AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS
AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS

Časopis AUC Historia Universitatis Carolinae Pragensis s podtitulem „Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy“ je periodikum věnované nejen historii pražské univerzity, ale i dějinám vzdělanosti a studentského hnutí v českých zemích. Časopis vycházející od roku 1960 v rámci univerzitní řady Acta Universitatis Carolinae přináší také materiálové studie uveřejňující původní historické prameny (všechny stati jsou opatřeny cizojazyčnými, zpravidla německými a anglickými souhrny). Časopis otiskuje pravidelně recenze a anotace prací k dějinám vzdělanosti a kroniku badatelské činnosti.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

AUC HISTORIA UNIVERSITATIS CAROLINAE PRAGENSIS, Vol 61 No 1 (2021), 89–117

František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) jako pedagog a blízký spolupracovník litoměřického biskupa Štěpána Trochty

[František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) as a Teacher, and a Close Collaborator of Štěpán Trochta, the Bishop of Litoměřice]

Martin Barus, Marek Brčák

DOI: https://doi.org/10.14712/23365730.2021.20
zveřejněno: 14. 01. 2022

Abstract

The article is dedicated to Roman Catholic priest, František Rabas, who was in 1918–1946 member of the Friars Minor Capuchin and thus used his monastic name Vavřinec. The chief aim of the text is to connect his two, so far in effect separately perceived identities, that is, one of the Capuchin historiographer, teacher, and educator, the other of the Rector of the seminary in Litoměřice and a secret vicar general of the Litoměřice bishopric. For this ‘subversive’ activity, he was in 1954 together with his bishop, Štěpán Trochta, and other collaborators, sentenced to many years in prison. The authors present a comprehensive biography of a notable personage of the Czech Catholic Church and Catholic intellectual circles of the first two thirds of the twentieth century, whose life aptly demonstrates the developments in the Catholic Church.

Klíčová slova: Roman Catholic Church; Catholic clergy; Friars Minor Capuchins; ecclesiastic historians; Catholic seminaries; political prisoners; Church administration

reference (65)

1. BALÍK Stanislav - HANUŠ Jiří, Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země, Brno 2012

2. BALÍK Stanislav - HANUŠ Jiří, Katolická církev v Československu 1945-1989, Brno 2013

3. BARUS Martin, Stručný životopis Josefa Rabase, in: J. Rabas, Biskup Anton Alois Weber, Kostelní Vydří - Litoměřice 2013, s. 166-167

4. BARUS Martin, Kalistovy "Dějiny diecése litoměřické", Středočeský sborník historický (v tisku)

5. BERGER Peter Ludwig, A market Model for Analysis of Ecumenicity, Social Research 1, 1963, s. 77-93

6. BRČÁK Marek - WOLF Jiří, Čeští kapucíni v historické perspektivě aneb úvodní slovo editorů, in: tíž (edd.), Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku, Praha 2020, s. 11-39

7. BRČÁK Marek, Kapucínský řád a jeho působení v Čechách a na Moravě (1673-1783), Disertační práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2019

8. BRČÁK Marek, Působení kapucínského řádu v Čechách a na Moravě 1599-1783 (v tisku)

9. BRČÁK Marek, Annales Patrum Capucinorum provinciae Boemiae: Písemné prameny k dějinám kapucínského řádu v českých zemích v 17. století a možnosti jejich využití, Historica Olomucensia 41, 2012, s. 143-169

10. BUBEN Milan, Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích, III/1, Praha 2006

11. CUHRA Jaroslav, Nejen ze života církví: Vznik Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, Historický obzor 10/5-6, 1999, s. 128-131

12. DONAT Heinrich, Das Priesterseminar in Leitmeritz, in: 1227-1927. Stadt Leitmeritz. Festschrift zur Feier des 700jährigen Bestandes als Stadt, Leitmeritz 1927, s. 119-123

13. FASORA Lukáš - HANUŠ Jiří - MALÍŘ Jiří (edd.), Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914, Brno 2007

14. FOLTÝN Dušan, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005

15. HANUŠ Jiří - STŘÍBRNÝ Jan, Stát a církev v roce 1950, Brno 2000

16. HRACHOVÁ Ivana, Internace biskupa Štěpána Trochty, in: Jan Mervart - Veronika Střeďová (edd.), České, slovenské a československé dějiny 20. století, IV, Ústí nad Orlicí 2009, s. 91-99

17. HRACHOVÁ Ivana, Perzekuce katolické církve na severu Čech po roce 1948, in: Martina Fiamová - Pavol Jakubčin (edd.), Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, Bratislava 2010, s. 473-493

18. HURT Josef, Litoměřický biskup Štěpán Trochta a osudy jeho spolupracovníků v agenturním rozpracování StB, in: Markéta Doležalová (ed.), Církev za totality - lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla, Praha 2016, s. 27-45

19. JAKŠIČOVÁ Dana, Dcery své doby? Školské sestry v českých zemích v letech 1851-1938 (1950), tom. I-II, České Budějovice 2012 (=Jihočeský sborník historický 81, 2012 - supplementum 5)

20. JEMELKA Martin - ŠTOFANÍK Jakub, Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918-1938), Praha 2020

21. KAHOUNOVÁ Miloslava, Život a odkaz biskupa Ladislava Hlada, Diplomová práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2001

22. KAPLAN Karel, Stát a církev v Československu 1948-1953, Praha - Brno 1993

23. KUKÁNOVÁ Zlatuše, "Rád bych byl sloužil déle" K odsunu německého katolického kléru z českých zemí Securitas imperii 32/1, 2018, s. 98-129

24. KUKÁNOVÁ Zlatuše, "Nepřekážel jsem přirozenému běhu věcí v ničem". K rezignaci litoměřického biskupa Antonína Aloise Webera, Porta Bohemica. Sborník historických prací 9, 2019, s. 137-168

25. LEDVINKA Václav - PEŠEK Jiří, Praha, Praha 2000

26. MACEK Petr, Metoděj Habáň: učitel, filosof a svědek dvacáteho století, Praha 2019

27. MALACH Vojtěch, Dějiny kapucínského kláštera v Třebíči, Diplomová práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2009

28. MALÝ Tomáš, Smrt a spása mezi Tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, Brno 2009

29. MATĚJKA Pacifik, Ne mečem a měšcem, ale bezbranností lásky, Velehrad 1999

30. MATĚJKA Pacifik, Seznamy představených kapucínských klášterů podřízených provincialátu v Praze (1599-2005), Paginae historiae 13, 2005, s. 140-267

31. MATĚJKA Pacifik, Seznam provinciálů, definitorů a ostatních představených správních jednotek kapucínského Řádu s historickým sídlem v Praze (a Vídni), Paginae historiae 14, 2006, s. 259-343

32. MATĚJKA Pacifik, Literárně činní členové a příznivci kapucínského řádu v Čechách, Paginae historiae 18, 2010, s. 217-264 CrossRef

33. MATYÁŠ Jiří (ed.), Dějiny žateckého gymnázia: Schola Zatecensis, Žatec 2009

34. MENKE Monika, Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva, Olomouc 2015

35. NOVÁKOVÁ Monika, Kapucínský klášter a farnost Třebíč-Jejkov v letech 1899-2000, Bakalářské práce, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2011

36. NOVOSAD Jaroslav, Štěpán Trochta. Svědek "T", Praha 2001

37. NOVOTNÝ Vojtěch, Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha 2007

38. PEHR Michal a kolektiv, Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, Praha 2007

39. PLACHÝ Jiří, Biskup Trochta v hodině velké zkoušky, Securitas Imperii 11, 2005, s. 129-134

40. PLACHT Otto - HAVELKA František, Předpisy pro vysoké školy republiky československé, Praha 1932

41. POJSL Miloslav, Teologická fakulta v Olomouci (1860-1946), in: Jiří Fiala - Zdeněk Kašpar - Leoš Mlčák - Miloslav Pojsl - Pavel Urbášek (edd.), Univerzita v Olomouci (1573-2009), Olomouc 2009, s. 85-97

42. RABAS Josef, Biskup Anton Alois Weber, Kostelní Vydří - Litoměřice 2013

43. RABAS Vavřinec, Řád kapucínský a jeho působení v Čechách v 17. století, Praha 1938

44. RABAS Vavřinec, Prvopočátky řádu kapucínského, Časopis katolického duchovenstva 71, 1930, s. 63-71, 569-609

45. RABAS Vavřinec, Řád kapucínský a jeho působení v Čechách v 17. století, Časopis katolického duchovenstva 77, 1936, s. 217-238, 329-349; 78, 1937, s. 25-41, 393-406

46. RABAS Vavřinec, Kapucíni a katolická restaurace v Čechách, Časopis katolického duchovenstva 79, 1938, s. 16-38

47. RABAS Vavřinec, Valerianus de Magni, nejslavnější muž českomoravské provincie, Časopis katolického duchovenstva 79, 1938, s. 289-338

48. RABAS Vavřinec, Stručný přehled činnosti kapucínů v XVII. století, Časopis katolického duchovenstva 79, 1938, s. 369-384

49. RABAS Vavřinec, Průvodce po Loretě v Praze na Hradčanech, Praha 1937

50. RABAS Vavřinec, Führer durch die Kirche, den Kreuzgang u. die Loretokapelle der P.P. Kapuziner in Prag am Hradschin, Prag 1939

51. RABAS Vavřinec, Svatý Vavřinec z Brindisi, zakladatel Česko-moravské provincie řádu kapucínského, Olomouc 1941

52. RÁZEK Adolf, Exkomunikační dekrety, Securitas Imperii 11, 2005, s. 135-194

53. SKLENÁŘ Michal, "Dávám se cele k disposici k pastoraci v pohraničí." Snahy o poválečnou obnovu a personální situace litoměřické diecéze po druhé světové válce, Securitas Imperii 32/1, 2018, s. 130-159

54. SYNEK Jan, Svobodni v nesvobodě. Náboženský život ve věznicích v období komunistického režimu, Praha 2013

55. SYNEK Jan, Kněžská oddělení v československých věznicích a život v nich, in: Markéta Doležalová (ed.), Církev za totality - lidé a místa. Sborník k životnímu jubileu opata Heřmana Josefa Tyla, Praha 2016, s. 94-108

56. ŠMÍD Marek, Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1914-1950, Brno 2015

57. TKAČÍK Ladislav, Kapucíni na Slovensku, Bratislava 2017

58. VLČEK Pavel - SOMMER Petr - FOLTÝN Dušan, Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997

59. VYBÍRALOVÁ Eva, Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei, Disertační práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2017

60. VYBÍRALOVÁ Eva, Mimořádné fakulty v Československu v letech 1948-1989, Revue církevního práva 75/2, 2019, s. 43-62

61. VYBÍRALOVÁ Eva, Mexické fakulty nalezeny! Nebo spíše: konečně potvrzeny ve vatikánském archivu, Zrcadlo církve. Aktuality společnosti pro církevní právo 2/2, 2021, s. 2-3

62. ZAVADILOVÁ Eva, Výuka a vyučující kanonického práva na řádovém teologickém učilišti Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele v Obořišti u Dobříše v letech 1918-1950, Disertační práce, Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc 2019

63. ZSCHOKKE Hermann, Die theologische Studien und Anstalten der katholischen Kirche in Österreich, Wien - Leipzig 1894

64. <https://kapucini.cz/domains/kapucini.cz/index.php/o-nas> [cit. 6. 7. 2021]

65. Martin BARUS, Farní knihovna Cvikov. Katalog, Litoměřice 2019, nepublikovaný rukopis, dostupný online <https://www.dltm.cz/file/122978/cvikov-katalog-fk-komplet.pdf> [cit. 4. 8. 2021]

Creative Commons License
František Vavřinec Rabas, OFMCap (1901–1969) jako pedagog a blízký spolupracovník litoměřického biskupa Štěpána Trochty is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

157 x 230 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 0323-0562
E-ISSN: 2336-5730

Ke stažení