AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 37–59

Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti „dlouhého“ 19. století

[Austrian Statistics on Schooling and Education: An Often-Neglected Source for the History of Education in the ‘Long’ Nineteenth Century]

Petr Kadlec

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.18
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

This study deals with statistics describing Austrian schools and education in 1828–1915. The potential of this source has so far been used by researchers only most sporadically. The text presents the development of key statistical series, their contents, potential uses, and draws attention to some difficulties which researchers working with school statistics are likely to encounter.

Klíčová slova: statistics; schools; education; 19th century; 20th century; sources

reference (16)

1. BOGUS Marzena - SPYRA Janusz, Nauczyciele oraz ich stowarzyszenia na tle dyskursu społecznego w modernizującej się Europie, Toruń 2019

2. BOGUS Marzena, Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Uwarunkowania prawne i zawodowe, Czeski Cieszyn - Częstochowa 2013

3. COHEN Gary B., Education and Middle-Class Society in Imperial Austria 1848-1918, West Lafayette 1996 CrossRef

4. GÖDERLE Wolfgang, Zensus und Ethnizität. Zur Herstellung von Wissen über soziale Wirklichkeiten im Habsburgerreich zwischen 1848 und 1910, Göttingen 2016

5. HAUBFLEISCH Dietmar - RITZI Christian, Schulprogramme - zu ihrer Geschichte und ihrer Bedeutung für die Historiographie des Erziehungs- und Bildungswesens, in: Irmgard Siebert (Hg.), Bibliothek und Forschung. Die Bedeutung von Sammlungen für die Wissenschaft, Frankfurt am Main 2011, s. 165-205

6. KADLEC Petr, On the State of Czech Research in History of Education in the "Long" 19th Century, Vestnik slavianskikh kuľtur 46, 2017, s. 8-26

7. KADLEC Petr, Prameny k dějinám vzdělání a školství (Tištěné programy/výroční zprávy/ středních škol, školské schematismy a středoškolské hlavní katalogy), in: Milan Myška - Aleš Zářický a kol., Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 2, Ostrava 2010, s. 252-289

8. KADLEC Petr, Střední školy a jejich studenti. K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století, Ostrava 2013

9. KADLEC Petr, Studium dějin vzdělanosti českých zemí 18.-20. století - bilance a perspektivy výzkumu, Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 58/2, 2018, s. 51-60 CrossRef

10. KADLEC Petr, Vzdělání - společnost - hospodářství. Utváření profesně vzdělávací infrastruktury v Předlitavsku od poloviny 19. století do roku 1914 na příkladu rakouského Slezska, Červený Kostelec 2020

11. KREJČÍ Dobroslav, Školská statistika, in: František Pražák (ed.), Československá škola a výchova. Sborník České pedagogické společnosti v Brně, Brno 1928, s. 27-32

12. KUTHANOVÁ Veronika - MACHOVÁ Barbora - ŠIPÖCZOVÁ Eva, Školní kroniky, in: Roman Doušek et al., Archivní prameny v etnologickém výzkumu, I, Brno 2014, s. 199-208

13. KUZMIN Michail Nikolajevič, Vývoj školství a vzdělání v Československu, Praha 1981

14. NOVOTNÝ Miroslav - SVOBODNÝ Petr, Úvodem k dějinám školství a vzdělanosti v českých zemích, in: Miroslav Novotný (ed.), Školství a vzdělanost, Praha 2020, s. 11-15

15. PODZIMEK Jaroslav, Vývoj čs. statistiky do vzniku státního úřadu statistického, Praha 1974

16. VYMĚTALOVÁ Karla, Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávách středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938, Opava 2014

Creative Commons License
Rakouská statistika školství a vzdělávání – opomíjený pramen dějin vzdělanosti „dlouhého“ 19. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení