AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021)

Milites Apollinis. Studenti medicíny z českých zemí na basilejské univerzitě v 16. a raném 17. století
Martin Holý, Marta Vaculínová

Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti „dlouhého“ 19. století
Petr Kadlec

Působení Jaroslava Bidla a Milady Paulové v pražské univerzitní extenzi
Daniela Brádlerová, Marek Ďurčanský

František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) jako pedagog a blízký spolupracovník litoměřického biskupa Štěpána Trochty
Martin Barus, Marek Brčák

Zemřel slovenský znalec církevních dějin a historie trnavské univerzity
Ivana Čornejová

Dušan Coufal. Turnaj víry. Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431–1433
Blanka Zilynská

Roman Pazderský, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století
Petr Čornej

Radana Kolčavová, VUT: rozmanitá univerzita
Michal Továrek

Petr Nohel, Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918–1989
Michal Továrek

Martin Franc a kol., Dějiny Akademie múzických umění v Praze
Michal Továrek

Martin Franc – Lenka Krátká (edd.), Dějiny AMU ve vyprávěních
Michal Továrek

Marta Edith Holečková, Příběh zapomenuté univerzity. Univerzita 17. listopadu (1961–1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti
Michal Továrek

Radomil Hradil, 17. listopad ’89 – co se stalo na Národní
Michal Továrek

Vladimíra Dvořáková – Jiří Smrčka, Lesk a bída vzdělávání
Michal Továrek

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení