PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 46 No 2 (2016)

Publikace soudních rozhodnutí po vzniku československého státu
Lukáš Králík

Pojetí suverenity lidu v antické filosofii a právním myšlení
Tomáš Havel

Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice
Miroslav Černý

Postup advokátského stavu v českých zemích proti židovským advokátům před druhou světovou válkou
Jakub Drápal

Arizácia – negácia práva na vlastníctvo v Slovenskom štáte (1939–1945)
Kristína Novanská Kručayová, Adriana Švecová

Kolektívna zodpovednosť v rozsudkoch Národného súdu (1945–1947)
Michal Malatinský

„Substantive due process“ amerického ústavního práva – jeho vznik, vzestup, úpadek a znovuoživení
Radim Seltenreich

„Ius Publicum“ im 19. Jahrhundert: Die Bedeutung des „Historischen Staatsrechts“ und des „staatsrechtlichen Arguments“ in den Ländern der Habsburger Monarchie
Thomas Simon

Egbert Belcredi, die mährischen Konservativen und das böhmische Staatsrecht
Lothar Höbelt

Ještě jednou o pokusu zřídit stolici dělnického práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a jeho širších souvislostech
Vladimír Kindl

Německá menšina v Československu 1948 až 1989
René Petráš, Petr Novák

Maďarská právna komparatistika pred rokom 1989 a jej československé súvislosti (Dilemy, témy a osobnosti)
Ivan Halász

Dvacet let vědecké spolupráce Ženevy a Prahy v oblasti práva sociálního zabezpečení (1992–2013)
Pierre-Yves Greber

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení