PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 53 No 3 (2023), 39–54

Dva notářské instrumenty z roku 1419 k dějinám řeholních kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Pramenná edice

[Two Notarial Instruments from 1419 on the History of the Canons Regular of St. Augustine in Kladsko. Source Edition]

Pavel Krafl

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2023.44
zveřejněno: 12. 01. 2024

Abstract

During the 14th century, canon law gained considerable influence. All cases which related to clergy and Church property were dealt with solely by the ecclesiastical courts. During the preparatory phases of court proceedings, public notaries were very important. They were mainly involved in appointing legal representatives and producing verified copies of important documents. The objective of this article is to present two notarial instruments produced by public notaries: Materna, the son of Doctor Martin of Kladsko, and Nicolas, called Naso, the son of Henry of Chojnów. Both instruments were produced in 1419 and relate to the monastery of the Canons Regular of St. Augustine in Kladsko. The documents are kept in the Kladsko parish archive under numbers A 4 b and A 12 i. Attached is a critical edition of both notarial instruments. The first instrument incorporates documents of Wenceslas IV, King of Bohemia, Charles IV, King of Bohemia, and Arnošt of Pardubice, Archbishop of Prague, which show the ownership of properties in the Kladsko region and outside it. The second instrument records the appointment of legal representatives of the convent at the ecclesiastical courts. We do not have any direct evidence of the subject of the monastery’s dispute, but one can assume that it related to long-term disputes with the holders of fiefs in the Kladsko region. These disagreements related to economic immunity (unauthorised attempts to collect royal taxes for the monastery’s properties) and, to a lesser extent, other matters.

klíčová slova: public notary; notarial instrument; monastery; Canons Regular of St. Augustine; property law; Middle Ages; Bohemia; source edition

reference (24)

1. BLECHOVÁ, L. - SEDLÁČEK, P. - VEČEŘE, V. (eds.), Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 Dec.-1419 Aug. 16.), Tom. IX. Fontes Archivi publici Zámrsk et Archivi parochialis Glacensis. Pragae: Institutum historicum Academiae Scientiarum Rei publicae Bohemicae, 2020.

2. BRETHOLZ, B. (ed.). Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. Bd. VI/3 Das Pfarreiarchiv in Glatz und das Koeglersche Urkunden- u. Aktenarchiv in der Pfarrei Ullersdorf. Glatz: J. Franke'schen Buchhandlung, 1928.

3. FELCMAN, O. - GŁADKIEWICZ, R. (eds.). Kladsko. Dějiny regionu. Hradec Králové-Wrocław-Praha-Kłodzko: Filozofická fakulta UHK, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Historický ústav AV ČR, Powiat Kłodzki, 2012.

4. GĄSIOROWSKI, A. - JUREK, T. - SKIERSKA, I. (eds.), GRZESIK, R. (coop.). Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258. Tom I. Kraków: Societas Vistulana, 2004.

5. GĄSIOROWSKI, A. - JUREK, T. - SKIERSKA, I. (eds.), GRZESIK, R. (coop.). Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508. Biblioteka Jagiellońska rkp. 258. Tom II. Kraków: Societas Vistulana, 2004.

6. HLAVÁČEK, I. Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419. Ein Beitrag zur spätmittelalterichen Diplomatik. Stuttgart: Anton Hiesmann, 1970.

7. HLAVÁČEK, I. K organizaci státního správního systému Václava IV. Dvě studie o jeho itineráři a radě. Praha: Univerzita Karlova, 1991.

8. KRAFL, P. - BLECHOVÁ, L. (eds.), SEDLÁČEK, P. (coop.). Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2018.

9. KRAFL, P. Dějiny církevního práva v českých zemích ve středověku. Košice: Vienala, 2023.

10. KRAFL, P. Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur. Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské. Brno: Masarykova univerzita, 2015. CrossRef

11. KRAFL, P. Kladská kanonie a její fojtství. In: CHLÁDEK, O. - PETRÁČEK, T. - STACHUROVÁ KUCROVÁ, V. (eds.). Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium 32. Praha: Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018.

12. KRAFL, P. Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém a moravském církevním zákonodárství. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2014, roč. 28, č. 2, s. 3-9.

13. KRAFL, P. Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2018.

14. KRAFL, P. Spoliatores bonorum ecclesiasticorum et captivatores clericorum in Bohemian and Moravian Synodal Legislation. Rivista Internazionale di Diritto Comune, 2017, roč. 28, s. 239-251.

15. MARKGRAF, H. - FRENZEL, O. (eds.). Codex diplomaticus Silesiae. Bd. XI. Breslauer Stadtbuch enthaltend die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt. Breslau: Josef Max & Comp., 1882.

16. MROZOWICZ, W. (ed.). Cronica monasterii canonicorum regularium (s. Augustini) in Glacz. Wratislaviae: Universitas Wratislaviensis, Institutum studiorum Silesiacorum et Bohemicorum, 2003.

17. P. KRAFL, Spor konventu řeholních kanovníků sv. Augustina v Kladsku s obcí Horní Šalejov o poplatek z lesa (1415). K listinám kladského farního archivu sign. O4a a O4b, v tisku.

18. SEDLÁČEK, P. Příspěvek k notářským instrumentům veřejného notáře Materny. Historica Olomucensia, 2020, roč. 59, s. 75-88. CrossRef

19. SEMOTANOVÁ, E. a kol. Kladsko. Historickogeografický lexikon. Praha-Kłodzko-Wrocław: Historický ústav, 2015.

20. ŠANDERA, M. Dějiny Kladska od zástavy Janu II. Opavsko-ratibořskému po vznik hrabství. In: WOLF, V. (ed.). 550 let Hrabství kladského 1459-2009 / 550 lat Hrabstwa Kłodzkiego 1459-2009. Kladský sborník, Supplementum 6. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2009, s. 77-79.

21. ŠMAHEL, F. Husitská revoluce. Sv. II. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 1993.

22. ŠMAHEL, F. Husitská revoluce. Sv. III. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 1993.

23. VOLKMER, F. - HOHAUS, W. (eds.). Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. Bd. II. Urkunden und Regesten zur Geschichte der Grafschaft Glatz von 1401 bis 1500. Habelschwerdt: J. Franke, 1888, s. 118.

24. VOLKMER, F. - HOHAUS, W. (eds.). Geschichtsquellen der Grafschaft Glatz. Bd. II. Urkunden und Regesten zur Geschichte der Grafschaft Glatz von 1401 bis 1500. Glatz: J. Franke'schen Buchhandlung, 1888, s. 33.

Creative Commons License
Dva notářské instrumenty z roku 1419 k dějinám řeholních kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Pramenná edice is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení