PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 149–167

Antonín Švehla a pozapomenuté diskuze, osnovy a návrhy realizovaných i nerealizovaných zákonodárných projektů jeho doby

[Antonín Švehla and Forgotten Discussions, Drafts and Proposals of Both Realized and Unrealized Legislative Projects of His Time]

Jiří Šouša

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.48
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The article deals with selected forgotten discussions on legal and sub-legal projects in period 1918–1929 when Antonín Švehla held important state executive positions. It draws attention to the importance of Antonín Švehla for the legislation and interpretation of law, and also tries to highlight specific significant projects from that period that are important for the trends in the development of legal sectors, especially in the sectors of labour law and social security in Czechoslovakia. The article provides some new insights into the history of law in the Czech lands in the first half of the 20th century, e.g., the considerations on the creation of the Labour Code as early as in the 1920s, the public law aspects of labour law and their abandonment, efforts to unify social security legislation, etc. It refers to the important institutions that were to influence the shape of commercial and trade law, as well as labour relations, at the beginning of the Czechoslovak Republic. The efforts to abolish the death penalty are also mentioned in the article. The article does not limit itself to normativity, but also considers interest, socio-economic and other extra-legal influences on the shape of the legal order.

klíčová slova: legal history; Czechoslovakia; legislation; labour law; Antonín Švehla; codification; tripartite

reference (30)

1. BROKLOVÁ, E. Antonín Švehla. Tvůrce politického systému. Praha: Academia, 2017.

2. BROKLOVÁ, E. Státoprávní představy Antonína Švehly. In: SCHELLE, K. - TAUCHEN, J. (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XVI. Svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, s. 605-608.

3. ČERNÝ, P. - STEINOVÁ, Š. Antonín Švehla. Čs. státník a spolutvůrce ústavy 1920. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2014.

4. DOSTÁL, V. Antonín Švehla. Profil československého státníka. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1990.

5. FRANKENBERGER, O. - KUBÍČEK, J. O. Antonín Švehla v dějinách Českoslovanské strany agrární. Ke třicetiletému jubileu Českoslovanské strany agrární (republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu v československé republice) 1899-1929. Praha: Novina, 1931.

6. HAKL, J. Švehla. Praha: L. Peroutka, 1940; ČAPEK, K. Na karlovarském letišti. In: MARŠÁLEK, M. - KOLÁŘ, M. (eds.). Ze Švehlových rozhovorů. Praha: Facir, 1990.

7. HELEŠICOVÁ, V. - MACHATKOVÁ, R. (eds.). Z protokolů schůzí 6. československé vlády (1. Švehlovy). 7. říjen 1922 - 9. prosinec 1925. Edice vybraných pasáží. Praha: Státní ústřední archiv, 1992.

8. HORÁK, O. Emanuel Tilsch - učitel a vědec. In: TILSCH, E. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2012, s. IX-XVI.

9. JHERING. R. Boj o právo. Brno: Nákladem Fr. Karafiáta, 1875.

10. KLIMEK, A. Konec premiérství Antonína Švehly. Střední Evropa, 1994, roč. 10, č. 43, s. 52-74.

11. KLIMEK, A. Počátky parlamentní demokracie v Československu. In: VALENTA, J. - VORÁČEK, E. - HARNA, J. (eds.). Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Díl 1. Praha: Historický ústav AV ČR Praha, 1999, s. 113.

12. KOLDÍNSKÁ, K. - ŠOUŠA, J. - ŠTEFKO, M. - HŮRKA, P. - ALDORF, L. - JANEČEK, P. - TOMEŠ, I. Sociální práva v Evropě: 100 let Mezinárodní organizace práce. Praha: Auditorium, 2020.

13. KRAINER, J. Postoj československé politické reprezentace k restauračním pokusům Karla Habsburského v Maďarsku. Brno, 2010, bakalářská práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, vedoucí práce: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.

14. KUBŮ, E. - ŠOUŠA, J. (eds.). Rozmluvy se Švehlou a o Švehlovi. Vzpomínky agrárního diplomata Karla Mečíře. Praha: Karolinum, 2018.

15. KUKLÍK, J. Příběh československé ústavy 1920. Díl I. Příprava a přijetí ústavní listiny. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2020. a KUKLÍK, J. Příběh československé ústavy 1920. Díl II. Ústava a její proměny v meziválečném období. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 2022.

16. MACHATKOVÁ, R. (ed.). Z protokolů schůzí 7. československé vlády 9.12.1925 - 18.3.1926. Edice vybraných pasáží. Praha: Státní ústřední archiv, 1993.

17. MERSKIN, D. Making Enemies in George W. Bush's Post-9/11 Speeches. Peace Review. A Journal of Social Justice, 2005. Vol. 17. No. 4, s. 373-381. CrossRef

18. MILLER, D. E. Antonín Švehla - mistr politických kompromisů. Praha: Argo, 2001.

19. PALEČEK, A. Antonín Švehla, selský vůdce a budovatel státu. Praha: Státní nakladatelství, 1934. HAKL, J. Švehlův příklad mládeži. [Tikov]: Nákladem vlastním, 1937.

20. RECKWITZ, A. Die Gesellschaft der Singularitäten Zum Strukturwandel der Moderne. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2017. CrossRef

21. ROKOSKÝ, J. Antonín Švehla a agrární strana ve vývoji první ČSR. In: VALENTA, J. - VORÁČEK, E. - HARNA, J. (eds.). Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Díl 1. Praha: Historický ústav AV ČR Praha, 1999, s. 233-244.

22. ROKOSKÝ, J. Antonín Švehla za první světové války. Střední Evropa, 1994, roč. 10, č. 41, s. 66-80.

23. ROKOSKÝ, J. Antonín Švehla, státník ve službách demokracie. In: ŠOUŠA, J. - MILLER, D. E. - HRABIK SAMAL, M. (eds.). K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách. Praha: Karolinum, 2001, s. 73-88.

24. SATJUKOW, S. - GRIES, R. (ed.). Unsere Feinde. Konstruktionen des Anderen in Sozialismus. Lepzig: Leipziger Universität Verlag GmbH, 2004.

25. ŠOUŠA, J. František Xaver Hodač jako spolutvůrce norem pracovního práva mezinárodní povahy v letech 1919-1924. Právněhistorické studie, 2020, roč. 50, č. 3, s. 103-130. CrossRef

26. ŠOUŠA, J. jun. Antonín Švehla a 1. Československá republika jako demokratický právní stát. In: KUBŮ, E. - ŠOUŠA, J. Antonín Švehla, český sedlák, politik a státník. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2023, rukopis v tisku.

27. TÓTH, A. Československá diplomacie a první restaurační pokus Karla Habsburského (26. březen - 5. duben 1921). Slovanský přehled. Review for Central, Eastern and Southeastern European History, 2002, roč. 88, č. 3, s. 343-370.

28. VALENTA, J. Čtyři nástupnické státy a osudy jejich demokracie. In: VALENTA, J. - VORÁČEK, E. - HARNA, J. (eds.). Československo 1918-1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. Díl 1. Praha: Historický ústav AV ČR Praha, 1999, s. 229.

29. VOJÁČEK, L. "Zahozené ústavy" a jejich záhadní autoři. Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 1, s. 5-22. CrossRef

30. VOJÁČEK, L. První československý zákon. Pokus o opožděný komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2018.

Creative Commons License
Antonín Švehla a pozapomenuté diskuze, osnovy a návrhy realizovaných i nerealizovaných zákonodárných projektů jeho doby is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení