PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 69–81

Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence

[Mariano San Nicolò and Otakar Sommer Viewed Through (Not Only) Their Correspondence]

Pavel Salák

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.6
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The text is based on the correspondence preserved in the estates of prof. Otakar Sommer and prof. Miroslav Boháček stored in the Archives of the Czech Academy of Sciences (Prague). Based on these letters, it turns out that the traditional views on non-communication between professors at Charles University and the German University in Prague are not entirely true. There were professional and collegial contacts between the Czech and German Romanists, which in the case of O. Sommer and prof. Mariano San Nicolò also turned out to friendship, even between their families. Letters written by M. San Nicolò also partially show the background of his departure from Prague and his pedagogical work in Munich. The aim of the article is to point out the fact that correspondence between the academics of that time is an important source of knowledge about the scientific community of interwar Czechoslovakia.

klíčová slova: Roman law; Otakar Sommer; Mariano San Nicolò; correspondence; Czechoslovakia 1918–1939

reference (21)

1. BOLLA, S. von. Egon Weiß, † 1. Februar 1953. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung, 1953, čís. 70, s. 518-521. CrossRef

2. GREGOR, M. Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov. Praha: Leges, 2021.

3. GREGOR, M. Prínos profesora Otakara Sommera pre rozvoj slovenskej právnej vedy. Právník, 2020, roč, 12, č. 3. [online]. Dostupné na: https://www.ilaw.cas.cz/upload/web/files/pravnik/issues/2020/12/3_Gregor_942-955_12_2020.pdf. [cit. 29. 1. 2022].

4. HÁCHA, E. Úvodní slovo. In: BOHÁČEK, M. (ed.). Otakar Sommer: [7.6.1885-15.8.1940]. Turnov: Müller a spol., 1941, s. 9.

5. HRUZA, K. Einige Deutsche habe ich auch wirklich gern empfangen. Ein Bericht des tschechischen Historikers Václav Vojtíšek aus dem Jahr 1966 über deutsche Fachkollegen in Prag. Bohemia, 2008, roč. 49, č. 1, passim.

6. KLEŇOVÁ, V. Sibylle Bolla-Kotek. In: KOL. AUT. Encyklopedie B. A-J. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2021 (v tisku).

7. KLÍMA, J. Zur Entziehung des Erbrechtes im altbabylonischen Recht. In: KASER, M. (ed.). Festschrift Paul Koschaker mit Unterstützung der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin und der Leipziger Juristenfakultät zum sechzigsten Geburtstag überreicht von seinen Fachgenossen. III. Band. Weimar: Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, 1939, s. 80-93.

8. KNAPP, V. Proměny času: vzpomínky nestora české právní vědy. Praha: Prospektrum, 1998.

9. KOSCHAKER, P. Europa und das römische Recht. Mnichov: Biederstein Verlag, 1947.

10. MÍŠKOVÁ, A. Mariano San Nicolò. In: SKŘEJPKOVÁ, P. Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009, s. 168-169.

11. OSTERKAMP, J. Egon Weiss. In: SKŘEJPKOVÁ, P. Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009, s. 330-331.

12. RIES, G. Mariano San Nicolò 20. August 1887 - 15. Mai 1955. Bohemia, 1987, Bd. 28, s. 168-169.

13. SCHELLE, K. - KADLECOVÁ, M. - ŽIDLICKÁ, M. Život a dílo prof. JUDr. Jana Vážného. Právnické sešity, č. 33. Brno: Masarykova univerzita, 1993.

14. SKŘEJPEK, M. Miroslav Boháček. In: SKŘEJPKOVÁ, P. Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009, s. 142-144.

15. SKŘEJPEK, M. Otakar Sommer. In: SKŘEJPKOVÁ, P. Antologie československé právní vědy v letech 1918-1939. Praha: Linde, 2009, s. 173-176.

16. SKŘEJPKOVÁ, P. Profesor Robert Mayr-Harting a právnická fakulta Německé univerzity v Praze. In: TAUCHEN, J. - SCHELLE, K. Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava - Brno: Key Publishing - European Society for History of Law, 2013, s. 245-253.

17. SKŘEJPKOVÁ, P. Učitelé německé právnické fakulty a jejich účast na unifikaci právního řádu v meziválečném období. In: KOHER, J. (ed.). Republika právníků. Praha: Academia, 2021.

18. SLAPNICKA, H. Die Beteiligung deutscher Professoren an den tschechoslowakischen Kodifikationsplänen (1919-1938). In: VELEK, L. a kol. (eds.). Magister noster. Sborník statí věnovaných in memoriam prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha: Karolinum, 2005, s. 253-259.

19. SOMMER, O. Třetí říše a římské právo. In: RÁLIŠ, A. (ed.). Pocta k šedesátým narozeninám dr. Alberta Miloty. Bratislava: nákladem právnické fakulty univerzity Komenského, 1937, s. 332-336.

20. STIEBER, M. Věcné právo: Návrh subkombitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou rep. Praha: Min. spravedlnosti, 1923.

21. WEIDNER, E. Mariano San Nicolò (20. August 1887 bis 15. Mai 1955). Archiv für Orientforschung, 1954-1956, Bd. 17, s. 485-487.

Creative Commons License
Mariano San Nicolò a Otakar Sommer pohledem (nejen) jejich korespondence is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení