PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 213–227

Specializace radů apelačního soudu v závěru 17. století

[Specialization of the Councils of the Court of Appeal at the End of the 17th Century]

Josef Vacek

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.52
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The present study focuses on the question of the specialization of the councils of the Court of Appeal at the end of the 17th century, i.e. whether individual cases were assigned to judges according to their professional or other specialization. First of all, the paper defines the very notion of specialization as a phenomenon that can be perceived in terms of geography, language, subject matter and personnel. The initial sources are the minutes of the Court of Appeal, which survive for the end of the seventeenth century and from which it is possible to see which councils were assigned which cases to handle. On the basis of these protocols, the author conducts a quantitative and qualitative analysis of the collected sources and concludes that all four types of specialization were applied to a greater or lesser extent in the Court of Appeal, but that they were never fully implemented. Although this is an examination of a phenomenon that has not yet received the attention of the professional community, the results so far appear to be fruitful and may shed light on the internal workings of some courts, as it is a generally actionable phenomenon.

klíčová slova: 17th Century; Court of Appeal; Specialisation of Councils; Judicial Practice

reference (13)

1. EBELIN, J. W. Inqvisitornj Process, Který W Hlawnjm G. M. Cys. Rezydency Král: Starém Městě Pražském w Král: Cžeském Od Slawného Králowského Apellacy-Trybunálu […]. Praha: Nákladem Jiřího Labouna, 1696, 90 s.

2. KREUZ, P. Das Appellationsgericht in Prag 1548-1783. Bisherige Forschung, erhaltene Quellen und historische Entwicklung. In: AUER, L. - ORTLIEB, E. - FRANKE E. (eds.), In letzter Instanz. Appellation und Revision im Europa der Frühen Neuzeit. Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, sv. 1. Vídeň: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013, s. 231-250. CrossRef

3. NEUDERTOVÁ, M. - KUTHANOVÁ, L. Ke komunikaci apelačního soudu a městských hrdelních soudů v době pobělohorské. In: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.-18. století. Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21.-22. 9. 1995. Pardubice: Východočeské muzeum Pardubice/Historický klub Pardubice, s. 119-132.

4. NOVOTNÝ, L. Kauza "Abeles". Příklad řízení v trestní věci před apelačním soudem na sklonku 17. století. In: KRUŠINSKÝ, R. (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska: sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci et al., 2009, s. 199-225.

5. PÁNEK, J. Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy a perspektivy studia). Československý časopis historický, 1984, roč. 32, č. 5, s. 693-728.

6. PUTÍK, A. The Hebrew Inscription on the Crucifix at Charles Bridge in Prague. The Case of Elias Backoffen and Berl Tabor in the Appellation Court. Judaica Bohemiae, 1996, roč. 32, č. 1, s. 26-103.

7. Sněmy české od léta 1526 až po naši dobu, sv. II., 1546-1557. Praha: Královský český zemský výbor, 1880, 853 s.

8. ŠALAK, B. Organizace a působnost apelačního soud v Praze v době tereziánské. Sborník archivních prací, 2013 roč. 63, č. 1, s. 66-130.

9. VACEK, J. Apelační soud v letech 1627-1727: studie a prameny. Praha: Auditorium, 2023, 356 s.

10. VESELÝ, J. O přenesení působnosti hejtmanství německých lén na apelační soud na Hradě pražském. Právněhistorické studie, 1984, roč. 26, s. 73-91.

11. WEINGARTEN, J. J., Manuale et Respective Favus Mellis. Praha: Jan Karel Jeřábek, 1694, 914 s.

12. WOITSCHOVÁ, K. "... což slušného a spravedlivého jest fedrovati...". Personální obsazení pražského apelačního soudu v letech 1548-1783. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2010, 197 s.

13. WOITSCHOVÁ, K. Obraz činnosti pražského apelačního soudu v letech 1672-1682 ve světle ortelních manuálů a knih protokolů. In: Paginae historiae: sborník Národního archivu 19. Praha: Národní archiv, 2011, s. 97-115.

Creative Commons License
Specializace radů apelačního soudu v závěru 17. století is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení