České právní dějiny. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016.

50. WEYR, F. Teorie práva. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015.

51. WINIWARTER, Joseph von. Das österreichische bürgerliche Recht. Díl I. Wien: Mösle, 1831, 545 s.

52. ZEILLER, Franz von. Commentar über das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch: für die gesammten deutschen Erbländer der österreichischen Monarchie. Wien und Triest: Geistinger, 1811, 566 s.

53. ZICCARDI, M. J. Fundamental Boethius: A Practical Guide to the Theological Tractates and Consolation of Philosophy. Lulu Press, Inc, 2012.

54. AKVINSKÝ, Tomáš. De potentia, IX "The divine persons". [online]. Dostupné na: https://dhspriory.org/thomas/QDdePotentia9.htm

55. ALEX Historische Rechts- und Gesetzestexte Online [online].[cit. 2017-09-08] Dostupné na: http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=jgs&datum=1012&page=470&siz

56. Exclusive: World's first baby born with new "3 parent" technique. New Scientist. [online]. Dostupné na: https://www.newscientist.com/article/2107219-exclusive-worlds-first-baby-born-with-new-3-parent-technique/#ixzz67WGMzEgv.

57. Patent ze dne 1. června 1811 č. 946/1811 sbírky zákonů soudních, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (obecný zákoník občanský)

58. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

59. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

60. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

61. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

62. Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Creative Commons License
Vývoj pojmu osoba v právu a jeho reflexe v ABGB a v občanském zákoníku z roku 2012 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení