PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 169–191

Knížecí spravedlnost. Soudnictví ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství

[The Princely Justice. Judiciary in Wallenstein’s Duchy of Frýdlant]

Marek Starý

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.49
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The Principality (later the Duchy) of Frýdlant existed only briefly, not much more than 10 years. Nevertheless, during this time, a number of remarkable legal monuments were created on its soil, including a draft of its own land constitution, which included a peculiar regulation of court proceedings. It is the knowledge of the Frýdlant judiciary from various perspectives that is the subject of this study, which aims to provide an overview of its personnel, normative and factual aspects. It begins with a brief analysis of the degree of independence of the judiciary and Wallenstein’s “happy land” in general, followed by three further sections in the sense described above. In the first, the judicial tribunal, also called the government (Regierung) and combining in its hands – with the omission of the landlord himself, of course – the highest judicial and executive powers, is introduced in some detail. The content of those articles of the above-mentioned land constitution which concerned jurisdiction and procedural law is reproduced. Finally, attention is also paid to the real form of the judiciary, taking into account the materials preserved in the separate Valdštejniana fund in the National Archives. However, these are rather only some basic theses, because the scope of these materials clearly requires further, extensive research (which can be stated mutatis mutandis also about the whole history of the Duchy of Frýdlant).

klíčová slova: Albrecht von Wallenstein; Duchy of Frýdlant; codification; law of procedure; court; judiciary

reference (33)

1. BELLING, V. Lenní šlechta na Frýdlantsku ve vrcholném a pozdním středověku. Příspěvek k výzkumu funkce a postavení manů na šlechtických dominiích. In: BŘEZINA, L. - KONVIČNÁ, J. - ZDICHYNEC, J. (eds.). Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc. Praha: Casablanca, 2006, s. 499-512.

2. CZOERNIG, K. J. Albrecht von Waldsteins urkundlich erwiesener Versuch, sein Herzogthum Friedland als ein selbständiges Gebiet zu organisieren, und von der Krone Böhmens abzureissen. Monatschrift der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, 1829, roč. 3, č. 12, s. 453.

3. ČÍŽEK, J. - SLAVÍK, J. Manská soustava náchodského hradu. Castellologica bohemika, 2002, roč. 8, s. 67-88.

4. EISENHARDT, U. Die kaiserlichen Privilegia de non appellando (Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich), Köln: Böhlau, 1980.

5. FÖRSTER, F. Wallenstein als regierender Herzog und Landesherr, Leipzig: [s.n.], 1834.

6. GAJDOŠÍK, P. Adam Vilém Schellart a lenní statky Albrechta z Valdštejna. Bezděz. Vlastivědný sborník Českolipska, 2012, č. 21, s. 67-84.

7. HALLWICH, H. Fünf Bücher Geschichte Wallensteins. III. Band, Leipzig: Duncker & Humblot, 1910.

8. HERRMANN, J. G. Geschichte der Stadt Reichenberg. I. Band. Reichenberg: Franz Jannasch, 1863.

9. JANÁČEK, J. Valdštejn a jeho doba. Praha: Svoboda, 1978.

10. JÍLKOVÁ, S. Staré montanum Praha 1500-1783 (1825). Paginae historiae, 2008, roč. 16, s. 311-312.

11. KALISTA, Z. Valdštejn. Historie odcizení a snu. Praha: Vyšehrad, 2002.

12. KOLLMANN, J. Dějiny ústředního archivu českého státu, Praha: Archivní správa Ministerstva vnitra ČR, 1992.

13. KOSTLÁN, A. Albrecht z Valdštejna jako investor do svého vlastního osudu. Ekonomické aspekty jedné raně novověké kariéry. In: FUČÍKOVÁ, E. - ČEPIČKA, L. (eds.). Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, s. 48.

14. LOCH, J. Heraldické památky v chrámu sv. Jakuba Většího v Jičíně. In: Heraldická ročenka 2011, Praha: Heraldická společnost v Praze, 2011, s. 8-11.

15. MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory po současnost, díl I, Praha: Argo, 2008.

16. MENCL, J. Historická topografie města Jičína. Sborník Musejního spolku v Jičíně, 1939, roč. 5, s. 162, pozn. 17.

17. PAPROCKÝ Z HLOHOL A Z PAPROCKÉ VŮLE, B. Diadochos id est Successio, Praha: [s.n.], 1602, Pořádek soudův v království českém, nestr.

18. POLIŠENSKÝ, J. - KOLLMANN, J. Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha: Academia, 2001.

19. REBITSCH, R. Valdštejn. Životopis mocnáře, České Budějovice: Veduta, 2014.

20. ROUBÍK F. Itinerář Albrechta z Valdštejna z let 1625-1634. In: Přátelé čsl. starožitností svému učiteli. Sborník k šedesátinám univ. prof. Dra J. V. Šimáka, Praha: Společnost přátel starožitností, 1930, s. 124-130.

21. STARÝ, M. Die staatsrechtliche Stellung des Herzogtums Friedland im Lichte der kaiserlichen und königlichen Privilegien. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder (v tisku).

22. STARÝ, M. Frýdlantské léno Mladějov a jeho držitelé. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2014, roč. 183, č. 1-2, s. 3-18.

23. STARÝ, M. Ius privatum v návrhu zemského zřízení Frýdlantského vévodství. In: BĚLOVSKÝ, P. - STLOUKALOVÁ, K. (eds.). Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha: Auditorium, 2017, s. 398-408.

24. STARÝ, M. Můj velitel, můj (lenní) pán. Frýdlantské lenní statky v rukou Valdštejnových důstojníků. Bohemiae Occidentalis Historica, 2019, č. 2, s. 135-155

25. STARÝ, M. Kupní smlouvy k lenním statkům frýdlantského knížectví (vévodství). Právněhistorické studie, 2020, roč. 50, č. 3, s. 35-91. CrossRef

26. STARÝ, M. Přední klenot zemský. Větší zemský soud království českého v době rudolfinské, Praha: Auditorium, 2014.

27. STRAKA, C. A. Albrecht z Valdštejna a jeho doba na základě korrespondence opata strahovského Kašpara z Questenberka, Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1911.

28. SVÁTEK, J. Dvorská komora Valdštejnova frýdlantského vévodství. Studie Muzea Kroměřížska, 1983, s. 71-72.

29. ŠIMŮNEK, R. Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418-1472. Praha: Historický ústav, 2005.

30. T. V. BÍLEK, Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, Praha: Nákladem Musea království českého, 1882.

31. TUREK, A. K dějinám manského zřízení na statcích moravské šlechty do třicetileté války. Časopis Společnosti přátel starožitností, 1950, roč. 58, č. 1, s. 24-35.

32. TUREK, A. Manové nejvyššího maršálka. Vlastivědný věstník moravský, 1951, roč. VI, s. 108-115, 129-139, 163-171. Tamtéž, 1952, roč. VII, příloha, s. 1-24. Tamtéž, 1953, roč. VIII, příloha, s. 17-45.

33. VAŠEK, L. - KONEČNÝ, M. Kryštof Pavel z Liechtensteinu Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. In: KONEČNÝ, M. (ed.). Kryštof Pavel z Liechtensteinu Castelkornu a Morava v časech třicetileté války. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2010, s. 7-36.

Creative Commons License
Knížecí spravedlnost. Soudnictví ve Valdštejnově Frýdlantském vévodství is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení