PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 1 (2023), 35–45

Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars

János Sallai, Mátyás Szabolcs

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.4
zveřejněno: 25. 07. 2023

Abstract

As a result of the Industrial Revolution and civic development, the cultural, economic, and professional relationship between states grew steadily. These were based on common interests and historical, friendly relations. At the same time, crime has become international. One reason for this is that criminals, fearing prosecution, tried to hide in neighbouring states. The most effective action against this was international law enforcement cooperation. Collaborations began in the late 19th century when international criminal congresses were organized. As a result, international law enforcement relations between the countries have deepened, and professional relations have developed. The establishment of Hungarian-Finnish police relations was facilitated by the historical friendship between the two countries, the linguistic kinship, and the fact that, although in different ways, the police of both countries had almost similar tasks and problems.

klíčová slova: law enforcement; law enforcement cooperation; Finnish-Hungarian friendship; crime; police

reference (34)

1. 'A Rend' (The Oder), 1926, 6.

2. ANTAL, I. - GASKÓ, D. - NAGY, I. Finn-magyar kapcsolatok (Finnish-Hungarian relationship). Budapest: Magyar-Finn Társaság, 1943.

3. BORBÉLY, Z. - KAPY, R. A 60 éves magyar rendőrség 1881-1941 (60 years old Hungarian Police 1881-1941). Budapest: Halász irodalmi és könyvkiadó vállalat, 1942.

4. DORNING, H. A bűnügyi rendőrség nemzetközi összeműködése (International operation of the criminal police). Budapest: Pallas, 1937.

5. DORNING, H. A rendőrség intézményének fejlődése (Development of the police institution). Budapest: Budapesti Hírlap, 1922.

6. DORNING, H. Külföldi rendőrségek, a német, osztrák és francia rendőrségek szervezete és működése (Foreign polices - Structure of the German, Austrian and French police). Budapest: Pátria Ny, 1916.

7. DORNING, H. Die Staatspolizei Ungarn (Hungarian State Police). Budapest: Pester Lloyd, 1926.

8. EGEY, E. A két világháború közötti magyar-finn-észt kapcsolatok történetéből: Társasági, diplomáciai, katonai együttműködés (Details from the Hungarian-Finnish-Estonian relationship between the two world wars: Social, diplomatic and military cooperation). Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, 2010.

9. EGEY, E. Első világháborús magyar hadifoglyok hazahozatala a Szovjetunióból észt-finn-lett-német közreműködéssel. (Repatriation of Hungarian prisoners of war from the Soviet Union with the participation of Estonian, Finnish, Latvian and Germain). Múltunk. 2004, Vol. 49, No. 2, p. 112.

10. HIETANIEMI, T. Lain vartiossa: poliisi Suomen politiikassa 1917-1948. Helsinki: SHS, 1992.

11. KINCSES, L. Diplomácia történet (Diplomacy history). Budapest: ELTE, 2005.

12. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1926, 15.

13. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1930, 65.

14. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1931, 31.

15. Magyar Detektív (Hungarian Detective), 1939, 23.

16. Magyar Nemzeti Levéltár (Hungarian National Archives) K. 26. 1918. XVI-os. 9107.

17. Magyar Rendőr (Hungarian Policeman), 1938, 132.

18. Magyar Rendőr (Hungarian Policeman), 1939, 132.

19. Magyar Távirati iroda (MTI) (Hungarian Telegraphic Office), hírek 1920-1940 (News 1920-1944).

20. MIHALOVICS, Á. - RÉVAY, V. (szerk.). Hétnyelvű politikai és diplomáciai glosszárium. Budapest: Aula, 2002.

21. Reise nach Ugarn. Suomen Poliisilehti, 01. 08. 1931.

22. Rendőr (Policeman), 1930, 14.

23. RICHTER, J. A finn honvédelmi nevelés és testnevelés nemzet erősítő törekvései' (The strengthening efforts of the Finnish military education and physical education). In: Magyar Katonai Szemle, 1943, 13. évfolyam, 1. negyedév, p. 79.

24. RIEGE, P. Die Polizei aller Länder in Wort und Bild (The police of all countries in words and pictures). Dresden: Metro, 1928.

25. SALLAI, G. Finn kitüntetések a HM Numizmatikai Gyűjteményében (Finnish medals in the Hungarian Military Numismatics Collection). In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítője. Acta Musei Militaris in Hungaria. Budapest: Hadtörténeti Múzeum, 2014, Vol. 14, pp. 271-294.

26. SALLAI, J. Dorning Henrik rendőrségi szakíró, a rendőrség országos szaktanulmányi felügyelője és zoológus (Henrik Dorning police specialist, natonal police supervisor and zoologist). In: BODA, J. - FELKAI, L. - PATYI, A. (eds.) Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére = Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2017, pp. 483-493.

27. SALLAI, J. Municipiális rendőrségektől a centralizált, állami rendőrségig: 100 éve centralizálták, államosították a magyar rendőrséget (From municipal police to centralised state police). Rendőrségi Tanulmányok. 2020, Vol. 3, különszám, p. 35.

28. SZŰCS LÁSZLÓNÉ SISKA, K. Finn-magyar diplomáciai kapcsolatok története (History of the Finnish-Hungarian diplomatic relationship). In: Finn-Magyar Nemzetközi Konferencia. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 2010.

29. SIEVERS, J. Rokoni körben - A magyarországi finn képviselet története (Among relatives - History of Finnish representation in Hungary). Budapest: Finn Nagykövetség, 2010.

30. Suomesta Lahtiessa. Suomen Poliisilehti, 31. 08. 1931.

31. Turán, Hírek (News), 1927, 3-4.

32. Unkarilaisia Vieraita. Suomen Poliisilehti, 01. 08. 1931.

33. VIRKKUNEN, P. A harcoló finn hadsereg szelleme (The spirit of the fighting Finnish army). Budapest: Finn-Magyar Társ, 1942.

34. ZSIRAI, M. A finnugorság ismertetése (Description of Finno-Ugricism). Budapest: Tankönyvkiadó Vállalat, 1952.

Creative Commons License
Finnish-Hungarian International Law Enforcement Cooperation between the Two World Wars is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení