PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 193–202

Spravedlnost dekonstrukce, dekonstrukce spravedlnosti. K Derridově koncepci spravedlnosti

[Justice of Deconstruction, Deconstruction of Justice. On Derrida’s Concept of Justice]

Miroslav Vacura

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.50
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The study is devoted to Derrida’s conception of normativity, focusing on his intervention in jurisprudence through reinterpretation of the concept of justice, which had a major influence on American critical legal studies theorists. A short introduction setting the topic into a broader context is followed by a section providing a brief overview of Derrida’s essential conceptual apparatus and the explanation of the method of deconstruction. In the next section, we identify two complementary ways in which Derrida understands the concept of justice: the first identifies justice directly with deconstruction, and thus centers normativity in Derrida’s own philosophical project; the second connects the concept of justice to the idea of infinity, and thus refers to Lévinas’ philosophy. In the conclusion of the text, we summarize the most significant responses and critical reactions to Derrida’s conception and consider whether it can provide guidance for judicial decision-making, as some theorists have suggested.

klíčová slova: deconstruction; justice; Derrida

reference (27)

1. AUSTIN, J. L. Jak udělat něco slovy. Praha: Filosofia, 2000.

2. BALKIN, J. M. Deconstruction's Legal Career. In: Cardozo Law Review [online]. 2005, roč. 27, č. 2, s. 722. Dostupné na: https://papers.ssrn.com/abstract=842284

3. BERNASCONI, R. Suplement. In: COLEBROOK, C. (ed.). Jacques Derrida: key concepts. London: Routledge, 2015. CrossRef

4. DERRIDA, J. - ROUDINESCO, É. Co přinese zítřek? Praha: Karolinum, 2003.

5. DERRIDA, J. Donner le temps. Paris: Galilée, 1991.

6. DERRIDA, J. Limited Inc. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988.

7. DERRIDA, J. Of grammatology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1976.

8. DERRIDA, J. Positions. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

9. DERRIDA, J. Síla zákona. "Mystický základ autority". Praha: OIKOYMENH, 2002.

10. DERRIDA, J. Struktura, znak a hra v diskursu věd o člověku. In: DERRIDA, J. Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993.

11. DERRIDA, J. Voyous: deux essais sur la raison. Paris: Galilée, 2003.

12. ELLIS, J. M. Against deconstruction. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989.

13. FULKA, J. Etika po smrti subjektu: Jacques Derrida a Judith Butlerová. In: JIRSA, J. (ed.). Přístupy k etice III. Praha: Filosofia, 2017.

14. HABERMAS, J. - LAWRENCE, F. The philosophical discourse of modernity: twelve lectures. Cambridge: Polity Press, 2007.

15. HONNETH, A. Sociální filosofie a postmoderní etika. Praha: Filosofia, 1996.

16. CHOTAŠ, J. Hegelova teorie mravního státu. Filosofický časopis. 2003, roč. 51, č. 2, s. 275-291.

17. KOUBA, P. Nietzsche: filosofická interpretace. Praha: OIKOYMENH, 2006.

18. LÉVINAS, E. Totalita a nekonečno: (esej o exterioritě). Praha: OIKOYMENH, 1997.

19. MARSH, J. L. The Play of Difference/Différance in Hegel and Derrida. Owl of Minerva. 1990, roč. 21, č. 2, s. 145-153. CrossRef

20. MICHALOVIČ, P. Jacques Derrida - Gramatologie. In: JEDLIČKOVÁ, A. - MACURA, V. (eds.). Průvodce po světové literární teorii 20. století. Brno: Host, 2012.

21. MONTAIGNE, M. Essais. Paris: Edité par nrf Gallimard, 1950.

22. ROSENFELD, M. Derrida's Ethical Turn and America: Looking Back from the Crossroads of Global Terrorism and the Enlightenment. In: Cardozo Law Review [online]. 2006, Vol. 27 [cit. 26.07.2021]. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=870469

23. SAUSSURE, F. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007.

24. ŠKOP, M. Narativní obrat: současné změny v povaze právního vědění. Sociální studia / Social Studies, 2015, č. 2, s. 11-25. CrossRef

25. ŠKOP, M. Právo v postmoderní situaci. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

26. ŠPECIÁN, P. Phenomenological perspectives on economics: Schütz Versus Düppe. Horizon. Studies in Phenomenology, 2019, roč. 8, č. 2, s. 613-631. CrossRef

27. VACURA, M. Jacques Derrida. In: VLČEK, M. (ed.). Přehled dějin poklasické a současné filosofie. Perspicibilis historia philosophiae III. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014.

Creative Commons License
Spravedlnost dekonstrukce, dekonstrukce spravedlnosti. K Derridově koncepci spravedlnosti is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení