PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020), 67–86

Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů

[Jurisdiction in the Roman Province Dalmatia. General Overview and Selected Issues of Decisions on the Boundaries between Municipalities]

David Termer

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.18
zveřejněno: 17. 07. 2020

Abstract

The paper covers the administration of judiciary in the Roman province Dalmatia. The article focuses on the topic of the administrational division of the province into three conventus, jurisdiction of the provincial administrator and other officials, including municipal officials. An analysis of the preserved inscriptions depicting the decisions on the boundaries between municipalities follows. Most inscriptions capture disputes resolved under the cognitio extraordinaria, including disputes from the early Principate period.

Klíčová slova: roman province; Dalmatia; public administration

reference (18)

1. ALFÖLDY, G. Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien. Budapešť: Akadémiai Kiado, 1965.

2. ALFÖLDY, G. Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1969.

3. BARTOŚEK, M. Encyklopedie Římského práva. Praha: Panorama, 1981.

4. ECK, W. Provincial administration and finance. In: BOWMAN, A. - GARNSEY, P. RATHBONE, D. (ed.). The Cambridge ancient history. 2. přepracované vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, díl XI, s. 266 nn. CrossRef

5. FERLUGA, J. Bizantinska uprava u Dalmacii. Bělehrad, 1957.

6. GALSTERER, H. Local and provincial institutions and government. In: BOWMAN, A. - GARNSEY, P. - RATHBONE, D. (ed.). The Cambridge ancient history. 2. přepracované vydání. Cambridge:, Cambridge University Press, 2013, díl XI, s. 344 nn. CrossRef

7. JAGENTEUFEL, A. Die Statthalter der Römischen Provinz Dalmatia von Augustus bis Diokletian. Vídeň: Österreichische Akademie der Wissenschaft, 1958.

8. JONES, A. H. M. The later Roman empire. Oxford: Basil Blackwell,1964.

9. MARIN, E., Salona 4. Inscriptions de Salone chrétienne, IVe-VIIe siècles, Řím - Split 2010, 813-814, č. 451.

10. MESIHOVIČ, S. Poroconsules, legati et praesides. Rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2014.

11. MIRKOVIČ, M. Municipium S. Bělehrad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2013.

12. SANCHEZ-MORENO ELART, C. Lex Irnitana. In: BAGNALL, R. S. (ed.). The Encyclopedia of Ancient History. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2013, s. 4040 nn.

13. SITEK, B.Tabula Heracleensis (Lex Iulia municipalis). Olsztyn: Uniwersytet Warmiňsko - Mazurski, 2006.

14. STARAC, A. The countryside in Liburnia. In: DAVISON, D. - GAFFNEY, V. - MARIN, E. (ed.). Dalmatia. Research in the Roman Province 1970 - 2001. Papers in honour of J. J. Wilkes. Oxford, 2006, s. 108 nn.

15. ŠKERGO, A. The economy of Roman Dalmatia. In: DAVISON, D. - GAFFNEY, V. - MARIN, E. (ed.). Dalmatia. Research in the Roman Province 1970 - 2001. Papers in honour of J. J. Wilkes. Oxford, 2006, s. 149 nn.

16. TERMER, D. Provinční a městská správa v římské provincii Dalmatia. Disertační práce, 2019.

17. WILKES, J.J. Dalmatia. Cambridge, Mass.: Harvard University press, 1969.

18. WILKES, J. J. The Danubian and Balkan provinces. In: BOWMAN, A. - CHAMPLIN, E. - LINTOTT, A. (ed.). The Cambridge ancient history. 2. přepracované vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, díl X, s. 545 nn. CrossRef

Creative Commons License
Soudnictví v provincii Dalmatia. Obecný přehled a vybrané otázky rozhodování hraničních sporů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení