PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020), 103–113

Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“

[Personal or State Conscience?! Melville’s Late Work Billy Budd or the Process against “Dashing Sailor”]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.20
zveřejněno: 17. 07. 2020

Abstract

In this article the author deals with the Herman Melville’s fiction “Billy Budd” from the perspective of the current “law and literature”. So firstly he contextualizes this book in writer’s work whereas he also claims that it is a story that Melville wrote at the very end of his life. Further he makes us familiar with the legal problematics of the mutiny in the English law because exactly this plays a key role in the fiction. He pays his attention as well to the concrete naval mutinies in Spithead and Nore which passed exactly in the year 1797 in which Melville set his fiction. As his inspiratory source he mentiones as well the mutiny in American Navy on the USS Somers in the year 1842. In the further part of his study the author makes us firstly familiar with the plot of the fiction whereas he pays mainly his attention to the legal aspects of the process against the sailor Billy Budd which ends with the adjudgment death penalty. Finally he claims that the death of Billy Budd was not in accordance with the idea of the correct legal process and rather it was the sacrifice of Billy Budd in the interest of the preservation of the existing social order in the time of the war.

Klíčová slova: Melville; Billy Budd; law and literature

reference (10)

1. BAKER, J. H. An Introduction to English Legal History. Londýn: Butterworths, 1990.

2. BLACKSTONE, W. The Commentaries on the Laws of England. Londýn: Garland Publishing, 1978, díl I.

3. BRADBURY, M. - RULAND, R. Od puritanismu k postmodernismu. Dějiny americké literatury. Praha: Mladá fronta, 1997.

4. COVER, R. M. Justice Accused. New Haven: Yale University Press, 1975.

5. DOLIN, K. Sanctioned irregularities: martial law in Billy Budd, Sailor. Law Text Culture, 1994, No. 1.

6. DUGAN, J. The Great Mutiny. New York: Putnam, 1965.

7. FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin, 2000.

8. MUNZAR, J. Melvillův odkaz. In: MELVILLE, H. Billy Budd. Praha: Vyšehrad, 1978.

9. POSNER, R.A. Law and Literature. A misunderstood Relation. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

10. SCHMIDHÄUSER, E. Verbrechen und Strafe. Mnichov: C. H. Beck, 1995.

Creative Commons License
Osobní nebo státní svědomí?! Melvillovo pozdní dílo Billy Budd aneb proces proti „švarnému námořníkovi“ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení