PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 47 No 2 (2017)

Condictio ob turpem causam v justiniánském právu a její užití v právu moderním
Petr Dostalík

Proměny praxe Apelačního soudu po přijetí josefínského hrdelního řádu: trestání incestu v letech 1687–1727
Josef Vacek

Několik úvah k institutu poddanství a některým dalším právním otázkám z období předosvícenského absolutismu
Jiří Šouša

Historie publikace soudních rozhodnutí ve Spojených státech
Lukáš Králík

Stopadesáté výročí vydání Prosincové ústavy
Karel Malý

Právní rámec pražské asanace
Milan Šimandl

Political Crimes Phenomena: Courts’ Practice of Espionage Crimes in Lithuania 1919–1940
Sigita Černevičiūtė

Ústavní aspekty španělského přechodu k demokracii – od frankistické diktatury k právnímu státu
Radim Seltenreich

Sedmdesát let nové čínské ústavy
Michal Tomášek

Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie
Zuzana Vostrá

Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák: Církevní právo
Marek Novák

Katarina Zavacká: Právne formy perzekúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938–1945
Karel Malý

Jaromír Tauchen: Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945)
Pavel Maršálek

Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc
Vendulka Valentová

Jan Kotous: Kapitoly z dějin českého právnického rodu Mokrých
Karel Malý

Marián Gajdoš – Stanislav Konečný: Ukrajinská menšina na Slovensku ako objekt a subjekt politiky. (1945–1953)
René Petráš

11. sjezd historiků, Olomouc 2017
Jiří Šouša

Konference Sexualita před soudem. Deviantní sexuální praktiky a jejich stíhání od 14. do 19. století
Jaromír Tauchen

Konference v Budapešti Kontinuita a diskontinuita státnosti a ústavního práva ve střední Evropě
René Petráš

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení