PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 97–118

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

[Rudolf Wierer – Turbulent Life and Work of the Professor of Canon Law at the Faculty of Law of Masaryk University]

Jaromír Tauchen

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.8
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The article provides a detailed analysis of life and professional career of Rudolf Wierer (1907–1986), professor of canon law at the Faculty of Law of Masaryk University. Based on an analysis of archival materials from several Czech archives and a critical study of the memoirs of Wierer’s wife Bohumila, the article provides brand new biographical information about Rudolf Wierer that have never been published before. After the end of the Second World War, Wierer was investigated in Czechoslovakia as a part of the so-called retributive trials for his alleged activities during the period the Protectorate of Bohemia and Moravia. He was never convicted, however, because he managed to escape to Germany, where he became involved in Czechoslovak exile organizations and resumed his academic career as a professor at the Ukrainian Free University. In the 1960s he emigrated to the United States, where he held lectures on history at first and later worked as a librarian.

klíčová slova: Faculty of Law Masaryk University; church law; imperial idea; retributive processes; Czechoslovak emigration in Germany; refugees; Public Education Service; Ukrainian Free University

reference (30)

1. Brněnská manifestace "S Říší proti bolševismu". Lidové noviny, 1944, č. 75, 16. březen 1944.

2. BUŠEK, V. Dr Rudolf Wierer, Stát a církev. Časopis pro právní a státní vědu, 1933, roč. 16, č. 1, s. 95-103.

3. BUŠEK, V. Dr. Rudolf Wierer: Uznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 ř. z. Právny obzor, 1935, roč. 18, č. 17, s. 389-393.

4. Dabeigewesen. Im Vortragssaal notiert. Weser-Kurier. Bremen Tageszeitung, 14. 6. 1963.

5. ESEBECK, H. G. - WIERER, R. Volksgruppenrecht in Europa. Leer/Ostfriesland: Gerhard Rautenberg, 1964.

6. CHOLÍNSKÝ, J. Causa Vladimír Pekelský a fenomén viny - příspěvek k dějinám zahraničního protikomunistického odboje. Distance, 2012, roč. 16, č. 2.

7. CHOLÍNSKÝ, J. Český národní výbor v Londýně a počátky českého protikomunistického odboje v zahraničí. In: ŽÁČEK, P. (ed.). Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Praha: Ministerstvo obrany ČR - VHÚ, 2013, s. 158.

8. KAŠPAR, M. F. Proč bez sudetských Němců? Paris: Imp. Beresniak, 1952.

9. Katolík. List svazu katolických mužů a katolické akce, 1937, roč. 2, č. 1, s. 87.

10. KNAPPEK, Ľ. JUDr. Rudolf Wierer: Stát a církev. Všehrd, 1933, roč. 14, č. 7, s. 286-287.

11. KNAPPEK, Ľ. JUDr. Rudolf Wierer: Uznání a právní postavení náboženských společností podle zákona z 20. května 1874, č. 68 ř. z. Všehrd, 1935, roč. 17, č. 4, s. 173-175.

12. Librarian takes momentous step. Lovejoy Library Southern Illinois University Edwardsville, 1970, roč. 1, č. 3, 15. 5. 1970.

13. NOHEL, P. Výuka církevního práva na teologických a právnických fakultách v Českých zemích v letech 1918-1989. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019.

14. Rückkehr der Sudetendeutschen keine Utopie. Tschechischer Exil-Rechtshistoriker sprach über "Die Tschechen und die Sudetendeutschten". Hessische Allgemeine, 2. 7. 1959.

15. ŠIMSA, J. Rudolf Wierer: Stát a církev. Křesťanská revue, 1933, roč. 6, č. 7, s. 219-220.

16. TAUCHEN, J. Vztah českého státu k Říši a jeho využití a zneužití v Protektorátu Čechy a Morava. In: TAUCHEN, J. - SCHELLE, K. (eds.) Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj. Ostrava: KEY Publishing, 2012, s. 106-120.

17. VOJÁČEK, L. - SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity: 1919-2019. Díl 1., 1919-1989. Brno: Masarykova univerzita, 2019.

18. WEYR, F. Paměti 2. Za republiky (1918-1938). Brno: Atlantis, 2001.

19. WIERER, M. Stormy Was My Life. Bloomington: Xlibris Corporation, 2009.

20. WIERER, R. Alfreda Rosenberga názory na stát a právo. In: Sborník prací k poctě šedesátých narozenin Jaroslava Kallaba. Praha: Orbis, 1939, s. 329-337.

21. WIERER, R. Der Föderalismus im Donauraum. Graz: Hermann Bohlaus Nachf., 1960.

22. WIERER, R. Die tschechische Emigration. Volksbote, 28. 3. 1953.

23. WIERER, R. Podstata převratu bělohorského. Všehrd, 1930, roč. 11, č. 4, s. 108-122; č. 5, s. 144-154.

24. WIERER, R. Poměr Moravy k říši římsko-německé. Brno: Nákladem Právnické fakulty Masarykovy university, 1928.

25. WIERER, R. Probleme der heimatlosen Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland (Mit Berücks. d. dt. Heimatvertriebenen). Gräfelfing b. München: Gans, 1960.

26. WIERER, R. Původ stavovského programu encykliky "Quadragesimo anno" z 15. května 1931. In: Miscellanea historico-iuridica. Sborník prací o dějinách práva napsaných k oslavě šedesátin JUDr. Jana Kaprasa. Praha: Nákladem vydavatelovým, 1940, s. 328-334.

27. WIERER, R. Syllabus papeže Pia IX.: studie o názorech církve římsko-katolické na poměr mezi státem a církví. Brno: Nákladem Právnické fakulty Masarykovy university, 1929.

28. WIERER, Rudolf. The Macedonian Question Today. Macedonian Tribune, 1969, roč. 4, č. 2, s. 1.

29. WIERER, R. Uznání náboženské společnosti Jednoty bratrské roku 1880. In: Pocta k šedesátým narozeninám univ. Prof. Dr. Ant. Hobzy. Praha: Bursík a Kohout, 1936, s. 58-71.

30. WIERER, R. - CHUDOBA, B. Die Suche nach Wahrheit ... Probleme von heute, gestern u. morgen. München: Tschech. Pressedienst, 1962.

Creative Commons License
Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení