PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 203–212

Pojetí výprosy podle ABGB

[Concept of Precarium According to ABGB]

Jan Kabát

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.51
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

This contribution focuses on the development of the concept of the precarium from the beginning of its codification in the ABGB to the present day, focusing more closely on two historically established interpretations: the first adopted by Antonín Randa and developed by his student Josef Stupecký and the second adopted by the Austrian civilian Josef von Schey. Historically, these conceptions came into conflict in our territory during the recodification of the ABGB in interwar Czechoslovakia which is why the contribution discusses the development of the precarium also within the framework of the so-called Draft Civil Codes, all considering contemporary Austrian and Czechoslovak case-law. Finally, the contribution provides a concept in the form of contemporary Austrian law and its concept of precarium which is also relevant in the light of the fact that the ABGB provision on precarium has remained unchanged since 1811.

klíčová slova: precarium; ABGB; General Civil Code; Draft Civil Code 1931; Draft Civil Code 1937

reference (36)

1. APATHY, P. - RIEDLER, A. Bürgerliches Recht. 3, Schuldrecht: Besonderer Teil: Lehrbuch. Wien: Verl. Österreich Springer, 2015.

2. BEKKER, E. I. Das Recht des Besitzes bei den Römern: Festgabe an Johann Caspar Bluntschli zum Doktorjubiläum. Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1880.

3. BÖHM, H. Rechtsprobleme studentischen Wohnens. Österreichische Juristen-Zeitung, 1983, Jhrg. 38, Nr. 3.

4. BONFANTE, P. Instituce římského práva. Přeložil Jan Vážný. 9. vyd. Brno: Právník, 1932.

5. BRAUNEDER, W. Österreichs Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB): Eine europäische Privatrechtskodifikation. Band I: Entstehung und Entwicklung des ABGB bis 1900. Von Wilhelm Brauneder. Berlin: Duncker & Humblot, 2014. CrossRef

6. DNISTRJANSKYJ, S. Poznámky k nové osnově občanského zákoníka. Sborník věd právních a státních, 1933, roč. 33, č. 1-2, s. 66.

7. FENYVES, A. - KERSCHNER, F. - VONKLICH A. Großkommentar zum ABGB - Klang Kommentar: 938-1001 ABGB, Schenkung, Verwahrung, Leihe und Darlehen. Wien: Verlag Österreich GmbH, 2013, s. 247.

8. GIRARD, P. F. - SENN, F. Les lois des Romains. Napoli: Tome, 1977. Citováno dle: The Roman Law Library [online]. droitromain.univ-grenoble-alpes.fr [cit. 2023-06-15]. Dostupné na: <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Leges/agraria_girard.htm>.

9. JHERING, R. v. Der Besitzwille: zugleich eine Kritik der herrschenden juristischen Methode. Jena: Fischer, 1889.

10. JOHNSON, A. Ch. - COLEMAN-NORTHON, P. R. - BOURNE, F. C. - PHARR, C. Ancient Roman statutes: a translation with introduction, commentary, and index. Austin: University of Texas Press, 1961, s. 50-57. Citováno dle: The Roman Law Library [online]. droitromain.univ-grenoble-alpes.fr [cit. 2023-06-14]. Dostupné na: <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Anglica/agraria_johnson.html>.

11. KASER, M. Zur Geschichte des precarium. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung, 1972, Jhrg. 89, Nr. 1. CrossRef

12. KIRCHSTETTER, L. v. Commentar zum Oesterreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche: mit vorzüglicher Berücksichtigung des gemeinen deutschen Privatrechts. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1894.

13. KODEK, G. - SCHWIMANN, M. ABGB-Praxiskommentar. Band 8, Aktualisierung und Gesamtstichwortverzeichnis. Wien: LexisNexis, 2017.

14. KOZIOL, H. - BYDLINSKI, P. - BOLLENBERGER, R. a kol. Kurzkommentar zum ABGB: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Konsumentenschutzgesetz, IPR-Gesetz, Rom I- und Rom II-VO. Wien: Springer WienNewYork, 2010. CrossRef

15. KRČMÁŘ, Jan, ed. Všeobecná část občanského zákoníka a právo obligační: (všeobecná část, darování, smlouva schovací, půjčka, zápůjčka a zmocnění): Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. 2. vyd. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1924.

16. KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské. III., Právo obligační. Praha: Všehrd, 1929.

17. KRZYNÓWEK, J. Funkcje i stosowanie "precarium" w rzymskim prawie klasycznym. Prawo Kanoniczne: kwartalnik prawno-historyczny, 1993, Tom. 36, Nr. 3-4. CrossRef

18. KRZYNÓWEK, J. Precarium a klientela. Przegląd Historyczny, 1993, Tom 84, Nr. 4.

19. LUBY, Štefan. Nové československé občianské právo na Slovensku a Podk. Rusi. Právny obzor, 1937, roč. 20, s. 435.

20. LYDORF, C. Die Abgrenzung zwischen Leihe und Prekarium in der Gl. simile zu D. 43,26,1,3. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Recht-sgeschichte: Romanistische Abteilung, 2012, Jhrg. 129, Nr. 1, s. 592-603. CrossRef

21. MAYR-HARTING, R. Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes. Zweiter Band. Recht der Schuldverhältnisse. Reichenberg: Verlag von Gebrüder Stiepel, 1923.

22. MOMMSEN, T. (recogn.) - KRUEGER, P. (retract.). Digesta seu Pandectae Iustiniani Augusti. Vol. I.+II. Berolini: Apud Weidmanos, 1870.

23. RANDA, A. Der Besitz nach österreichischem Rechte: mit Berücksichtigung des gemeinen Rechtes, des preußischen, französischen und italienischen, des sächsischen und züricherischen Gesetzbuches. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1876.

24. ROUČEK, F. a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl čtvrtý, (§§ 859 až 1089). Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1936.

25. RUMMEL, P. - ACHATZ, M. a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch: mit EheG, KSchG, MRG, WGG, WEG 2002, BTVG, HeizKG, IPRG, EVÜ

26. in zwei Bänden. 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. Wien: Manz, 2000, s. 1188-1189.

27. SALÁK, P. - VOJÁČEK, L. Historie osnovy občanského zákoníku z roku 1937: inspirace, problémy a výzvy. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

28. SEDLÁČEK, Jaromír. Obligační právo. II., Speciální ustanovení o jednotlivých typech smluvních. Brno: Právník, 1926.

29. SCHEY, J. v. Die Obligationsverhältnisse des österreichischen allgemeinen Privatrechts. I. Band, 2. Heft, Der Leihvertrag. Der Verwahrungsvertrag und die Gastaufnahme. Wien: Manzsche k. u. k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1895.

30. SONDEL, J. Precarium w prawie rzymskim. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1971, s. 112.

31. STUBENRAUCH, M. v. Commentar zum österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche. Zweiter Band. Wien: Manz'sche k.k. Hof-Verlags- und Universitäts-Buchhandlung, 1885.

32. STUPECKÝ, J. Půjčka a výprosa. II. Výprosa. Právník, 1894, roč. 33, s. 869-871.

33. TILSCH, E. Obligace: část zvláštní. Praha: Všehrd, 1909.

34. VANČURA, J. Agrární právo římské republiky. Praha: Bursík & Kohout, 1908.

35. ZEILLER, F. E. v. Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der oesterreichischen Monarchie. Alphabetisches Register zu dem Commentare über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Wien: In Geistingers Verlagshandlung, 1813.

36. ZIMMERMAN, R. The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Cape Town: Juta & Co, 1990.

Creative Commons License
Pojetí výprosy podle ABGB is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení