PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 45 No 1 (2015)

Od právnych dejín na území Slovenska k slovenským právnym dejinám
Jozef Beňa

Úvod
Miscellaneous

Jaromír Čelakovský – zakladatel univerzitního oboru českých právních dějin
Karel Malý

Rechtsgeschichte an der Jagiellonen-Universität während der galizischen Autonomie (1860–1914)
Andrzej Dziadzio

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v meziválečném období
Karel Schelle

Die Reine Rechtslehre und die Rechtsgeschichte
Thomas Olechowski

Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin
Stanislav Balík

Die Entwicklung des Faches der Deutschen Rechtsgeschichte am Beispiel von Karl Friedrich Eichhorn (1781–1854), Heinrich Brunner (1840–1915) und Hans Planitz (1882–1954)
Hans-Jürgen Becker

Otto von Gierkes rechtshistorische Germanistik als nationale Rechtsgeschichte
Ulrike Müßig

Dějiny výuky národního hospodářství jako právněhistorický směr a jeho tvůrce Albín Bráf
Ilona Bažantová

Ohlédnutí za českou právní slavistikou 19. a prvních desetiletí 20. století
Ladislav Vojáček

Prof. Jaromír Čelakovský a Národní strana svobodomyslná zv. mladočeská
Luboš Velek

„Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice
Tomáš W. Pavlíček

Jaromír Čelakovský jako student a zaměstnanec právnické fakulty české Karlo-Ferdinandovy univerzity
Jiří Šouša, Ladislav Soukup

Jaromír Čelakovský – 35 let v pražském městském archivu
Václav Ledvinka

Jaromír Čelakovský a rukopisná komise České akademie věd a umění
Marta Hradilová, Marie Tošnerová

Jaromír Čelakovský jako editor středověkých pramenů
Ivan Hlaváček

Jaromír Čelakovský a rukopisy (RKZ)
Vladimír Kindl

Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka. Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. století
Roman Pazderský

Jaromír Čelakovský a Česká expedice při Rakouském historickém ústavu v Římě
Jitka Rauchová

„Spočítané“ dětství sourozenců Čelakovských
Magdaléna Pokorná

Knihovna Jaromíra Čelakovského v Plzni
Jitka Janečková

„Koudel hoří“. Korespondence Jaromíra Čelakovského a Josefa Kalouska jako obraz vzájemného vztahu?
Bohumil Jiroušek

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X