PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 165–180

Perduellio a sacrilegium v době římské republiky

[Perduellio and Sacrilegium in the Time of the Roman Republic]

Marie Šmejkalová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.11
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The submitted article concerns itself with two criminal offences – perduellio and sacrilegium – in the time of the Roman Republic whilst it attempts to identify their mutual relationship leading to an intense interconnection in the period of Justinian codification. The article uses a wide range of both domestic and foreign secondary sources as well as primary sources. The first two chapters of this work focus on a thorough introduction of the two offences by analysing several contemporary cases. Furthermore, it proceeds to the actual analysis of the interrelation of the offences, using a variety of Roman law sources, such as Lex Duodecim Tabularum, Livy’s History or The Digest of Justinian and The Institutes of Justinian.

klíčová slova: perduellio; sacrilegium; Roman public law; Roman Republic

reference (33)

1. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. 2. přepracované vydání. Praha: Academia, 1994.

2. BAUMAN, R. A. The duumviri in the Roman criminal law and in the Horatius legend. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH Wiesbaden, 1969.

3. BLAHO, P. - SKŘEJPEK, M. Iustiniani Institutiones: Justiniánské Instituce. Praha: Karolinum, 2010.

4. BURRISS, E. E. The Misuse of Sacred Things at Rome. The Classical Weekly, 1929, roč. 22, č. 14, s. 105. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/4389269>. [online]. CrossRef

5. DIO, CASSIUS. Roman History. Book XXXVII. [online]. Dostupné na: <https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/37*.html.>.

6. CICERO, M. T. O zákonech: latinsko-české vydání. Přel. NOVOTNÝ, M. Praha: OIKOYMENH, 2017.

7. CICERO, M. T. Řeči proti Verrovi. Praha: Odeon, 1972.

8. CICERO, M. T. - YONGE, C. D. The Orations of Marcus Tullius Cicero. Londýn: Henry G. Bohn, 1852.

9. DĘBIŃSKI, A. Poena cullei w rzymskim prawie karnym. Prawo Kanoniczne, 2020, roč. 37, č. 3-4, s. 133. [online]. Dostupné na: <doi:10.21697/pk.1994.37.3-4.09>. CrossRef

10. Dionysius of Halicarnassus: Roman Antiquities. [online]. Dostupné na: <https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Dionysius_of_Halicarnassus/home.html>.

11. FAWLER, W. W. The religious experience of the Roman people, from the earliest times to the age of Augustus: The Gifford lectures for 1909-10 delivered in Edinburgh University. Londýn: Macmillan and Co., 1911.

12. FRÝDEK, M. Crimen maiestatis v neprávních pramenech - Livius, Tacitus, Ammianus Marcellinus. Časopis pro právní vědu a praxi, 2011, roč. 19, č. 3, s. 266. [online]. Dostupné na: <https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6333/5701>.

13. HARDY, E. G. Political and Legal Aspects of the Trial of Rabirius. The Journal of Philology, 2015. [online]. Dostupné na: <doi:10.1017/CBO9781139523875.002>.

14. HAYDN, J. Dictionary Of Dates, Relating To All Ages And Nations: For Universal Reference. Londýn: Edward Moxon and Co., 1861.

15. HEITLAND, W. E. Pro C. Rabirio [perduellionis reo] oratio ad Quirites. Cambridge: University Press, 1882.

16. JOŃCA, M. The Scope of exilium voluntarium in the Roman Republic. 2009. [online]. Dostupné na: <http://hdl.handle.net/20.500.12153/1920>.

17. KINCL, J. - SKŘEJPEK, M. - URFUS, V. Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995.

18. KINCL, J. - KINDL, V. - SKŘEJPEK, M. Deset slavných procesů Marka Tullia. Praha: C. H. Beck, 1997.

19. KOŁODKO, P. Ustawodawstwo rzymskie w sprawach karnych: Od ustawy XII Tablic do dyktatury Sulli. Białystok: Temida 2, 2012.

20. KÖSTER, I. K. How to Kill a Roman Villain: The Deaths of Quintus Pleminius. The Classical Journal, 2014, roč. 109, č. 3, s. 309. [online]. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/10.5184/classicalj.109.3.0309>. CrossRef

21. LIVIUS, T. Dějiny I. Přel. KUCHARSKÝ, P. - VRÁNEK, Č. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1979.

22. LIVIUS, T. Dějiny II-III. Přel. KUCHARSKÝ, P. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1972.

23. LIVIUS, T. Dějiny V. Přel. KUCHARSKÝ, P. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1975.

24. LIVIUS, T. Dějiny VII. HUSOVÁ, M. - KUCHARSKÝ, P. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1979.

25. RICHARDSON, J. The Purpose of the Lex Calpurnia de Repetundis. The Journal of Roman Law Studies, 1987, roč. 77, s. 7. [online]. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/300571>. CrossRef

26. SANTALUCIA, B. Studi di diritto penale romano. Roma: Erma di Bretschneider, 1994.

27. SEAGER, R. Lex Varia de Maiestate. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1967, roč. 16, č. 1, s. 37. [online]. Dostupné na: <http://www.jstor.com/stable/4434965>.

28. SKŘEJPEK, M. - BLAHO P. - VAŇKOVÁ J. Digesta seu Pandectae / Digesta neboli Pandekty. Fragmenta selecta / Vybrané části. Praha: Karolinum, 2016.

29. SKŘEJPEK, M. - KINDL, V. - ŠEBOR, V. Prameny římského práva: Fontes iuris romani. 2. vydání. Praha: LexisNexis, 2004.

30. SKŘEJPEK, M. Ius et religio: Právo a náboženství ve starověkém Římě. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999.

31. SKŘEJPEK, M. Římské právo v datech. Praha: C. H. Beck, 1997.

32. SKŘEJPEK, M. Římské soukromé právo: Systém a instituce. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016.

33. TYRELL, W. B. The Trial of C. Rabirius in 63 B.C. Latomus, 1973, roč. 32, č. 2, s. 288. [online]. Dostupné na: <https://www.jstor.org/stable/41528650>.

Creative Commons License
Perduellio a sacrilegium v době římské republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení