PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 55–77

Zákon na ochranu republiky a ľavicová opozícia vo svetle rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu ČSR (prečin „rušení obecného míru“)

[Act on the Protection of the Republic and Left-wing Opposition in the Light of Czechoslovak Supreme Court Case Law (Offence of “Disturbing the Peace”)]

Miriam Laclavíková, Tomáš Gábriš

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.45
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

The authors analyse decisions of the Supreme Court of the Czechoslovak Republic regarding the application of the Act on the Protection of the Republic (1923) in cases of disturbing the peace, perceived as manifestations of left-wing radicalism. In addition to the legal-historical analysis of selected representative cases, the authors also address the issue of proportionality within the framework of legislation and its judicial application in the sense of the necessity of the correct assessment of the necessity and adequacy of the state authorities’ interference into the freedom of speech in the changing situation of the 1920s and 1930s.

klíčová slova: militant democracy; act on the protection of the republic; left-wing radicalism

reference (35)

1. ALEXY, R. Lidská důstojnost a princip proporcionality. In: AGHA, P. - PAVLAKOS, G. (eds.). Princip proporcionality Roberty Alexyho v českém právním myšlení. Praha: Academia, 2022.

2. ALEXY, R. On balancing and subsumption. A structural comparison. Ratio iuris, 2003, 4, s. 444 a nasl. CrossRef

3. ALEXY, R. Theorie der Grundrechte. Baden-Baden: Nomos, 1985

4. ALEXY, R. Recht, Vernunft, Diskurs: Studien zur Rechtsphilosophie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.

5. ČECHUROVÁ, J. Alois Rašín. Praha: CPRESS, 2023.

6. ČECHUROVÁ, J. Atentát na Aloise Rašína - memento české politické kultury. In: RANDÁK, J. - KOURA, P. (eds.). Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. Výběr z příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla ve dnech 25.-27. října 2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008, s. 174-183.

7. Dr. Rašín odhalen! Rudé právo, 16. prosince 1922.

8. HORVÁTH, V. (ed.). KSČ v Bratislave 1921-1945. Bratislava: Obzor, 1981.

9. HOUSER, J. K dějinám teroristického zákona na ochranu republiky. Právník, 1953, roč. 92, s. 499-512.

10. KÁČER, M. (ed.). Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie. Praha: Leges, 2022.

11. KAZDA, J. Právní ochrana proti kontrarevoluci za první Československé republiky. In: Revoluce a právo - Days of Law 2012. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 614-626.

12. KAZDA, J. Vybrané aspekty ochrany republiky 1923-1939. Rigorózní práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2015.

13. LEPŠÍK, J. Zákon na ochranu republiky s důvodovou zprávou. Praha: Nakladatel Fr. Borový v Praze, 1923.

14. MARKLAND, A. The Genealogy of Lying and Deception in Political Theory. (Thesis). Middletown, CT: Wesleyan University, 2012. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://digitalcollections.wesleyan.edu/object/ir-98>.

15. MILOTA, A. Zákon na ochranu republiky. 2. přepracované a judikaturou opatřené vydání. Kroměříž: J. Gusek, 1930.

16. NS ČSR - Poslanecká sněmovna, 1920-1925. Stenoprotokoly 194. schůze. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/194schuz/s194002.htm>.

17. NS ČSR - Poslanecká sněmovna, 1922. I. volební období. 6. zasedání. Tisk 3996. Vládní návrh zákona na ochranu republiky. Důvodová zpráva. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/tisky/T3996_02.htm>.

18. NS ČSR - Poslanecká sněmovna. Vystoupení poslance M. Rázusa na plénu shromáždění na 285. schůzi dne 22. června 1933 při projednávaní správy výboru ústavně-právního o vládním návrhu zákona (tisk 2293), kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/285schuz/s285002.htm>.

19. Oběť koalice. Rudé právo, 18. únor 1923.

20. OLEJNÍK, M. Podiel Bohumíra Šmerala na formovaní Komunistickej strany Československa v prvej dekáde medzivojnovej Československej republiky. Acta Historica Neosoliensia, 2020, roč. 23, č. 2, s. 60. CrossRef

21. ONDŘEJEK, P. Poměřování jako klíčový argument přezkumu ústavnosti v éře proporcionality a některé projevy jeho kritiky. In: AGHA, P. - PAVLAKOS, G. (eds.). Princip proporcionality Roberty Alexyho v českém právním myšlení. Praha: Academia, 2022.

22. PEHR, M. Zákon na ochranu republiky a doprovodné zákony v meziválečné éře. Časopis Národního muzea. Řada historická, 2015, roč. 184, č. 3-4, s. 37-40.

23. Proporcionalita. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://ja-sr.sk/sites/default/files/2021-04/Proporcionalita_prednaska.pdf>.

24. PUŠKÁROVÁ, E. Teoretické východiská konceptu militantnej demokracie. Právny obzor, 2016, roč. 99, č. 4, s. 331-352.

25. ŠKRINÁR, T. Test proporcionality v správnom konaní. [online]. 23. 5. 2023 [cit. 2023-05-23]. Dostupné na: <https://www.projustice.sk/spravne-pravo/test-proporcionality-v-spravnom-konani>.

26. SOUKUP, L. Zákon na ochranu republiky a svoboda tisku v ČSR. Právněhistorické studie, 1984, roč. 26, s. 127-140.

27. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník osmý (od čísla 2228 do čísla 2610) obsahující rozhodnutí z roku 1926. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s r.o., 1927.

28. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník šestý (od čísla 1429 do čísla 1842) obsahující rozhodnutí z roku 1924. Praha: Právnické vydavatelství v Praze, společnost s r.o., 1925.

29. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník dvanáctý (od čísla 3730 do čísla 4037) obsahující rozhodnutí z roku 1930 a rozhodnutí disciplinární (od čísla 103 dis.do čísla 125 dis.). Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství Praha XII, 1931.

30. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník třináctý (od čísla 4038 do čísla 4348) obsahující rozhodnutí z roku 1931 a rozhodnutí disciplinární (od čísla 126 dis.do čísla 141 dis.). Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství Praha XII, 1932.

31. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník jedenáctý (od čísla 3365 do čísla 3729) obsahující rozhodnutí z roku 1929 a rozhodnutí disciplinární (od čísla 78 dis.do čísla 102 dis.). Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství Praha XII, 1930.

32. VÁŽNÝ, F. Rozhodnutí nejvyššího soudu československé republiky ve věcech trestních. Ročník čtrnáctý (od čísla 4349 do čísla 4581) obsahující rozhodnutí z roku 1932 a rozhodnutí disciplinární (od čísla 142 dis. do čísla 166 dis.). Praha: JUDr. V. Tomsa, právnické vydavatelství Praha XII, 1933.

33. VOJÁČEK, L. Urážky, pomluvy, nactiutrhání. Ochrana cti v československém trestním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2006.

34. Vrah Šoupal před soudem, Národní listy. 5. červenec 1923.

35. VYŠNÝ, P. Teória spravodlivej vojny Francisca de Vitoriu. Právník, 2021, č. 9, s. 759-778.

Creative Commons License
Zákon na ochranu republiky a ľavicová opozícia vo svetle rozhodovacej praxe Najvyššieho súdu ČSR (prečin „rušení obecného míru“) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení