PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 3 (2022), 35–48

Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu

[The Role of Women and Its Development in European Succession Law]

Petr Nohel

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.36
zveřejněno: 27. 01. 2023

Abstract

Although the history of European law of succession is colourful, changes in its conception have been continuous, especially in case of transferring the claims. They have not been adopted equally consistently by all states in which the monarchy order is still an integral part of the legal system. We can find out the trend of transition from more rigorous forms (such as Salic or Agnatic law) to the current absolute primogeniture, which is gradually applied across whole continent. In some countries there we can find significant divergence between this successor order and older nobelmen orders. The status of women became over time more equal to the status of men, but at the same time women gradually lost their exclusive position that was reserved for them by previous orders.

klíčová slova: succession law; primogeniture; monarchy; status of women

reference (11)

1. CORONAS GONZÁLEZ, S. M. Príncipe y Principado de Asturias: historia dinástica y territorial de un título. Anuario de historia del derecho español, 2001, 71.

2. Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/topic/monarchy.

3. HANS ADAM II. Stát ve třetím tisíciletí. Praha: Grada, 2011.

4. HLAVÁČEK, I. - KAŠPAR, J. - NOVÝ, R. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H&H, 1994.

5. KALOUSEK, V. Rodinný statut dynastie Habsbursko-Lotrinské. Sborník věd právních a státních. 1923, ročník XXIII, sešit 2, s. 117-141.

6. KOZUBÍK, J. - CHYTILEK, R. Formální pravomoci současných evropských monarchů a jejich reálné využití. Politologický časopis, 2013, roč. 20, č. 4, s. 483-506. CrossRef

7. MARTIN, J. Medieval Russia 980-1584. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

8. NOHEL, P. Nástupnické právo v českém království. 2. vydání. Pohleď: GLYF Media, 2019.

9. NOHEL, P. Vývoj českého nástupnického práva. In: HUBÁLEK, T. (ed.). Sborník z VII. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2018.

10. WIHODA, M. - ŽEMLIČKA, J. Zlatá bula sicilská: mezi mýtem a realitou. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016.

11. ŽEMLIČKA, J. Zlatá bula sicilská. Praha: Melantrich, 1987.

Creative Commons License
Role ženy a její vývoj v evropském nástupnickém právu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení