PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 48 No 1 (2018)

Vývoj a tradice právní úpravy cestovního ruchu
René Petráš

Právní regulace cestování do zahraničí v letech 1848–1989 (normativní přehled)
Jan Rychlík

Cestovní ruch v soukolí říšské a protektorátní politiky a legislativy. Autonomismus a „demokracie“ za protektorátu: cestovní ruch
Ivan Jakubec

Cestovní ruch v protektorátní legislativě
Jan Štemberk

Právní a správní aspekty rozvoje cestovního ruchu v NDR
Lukáš Novotný

Vybrané otázky amnestií trestněprávních deliktů ve 20. a 30. letech 20. století ve vztahu k národnostním menšinám
Jiří Šouša

In iure cessio hereditatis
Veronika Kleňová

La regula iuris del giurista romano e i casi perplexi di Leibniz tra analogia e anomalia: algoritmo di buona decisione o presidio di verità nel diritto?
Osvaldo Sacchi

Pandořina skříňka: nároky Polska na náhradu škod způsobených nacistickým Německem v době druhé světové války a související majetkoprávní otázky. Část 1
Katarína Kukanová

Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století
Vladimír Kindl

Kertzer, D. Papež a Mussolini
Radim Seltenreich

Modzelewski, K.. Barbarská Evropa
Radim Seltenreich

Padovani, A. Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. – 1436) e la giurisprudenza del suo tempo
Miroslav Černý

Mene Tekel 2018
Adam Csukás

Zpráva o pracovním semináři Únor 1948
Daniela Němečková

Labyrintem českých novověkých edic
Marek Starý

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení