PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 23–33

Goethe – báseň i právo

[Goethe – Poetry and Law]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.3
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

The author deals in his article with the relation of the famous German poet J. W. Goethe towards the law. First, he depicts his legal studies in Leipzig and Strasbourg which were finished with the formulation of the thesis which helps us to learn about his opinions on some important legal problems of that time. After this the author makes us familiar with Goethe’s short working in the role of the counsel in native Frankfurt and much longer activity of office holder in Weimar duchy. Here his career advancement and the problems J. W. Goethe met at this occasion are analysed. The following part of the text is devoted to the problematics of the contract between Faust and Mephistopheles from the legal point of view. At the end of the article the author finally deals with some Goethe’s opinions on the political and mainly to the state law related matters of his time.

klíčová slova: Goethe; Strasbourg’s thesis; Weimar duchy; Faust; contract

reference (10)

1. GOETHE, J. W. Faust. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1965.

2. GOETHE, J. W. Z mého života. Báseň i pravda. Praha: Mladá fronta, 1998.

3. LANDSBERG, E. - KOHLER, J. Fausts Pakt mit Mephistopheles in juristischer Beleuchtung. In: LÜDERSSEN, K. (ed.). Die wahre Liberalität ist Anerkennung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, s. 70-87.

4. MÜLLER-DIETZ, H. Goethe und die Todesstrafe. In: LÜDERSSEN, K. (ed.). Die wahre Liberalität ist Anerkennung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, s. 15-41.

5. NÖRR, D. Geist und Buchstabe: Ein Goethe-Zitat bei Savigny. In: LÜDERSSEN, K. (ed.). Die wahre Liberalität ist Anerkennung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, s. 123-147.

6. OGRIS, W. Goethe - amtlich und politisch. In: LÜDERSSEN, K. (ed.). Die wahre Liberalität ist Anerkennung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, s. 271-314.

7. PAUSCH, A. - PAUSCH, J. Goethe-Zitate fῡr Juristen. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 1996.

8. RADBRUCH, G. Literatur- und kunsthistorische Schriften (Gesamtausgabe Band 5). Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1997.

9. VOLLHARD, R. Wer hat die Wette gewonnen? In: LÜDERSSEN, K. (ed.). Die wahre Liberalität ist Anerkennung. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 1999, s. 89-97.

10. ZWEIG, S. Der Kampf mit dem Dämon. Frankfurt am Main: Fischer, 1981.

Creative Commons License
Goethe – báseň i právo is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení