PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 43 No 1 (2013)

Rozdělení služebností dle práva římského
Jan Šejdl

Trestní právo v Obnoveném zřízení zemském
Karel Malý

Právní úprava měny po vzniku ČSR, zřízení Bankovního úřadu ministerstva financí a jeho fungování v prvém roce jeho činnosti
Adéla Peichlová

Pokus o reformu československého trestního práva – osnova trestního zákona z let 1921–1926
Tomáš Jablonický

Holocaust před soudem – padesát let od skončení trestního procesu s Adolfem Eichmannem v Izraeli
David Kohout

Uhorsko a Maďarsko – totožnosť, kontinuita, diskontinuita
Jozef Beňa

Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a v současnosti (komparativní studie)
Tomáš Havel, Eva Stanková

K fenoménu potlačování tzv. „vesnických boháčů“
Zdeněk Hraba

Historická, neviditeľná, alebo chartálna ústava? Zvláštnosti maďarského ústavnoprávneho vývoja pred rokom 1989 a po ňom
Iván Halász

K otázce vyšehradských kořenů notářského stavu v Čechách
Jan Kotous

Teolog papežské moci Jiljí Římský a právní aspekty jeho díla
Miroslav Černý

Obyčejové právo v kanonickém procesu v Praze na sklonku 14. století
Dominik Budský

Publikace soudních rozhodnutí v českém právním prostředí do roku 1918
Lukáš Králík

Biographical Researches on Hans Kelsen in the Years 1881–1920
Thomas Olechowski

Affectio maritalis v čínském právu
Barbora Platzerová

Počátky řádného studia posluchaček Právnické fakulty Univerzity Karlovy
Vendulka Valentová

Proces s J. A. Baťou před Národním soudem v roce 1947
Jan Langmeier

Spojené státy americké, třístranná smlouva o konžském uranu a počátky západoevropské integrace
Jakub Handrlica

Recenze, anotace
miscellaneous

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X