PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 119–148

Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549

[Ferdinand’s Land Constitution? Comparison of Czech Land Constitutions from Years 1500 and 1549]

Marek Stojan

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.9
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

This paper focuses on the comparison of two crucial legal codes of the Bohemian land law of the first half of the 16th century, i.e., Land Constitution of Vladislav enacted in the year 1500 (in Czech Vladislavské zřízení zemské) and Land Constitution of 1549. The aim is to answer the question whether it is possible to perceive Land Constitution of 1549 in the same way as it is understood by the majority of the current historiography, meaning whether Land Constitution of 1549 is only redaction of Land Constitution of Vladislav. The paper shall concentrate on the issue if there is a reason to reconsider the general view on this matter. It may be established that these legal codes are relatively independent works due to their dissimilarities as they differ significantly in their origin, authors, historical context, central ideas, and structure. In general, the distribution of power is a key aspect of forming the law, which applies not only to the early modern period, and this idea is reflected in the structure and content of both these codifications. The paper focuses on the comparison of the various aspects of Land Constitution of Vladislav and Land Constitution of 1549. The core of the comparison is analysis of a number of key articles about, e.g., the relationship between the monarch and the estates, the distribution of power in the state, the functioning of the basic institutions of the early modern state, and of selected areas of private and public law.

klíčová slova: legal codes; history of early modern period; legal history; comparison

reference (27)

1. BÍLEK, J. (ed.). Ius regale montanorum, aneb, Právo královské horníkuov. Kutná Hora: Kuttna, 2000.

2. BLÁHOVÁ, M. - MAŠEK, R. (eds.). Karel IV., státnické dílo. Praha: Karolinum, 2003.

3. HERGEMÖLLER, B. U. (ed.). Maiestas Carolina. Der Kodifikationsentwurf Karls IV. für das Königreich Böhmen von 1355, (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Bd. 74). München: Oldenbourg, 1995.

4. HORÁK, O. - RAZIM, J. Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích. 2. vydání. Praha: Leges, 2022.

5. JANIŠOVÁ, J. Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604. Praha: Leges, 2017.

6. JANIŠOVÁ, J. - JANIŠ, D. Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století. Praha: Scriptorium, 2016.

7. JIREČEK, H. (ed.). Codex juris Bohemici, Tomus primus, aetatem Přemyslidarum continens. Praha: I. L. Kober, 1867.

8. JIREČEK, H. Právnický život v Čechách a na Moravě v tisícileté době od konce IX. do konce XIX. století. Praha: [nákl. vl.], 1903.

9. JIREČEK, J. - JIREČEK, H. (eds.). Zřízení zemská Království českého XVI. věku. Praha: Všehrd, 1882.

10. KALOUSEK, J. České státní právo. Praha: Časopis českého studentstva, 1892.

11. KAPRAS, J. Právní dějiny zemí Koruny české. Praha: Česká grafická akciová společnost Unie, 1913.

12. KAPRAS, J. Přehled právních dějin zemí české koruny, Díl první. Právní prameny a dějiny státního zřízení doby předbělohorské. Praha: [nákl. vl.], 1921.

13. KREUZ, P. - MARTINOVSKÝ, I. - VOJTÍŠKOVÁ, J. (eds.). Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a zřízení o ručnicích). Praha: Scriptorium, 2007.

14. KUKLÍK, J. - SKŘEJPKOVÁ, P. Kořeny a inspirace velkých kodifikací: příspěvek k aplikaci "Principů" E. F. Smidaka. Praha: Havlíček Brain Team, 2008.

15. MALÝ, K. - ŠOUŠA, J. ml. (eds.). Městské právo ve střední Evropě: sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.-21. září 2011. Praha: Karolinum, 2013.

16. MALÝ, K. - ŠOUŠA, J. ml. (eds.). Práva městská Království českého: edice s komentářem. Praha: Karolinum, 2013.

17. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha: Linde, 1997.

18. MALÝ, K. Několik otázek k trestnímu právu v Čechách doby stavovské. In: Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století, sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22. 9. 1995. Pardubice: Východočeské muzeum, 1996.

19. MALÝ, K. Trestní právo v Čechách 15.-16. století. Praha: Univerzita Karlova, 1989.

20. NODL, M. Maiestas Carolina. Kritické postřehy k pramenům, vyhlášení a "odvolání" Karlova zákoníku. Studia Mediaevalia Bohemica, 2009, č. 1, s. 21-35.

21. PALACKÝ, F. (ed.). Archiv Český V. Praha: Stavy Království českého, 1862.

22. PÁNEK, J. Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547-1577: k politické krizi feudální třídy v předbělohorském českém státě. Praha: Academia, 1982.

23. RAUSCHER, R. Dědické právo podle českého práva zemského. Bratislava: Právnická fakulta University Komenského, 1922.

24. STOJAN, M. Nový zákoník, nebo redakce původního? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549. Praha, 2022. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta. Vedoucí práce Marek Starý.

25. ŠTOURAČOVÁ, J. Vývoj správních institucí českého státu 1526-1848. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

26. VÁLKA, J. Konflikt české zemské obce s králem 1546-1547. Ferdinand I. a počátky absolutismu II. Časopis Matice moravské, 2006, roč. 125, č. 1, s. 33-51.

27. VOREL, P. (ed.). Stavovský odboj roku 1547: první krize habsburské monarchie : sborník příspěvků z vědecké konference konané v Pardubicích 29.-30. 9. 1997. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999.

Creative Commons License
Ferdinandovo zřízení zemské? Porovnání českých zemských zřízení z let 1500 a 1549 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení