PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 47–68

Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války

[Association of Czechoslovak Advocates Abroad during the WW2]

David Hubený

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.5
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The article deals with the Association of Czechoslovak Advocates Abroad in Exile in Great Britain during the Second World War, its rights and aspects of life in exile. Attention is paid to the tasks arising from cooperation with the Czechoslovak government in exile.

klíčová slova: World War II; exile; Czechoslovakia; advocates

reference (13)

1. Association of Czechoslovak Advocates. The Law Society's Gazette, 1943, No. 7, July.

2. The Association of Czechoslovak Advocates. The Solicitors' Journal, 1943, vol. LXXXVII., No. 28, July 10.

3. DUDÁŠ, M. Bohuslav Ečer. Český lovec nacistů. Praha: Academia, 2019.

4. EČER, B. Potrestání "válečných zločinů". Kruh, 1944, č. 6-8, s. 127-163.

5. HUBENÝ, D. Právní rada státního zřízení československého. In: SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. Svazek VI. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk - Key Publishing, 2016, s. 66-69.

6. HUBENÝ, D. Sjezd Odborové skupiny československé ve Velké Británii v roce 1944. Paginae historie, 2019, roč. 27, č. 1, s. 674-686.

7. KÖRBEL, P. Úvodem. In: SCHWELB, E. (red.). Pocta k šedesátým narozeninám presidenta Dr. Edvarda Beneše. Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1944, s. 3-4.

8. KREČ, J. - MALÁ, I. Ministerstvo spravedlnosti - Londýn MS-L 1941-1945. Inventář. Praha: Státní ústřední archiv, 1964.

9. PAVLÁT, D. Novinář a politik Hubert Ripka. Člověk, který nemlčel. Praha: Academia, 2018.

10. SCHWELB, E. (red.). Pocta k šedesátým narozeninám presidenta Dr. Edvarda Beneše. Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1944.

11. SCHWELB, E. Vysvětlivky k ústavnímu dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944 o obnovení právního řádu (č. 11/1944). Londýn: Spolek československých advokátů v zahraničí, 1945.

12. ŠŤOVÍČEK, I. Ministerstvo vnitra Londýn. Zpráva o zpracovaném fondu. Paginae historiae, 2006, roč. 14, s. 189-197.

13. ŠTURZ, J. - SEMERÁK, B. - HAVLÍČKOVÁ, J. - DVOŘÁKOVÁ, V. Ministerstvo sociální péče - Londýn MSP-L (1918) 1940-1945 (1946). Inventární soupis. Praha: Státní ústřední archiv, 1974.

Creative Commons License
Spolek československých advokátů v zahraničí během druhé světové války is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení