PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 50 No 2 (2020), 115–125

Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám

[Labour Law in the Light of the Codification with Particular Concern to the Labour Law Principles]

Tereza Blažková

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2020.21
zveřejněno: 17. 07. 2020

Abstract

Act No. 65/1965 Coll., The Labor Code, was an important milestone in the development of labor law legislation, as it is the first comprehensive codification of labor law. The Code combined effectively labor legislation in the whole Czechoslovakia and replaced the previous fragmented and obsolete legislation. The final form of the Code and as well the modification of labor relations has been considered for a long time because of the importance of such relations on the existential background of workers, but also on the economic situation of the country. Nevertheless, the relations that the Code newly regulated were based on the previous legislation, since they were concluded under the validity and force of this legislation. One of the aims of this work is therefore examine a false retroactivity. Another aim is also to define how these examined changes in the Labor Code are related to the “socialist” constitution of 1960.

Klíčová slova: false retroaction; Labour code; discontinuity of law

reference (14)

1. BĚLINA, M. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2012.

2. BLÁHOVÁ, I. - BLAŽEK, L. - KUKLÍK, J. - ŠOUŠA J. Právnická dvouletka. Rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století. Praha: Auditorium 2014.

3. BOBEK, M. - MOLEK, P. - ŠIMÍČEK, V. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví [online]. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.

4. FLEGL, V. Ústavní základy Československé socialistické republiky. Praha: Svoboda, 1981.

5. HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. Praha: Vydavatelství a nakladatelství C. H. Beck, 2009.

6. CHYSKÝ, J. Pracovní právo v kostce. Praha: Práce, 1949.

7. CHYSKÝ, J. - HROMADA, J. - WITZ, K. a kol. Československé pracovní právo. Praha: ORBIS, 1957.

8. JIČÍNSKÝ, Z. - LEVIT, P. Socialistická ústava ČSSR: ucelený výklad ústavy. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961.

9. KALENSKÁ, M. a kol. Pracovní právo v nové soustavě řízení: za vyšší úroveň plánovitého řízení. Praha: Nakladatelství politické literatury, 1965.

10. KALENSKÁ, M. a kol. Československé pracovní právo. Praha: Panorama 1998.

11. KOVAŘÍK, J. O povaze pracovního poměru za socialismu. Právník, 1961, č. 5, s. 414-429.

12. KOVAŘÍK, J. Pracovní právo ČSSR. Praha: Svoboda, 1966.

13. MAŘÍK, V. Stav československého pracovního zákonodárství a jeho současné úkoly. Právník, 1961, č. 3, s. 232-247.

14. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. a kol. Vývoj soukromého práva na území českých zemí. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Creative Commons License
Pracovní právo ve světle kodifikace se zřetelem k jeho zásadám is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení