PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 83–96

Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951)

[Politician and Lawyer Nándor Bernolák (1880–1951)]

Ivan Halász

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.7
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The article deals with the life and political views of Ferdinad/Nándor Bernolák, who was the rector of the new university in Debrecen before the First World War. He later served as Minister of Social Affairs in the conservative government of István Bethlen. N. Bernolák was born in Banská Bystrica and his family was of Slovak ethnic origin, but he and his brothers were of Hungarian nationality. Bernolák was a professor of penal law and a prominent member of the Hungarian conservative and Christian nationalist political wing, however, he spent only two years in parliament and government. After his political career, he worked as a lawyer in Budapest and sometimes represented his clients in very sensitive cases. He also worked as a private lecturer at the University of Budapest. N. Bernolák published mainly on penal law and legal theory. His son was an official in the Prime Minister’s Office from the 1930s to the late 1940s. The life and political career of N. Bernolák is a good example to present the career of a Hungarian lawyer in the complex and sensitive 20th century.

klíčová slova: catholic confession; national assembly; numerus clausus; politics; university

reference (23)

1. BERNOLÁK, K. (szerk.). Mária Terézia leánygimnázium értesítője az 1933-1934. iskolai évről. Budapest: Kiadta az Iskola Igazgatosaga, 1934.

2. BERNOLÁK, N. Nationalsozialismus in Ungarn : ein Zeitbild im Spiegel der Verteidigungsrede des Nándor Bernolák, gehalten im Strafprozesse gegen Böszörmény. Wien: [Druck. Ernst Pinter], 1939.

3. Bernolák Nándor dr. védőbeszéde a gyilkossággal vádolt K. J. ügyében. In: HUBERTH, G. - MÜLLER, V. (szerk.). Perbeszédek Gyűjteménye. Válogatott Vád- és Védőbeszédek. Pécs: Dunántúl egyétemi nyomdája, 1928, s. 355-372.

4. Bernolák Nándornak elégtételt adott az ügyvédi kamara fegyelmi bírósága. Prágai Magyar Hírlap, 1937, Január 29., piatok

5. CSECSOTKA, K. (zost.). Anthologia zo slovenských básnikov r. 1847-1900. Sväzok I. Budapešť: Uhorsko-krajinský vzdelávací spolok slovenský, 1934.

6. FEJÉR, L. Bernolák, Jenő. BADÓ, S. - VÍGH, G. (szerk.). Magyar Múzeumi Arcképcsarnok. Budapest: Pulszky Társaság - Tarsoly Kiadó, 2002.

7. GÁL, Cs. S. A Numerus clausus törvény (1920: XXV. tc.). Huszadik Század, 2008, december, 1.

8. Hétfőn megkezdődött a Böszörményi-tárgyalás. Délmaygarország, kedd, 19. október 1937.

9. HORVÁTH, P. Novšie poznatky o počiatkoch a osudoch rodiny Bernolákovcov. Historický časopis, 1992, No. 1.

10. HORVÁTH, P. Potomstvo jednej bernolákovskej rodiny zo Slanice. Biografické štúdie, 1993, roč. 20, s. 93-116.

11. János Bernolák. [online]. Dostupné na: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/hadnagyok-es-fohadnagyok-az-184849-evi-szabadsagharcban-2/b-F8/bernolak-janos-2E6/.

12. KEMPELEN, B. Magyar nemesi családok. 2. kötet. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911.

13. Ma kezdődik 113 kaszáskeresztes összeesküvő bűnpöre. Huszadik Század, 1936. [online]. Dostupné na: <http://www.huszadikszazad.hu/1936-junius/bulvar/ma-kezdodik-113-kaszaskeresztes-osszeeskuvo-bunpore>.

14. Magyarországi tót közművelődési egyesület. [online]. Dostupné na: <https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/m-1120C/magyarorszagi-tot-kozmuvelodesi-egyesulet-11522/>.

15. MONORI, Á. A numerus clausus és a magyar katolikus sajtó 1919-1920. Médiakutató, 2003, nyár (leto).

16. NAGY, P. T. A numerus clausus történetéhez. Magyar Pedagógia, 1985, 2. Nemzetgyűléai Napló, IV. kötet. Budapest: Pesti Könyvnyomda, 1920.

17. SCHWEITZER, G. A "Pázmánytól" az "Eötvösig". Adalékok a budapesti jogi fakultás történetéhez (1945-1950). In: A katedrán innen és túl. Tanulmányok a jogi felsőoktatás múltjá ból. Pécs: Publikon, 2011, s. 185-207.

18. SOÓS, I. - SZABÓ, B. Haraszti Bernolák Nándor. Büntetőjogász - népjóléti miniszter - ügyvéd. In: SZABÓ, B. - MADAI, S. (szerk.). A Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai. (1915-1947). Debrecen: Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, 2002.

19. STAAR, G. Simonyi Károly-díjak 2004. [online]. Dostupné na: https://www.termvil.hu/archiv/szamok/tv2004/tv0411/dij.html.

20. SZALAI, A. Nemzetgyűlési választások Győrben 1922 és 1925 között. Arrabona, 2012, 50, No. 1.

21. Vasárnapi Újság, 1893, Évf. 40, No. 6. [online]. Dostupné na: http://epa.oszk.hu/00000/00030/02031/pdf/02031.pdf.

22. VASAS, G. Mi történt 1940. augusztus 5-én s annak folytatásaként. REGIO, 2015, No. 3. [online]. Dostupné na: https://regio.tk.hu/kozlemeny/23-evf-2015-3-szam/mi-tortent-1940-augusztus-5-en-s-annak-folytatasakent-vizsgalat-egy-minden-gyanu-folott-allo-torteneti-teny-ugyeben/. CrossRef

23. VINCZE, G. A székely autonómia kérdése 1945-1946. [online]. Dostupné na: <https://adatbank.ro/html/alcim_pdf12593.pdf>.

Creative Commons License
Politik a právnik Nándor Bernolák (1880–1951) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení