PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 77–90

Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů

[Development of Physical Education and Sport of Cisleithania in the Legal Framework of Associations Laws]

Marek Waic

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.5
zveřejněno: 05. 04. 2022

Abstract

The study deals with the establishment of the gym associations and sports clubs in the context of the development of associations law. In particular, it focuses on creation of gym associations after the fall of the so-called Bach absolutism. The setting up of these associations was based on imperial decree from 1852. The next upswing of founding of gym organizations and sports clubs in the Cisleithania occurred after the adoption of the December Constitution and was based on the Act on Association Law.

klíčová slova: Cisleithania; gym associations; sports clubs

reference (7)

1. BRAND, H. H. Německé turnerské jednoty v Praze v pozdní době habsburské monarchie (1861-1914). In: WAIC, M. (ed.). Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Praha: Karolinum 2004, s. 23-53.

2. DRAŠAROVÁ, E. Stát, spolek a spolčování. [online]. Dostupné na: http://old.nacr.cz/E-publ/paginae/fulltext/1993/Drasarova.pdf. [cit. 29.11.2021].

3. LAŠTOVKA, M. - LAŠTOVKOVÁ, B. - RATAJ, T. - RATAJOVÁ, J. - TŘIKAČ, J. Pražské spolky. Praha: Scriptorium, 1998.

4. ŠINKOVSKÝ, R. Turnerské hnutí v českých zemích od svých počátků do roku 1918. In: WAIC, M. a kol. Německé tělovýchovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu. Praha: Karolinum 2008.

5. TYRŠ, M. Náš úkol, směr a cíl. Sokol, 1871, 1.

6. VOTAVOVÁ, Š. Dostihový sport a česká společnost. Bakalářská práce. UK FF. Praha, 2012.

7. WAIC, M. Tělesná výchova a sport ve službách české národní emancipace. Praha: Karolinum, 2013.

Creative Commons License
Rozvoj tělovýchovy a sportu v Předlitavsku v právním rámci spolkových zákonů is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení