PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 25–33

Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen

[Levitas animi, imbecillitas, infirmitas, and fragilitas sexus as Ground for Different Position of Women]

Radek Černoch

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.35
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

Position of women in Roman law differs in various aspects. Reasons for such differences are often traditional; in some cases, they can be regarded as manifestation of sometimes exaggerated protectionism or paternalism, which could be regarded as unlawful discrimination. The aim of this paper is to analyse the terminology which sources of law use to refer to the position of women.

klíčová slova: fragilitas sexus; imbecillitas sexus; infirmitas sexus; levitas animi; Roman law; women

reference (19)

1. BEAUCAMP, J. Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle). I. Le droit impérial. Paris: De Boccard, 1990.

2. BEAUCAMP, J. Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle). II. Les pratiques sociales. Paris: De Boccard, 1992.

3. BENKE, N. Aemilia Pudentilla - A Landowning Lady. In: BERGH, R. v. d. (ed.). Ex iusta causa traditum. Essays in honour of Eric H. Pool. Pretoria: University of South Africa, 2005, s. 19 -31.

4. BLAHO, P. - SKŘEJPEK, M. Iustiniani institutiones: Justiniánské instituce. Praha: Karolinum, 2010.

5. ČERNOCH, R. Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině. In: TAUCHEN, J. (ed.). Protistátní trestné činy včera a dnes. Brno: MU, 2021, s. 12-23. CrossRef

6. DIXON, S. Infirmitas sexus. Womanly Weakness in Roman Law. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 1984, č. 52, s. 343-371. CrossRef

7. DVORSKÝ, V. Ochrana vkladatelů v právu římském. In: TAUCHEN, J. (ed.). VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů. Brno: MU, 2020, s. 97-107.

8. EVANS GRUBBS, J. Women and the Law in the Roman Empire. A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood. London: Routledge, 2002. CrossRef

9. GARDNER, Jane F. Women in Roman Law And Society. Reprinted. London: Routledge, 1995.

10. GAIUS. Institutionum commentarii quattuor. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Přel. KINCL, J. Přetisk prvního vyd. Brno: MU, 1999.

11. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. 4. opr. vyd. Praha: J. Otto, 1910.

12. KRUEGER, P. (recensuit) Codex Iustinianus. Berolini: Apud Weidmanos, 1877. [online]. The Roman Law Library. Dostupné na: http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Corpus/codjust.htm.

13. MOMMSEN, T. (ed.) - KRUEGER, P. (adsumpto apparatu). Theodosiani libri XVI cum constitutionibus Sirmondianis. Voluminis I pars posterior. Textus cum apparatu. Berolini: Apud Weidmannos, 1905. [online]. The Roman Law Library. Dostupné na: https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Constitutiones/CTh09.html.

14. MOMMSEN, T. (recogn.) - KRUEGER, P. (retract.). Digesta seu Pandectae Iustiniani Augusti. Vol. I.+II Accedunt tabulae duae. Berolini: Apud Weidmanos, 1870. [online]. The Roman Law Library. Dostupné na: http://droitromain.upmf-grenoble.fr/Corpus/digest.htm.

15. PERRY, M. J. Gender, Manumission, and the Roman Freedwoman. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. CrossRef

16. PRAŽÁK, K. - NOVOTNÝ, F. - SEDLÁČEK, J. Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií. 15. nezm. vyd. Praha: Česko-slovenská grafická unie, 1941.

17. SECKEL, B. - KÜBLER, B (ed.). Epitome Ulpiani (Liber singularis regularum). In: Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias. Vol. I. Lipsiae: Teubner, 1908. s. 442-490. [databáze]. Brepolis. Library of Latin Texts - Series A. Turnhout: Brepols Publishers, 2022.

18. SKŘEJPEK, M. - ČERNOCH, R. - ŽYTKOVÁ, K. Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI-XXXV. Fragmenta selecta. Digesta neboli Pandekty. Svazek II. Kniha XVI-XXXV. Vybrané části. Praha: Karolinum, 2019.

19. VLADÁR, V. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha: Leges, 2014.

Creative Commons License
Levitas animi a imbecillitas, infirmitas či fragilitas sexus jakožto důvod odlišného postavení žen is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení