PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 149–163

Historický vývoj presumpce neviny

[Historical Development of the Presumption of Innocence]

Timon Svoboda

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.10
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The article provides a comprehensive overview of the historical development of the presumption of innocence, the basic principle of criminal proceedings and basic human right, from ancient times to its first explicit anchoring on the territory of Czechoslovakia in the 1950s. It shows that the roots of the presumption of innocence can be found in antiquity, especially in Roman law. In the medieval inquisitional procedure, this principle was suppressed, only to be rediscovered later for continental Europe as a result of the inspiration of the English criminal process and enshrined in particular in the French Declaration of the Rights of the Citizen of 1789, from where it spread further. On the territory of Czechoslovakia, its first explicit establishment took place, surprisingly, in the 1950s, which are associated with the denial of the rights of non-compliant persons.

klíčová slova: presumption of innocence; basic principles of criminal procedure; human rights; Cesare Beccaria; František Storch; Magna Carta Libertatum; the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen

reference (38)

1. BARTOŠEK, M. - ZPĚVÁK, K. (eds.). Encyklopedie římského práva. Praha: Panorama, 1981.

2. BECCARIA, C. O zločinech a trestech. Přel. SLÁDEČEK, J. Praha: Bursík a Kohout, 1893.

3. BERMAN, H. The Presumption of Innocence: Another Reply. The American Journal of Comparative Law, 1980, Vol. 28, No. 4. CrossRef

4. BIČ, M. Starý zákon: překlad s výkladem. III, Čtvrtá a pátá kniha Mojžíšova. Numeri - Deuteronomium. Praha: Církevní nakladatelství, 1974.

5. BLACKSTONE, W. Commentaries on the Laws of England in Four Books. Vol. 2. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1753.

6. CÍSAŘOVÁ, D. Presumpce neviny jako základní zásada trestního řízení v demokratickém státě (úvahy a podněty pro rekodifikaci). Trestní právo, 1998, č. 4.

7. CÍSAŘOVÁ, D. Princip presumpce neviny. Stát a právo, 1964, č. 10.

8. FENYK, J. - CÍSAŘOVÁ, D. - GŘIVNA, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019.

9. FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.

10. GRAY, A. The Presumption of Innocence Under Attack. New Criminal Law Review, 2017, Vol. 20, No. 4. CrossRef

11. HERCZEG, J. Média a trestní řízení. Praha: Leges, 2013.

12. HRDINA, I. A. - SZABO, M. Teorie kanonického práva. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.

13. JELÍNEK, J. Dokazování z hlediska budoucí právní úpravy českého trestního řádu. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018.

14. KAŠČÁK, D. Teoretické východiská uplatňovania zásady prezumpcie neviny a jej nadnárodná úprava. Justičná revue, 2019, roč. 71, č. 6-7.

15. KINCL, J. - URFUS, V. - SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 1995.

16. KING, L. W. - PEREIRA, P. J. S. (eds.). The Code of Hammurabi. [online]. Dostupné na: <http://www.general-intelligence.com/library/hr.pdf>.

17. KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995.

18. KNIGGE, G. On Presuming Innocence. Is Duff's Civic Trust Principle in Line with Current Law, Particulary the European Convention on Human Rights? Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2013, Vol. 42, No. 2. CrossRef

19. KOS, J. Presumpce neviny. Praha, 2007. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce Rudolf Vokoun.

20. KOUDELKA, Z. Předpoklad neviny a důkaz viny. Trestní právo, 2016, č. 3.

21. KUKLÍK, J. Čím i dnes Magna Charta oslovuje (nejen) anglosaský svět. In: epravo.cz. 27. 8. 2015. [online]. Dostupné na: <https://www.epravo.cz/top/aktualne/cim-i-dnes-magna-charta-oslovuje-nejen-anglosasky-svet-98820.html>.

22. LACHOUT, V. Některé otázky dalšího vývoje trestního procesu. Právník, 1960, roč. 99, č. 4.

23. MULÁK, J. The principle of the presumption of innocence in the European and international context. In: Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého. Vol. 9. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2018.

24. MUSIL, J. Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare). Ministerstvo vnitra České republiky. 2009. [online]. Dostupné na: <https://www.mvcr.cz/gdpr/docDetail.aspx?docid=21404188&doctype=ART>.

25. PECK, M. Shall the Legal Presumption of Innocence Be Regarded, by the Jury, as Evidence? Virginia Law Review, 1910, Vol. 16, No. 5. CrossRef

26. QUINTARD-MORENAS, F. The Presumption of Innocence in the French and Anglo-American Legal Traditions. The American Journal of Comparative Law, 2010, Vol. 58, No. 1. CrossRef

27. ROMŽA, S. Formálne versus materiálne hodnotenie dôkazov. In: JELÍNEK, J. a kol. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. Praha: Leges, 2018.

28. SCOTT, S. P. The Digest or Pandects of Justinian. [online]. Dostupné na: <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/digest_Scott.htm>.

29. SKŘEJPEK, M. - KINDL, V. - ŠEBOR, V. Prameny římského práva: Fontes iuris romani. Vydání 2. Praha: LexisNexis, 2004.

30. SOLNAŘ, V. a kol. Československé trestní řízení. Praha: Orbis, 1963.

31. STORCH, F. Řízení trestní rakouské. Díl I. Praha: J. Otto, 1887.

32. STUCKENBERG, C.-F. Who is Presumed Innocent of What by Whom? Criminal Law and Philosophy, 2014, Vol. 8, No. 2. CrossRef

33. STUMER, A. The Presumption of Innocence: Evidential and Human Rights Perspectives. Oxford: Hart Publishing, 2010.

34. SÝKORA, M. Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právním řádu. Trestní právo, 2009, č. 6.

35. ŠTĚPÁN, J. Minulost a budoucnost evropského trestního řízení (k úvahám o rekodifikaci trestního řádu). In: HENDRYCH, D. a kol. Právnická fakulta Univerzity Karlovy 1348-1998: jubilejní sborník. MALÝ, K. (red.). Praha: Právnická fakulta UK, 1998.

36. THAYER, J. B. The Presumption of Innocence in Criminal Cases. The Yale Law Journal, 1897, Vol. 6, No. 4. CrossRef

37. TOLAR, J. - PŘENOSIL, G. - LAKATOŠ, M. Místní lidové soudy. Praha: Československá akademie věd, 1965.

38. VOZÁR, J. Právne aspekty prezumpcie neviny. Justičná revue, 1997, č. 6-7.

Creative Commons License
Historický vývoj presumpce neviny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení