PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 52 No 1 (2022), 53–76

Die juristische Bildung an der k.u.k. Konsularakademie, mit Fokus auf die staatsrechtlichen Studien

[The Legal Education at the I.&R. Consular Academy with Particular Focus on Constitutional Legal Studies]

Mátyás Szabó

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2022.4
zveřejněno: 05. 04. 2022

Abstract

The institutional predecessors of the recent Diplomatic Academy in Vienna took a significant impact on the civil service of the Habsburg Monarchy. The Oriental Academy was founded by empress Maria Theresia in 1754 to train dragomans for the eastern relations. The Academy stood under Jesuit influence and became a secular institution in the middle of the 19th century. By this time the political and legal studies had been dominated on behalf of human and natural sciences and the Academy had been turning to a special institution for training professionals for the foreign service (central service, diplomatic service, consular service). In 1898 the Oriental Academy was transformed into the Imperial and Royal Consular-Academy by Minister Gołuchowski. This reform affected the educational structure as well and the institution focused on the consular branch. The quota of political and economical courses increased as a reflection to the intensive global trade, but on the other hand Austrian and Hungarian Constitutional Law were also set in the new educational system due to the public legal transformation of the Monarchy in 1867 (Austro-Hungarian Compromise). This study aims to present the brief institutional history of the Oriental and Consular Academy and the way the educational system of the Academy had evolved. At last, it is going to be observed to what extent constitutional legal studies were represented in the courses of the institution and how they interpreted the disputed legal nature of the dualistic Austro-Hungarian Monarchy.

klíčová slova: Habsburg Monarchy; Austro-Hungarian Monarchy; foreign affairs; Consular Academy; constitutional law; legal doctrines; civil service; sovreignty

reference (47)

1. AHAMER, V. Archivbestand der Orientalischen Akademie und Konsularakademie im Haus-, Hof- und Staatsarchiv. In: RATHKOLB, O. 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004, s. 567-600.

2. BALBOUS, C. Das Sprachknaben-Institut der Habsburgermonarchie in Konstantinopel. Berlin: Frank & Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2015.

3. BRACHELLI, H. F. Die Staaten Europa's. Vergleichende Statistik. Brünn: Druck und Verlag von Buschak und Irrgang, 1875.

4. BRACHELLI, H. F. Statistische Skizze der Oesterreich-Ungarischen Monarchie nebst Liechtenstein 1874. Leipzig: Hinrichs'sche Buchhandlung, 1875.

5. BRAUNEDER, W. Osztrák alkotmánytörténet napjainkig. Pécs: JPTE Állam- és Jogtudományi Kar, 1994.

6. BRICHT, L. A Kereskedelmi Akadémia története alapításától 1895-ig. Budapest: Singer és Wolfner Bizománya, 1896.

7. BURCKHARD, M. Leitfaden der Verfassungskunde der österreich-ungarischen Monarchie. Wien: Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1893.

8. CONCHA, G. Politika I. Kötet. Alkotmánytan. Budapest: Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, 1907.

9. DEUSCH, E. Die effektiven Konsuln Österreich (-Ungarns) von 1825-1918. Wien: Böhlau Verlag, 2017. CrossRef

10. FERDINANDY, G. Staats- und Verwaltungsrecht des Königreichs Ungarn und seiner Nebenländer. Hannover: Dr. Max Jänecke Verlagsbuchhandlung, 1909.

11. GODSEY, W. "… nun kaufmännisch zu verfahren bemüßigt ist …": The Consular Academy at Vienna in the First Austrian Republic 1918-1938. In: RATHKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004.

12. GOŁUCHOWSKI, A. Die K. und K. Konsular-Akademie von 1754 bis 1904: Festschrift zur Feier des hundertfünfzigjährigen Bestandes der Akademie und der Eröffnung ihres neuen Gebäudes. Wien: Verlag des K. u. K. Ministeriums des Kaiserlichen und Königlichen Hauses und des Äussern, 1904.

13. GORECZKY, T. Diplomaten- und Konsularausbildung in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Ein Beitrag zur Institutionsgeschichte des Habsburgerreiches. Öt kontinens, 2008, VI.Jg. 1, s. 131-141.

14. HALÁSZ, I. The Foreign Administration of the Austro-Hungarian Empire (1867-1918). Krytyka Prawa, 2019, XIII. Jg., s. 241-243. CrossRef

15. HAMZA, G. Geschichte der Kodifikation des Zivilrechts in Ungarn. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2008, 12, s. 533-544.

16. HAUKE, F. Grundriss des Verfassungsrechts. Leipzig: Duncker & Humblot, 1905.

17. HEINDL W. Josephinische Mandarine. Bürokratie und Beamte in Österreich Band 2: 1848-1914. Wien - Köln - Graz: Böhlau Verlag, 2013. CrossRef

18. HERRNRITT, R. H. Handbuch des österreichischen Verfassungsrechtes. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1909.

19. HOMOKI-NAGY, M. Die Kodifikation des ungarischen Civilrechts im 19. Jahrhundert. In: MEZEY, B. Rechtsgeschichtliche Vorträge 25. Budapest: Mezey Barna, 2008, s. 3-10.

20. KÉPESSY, I. "Amikor a közjogi tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozattattak" - szuverenitáskérdések az Országbírói Értekezlet ülésein. Jogtörténeti Szemle. 2019, 3, s. 23-30.

21. KISLING, Z. A bécsi diplomataképzés történetének rövid összefoglalása. Külügyi Műhely, 2020, II. Jg., 2, s. 199-213. CrossRef

22. MÁTHÉ, G. Das Institutionelle System des ungarischen Rechtsstaates. In: MÁTHÉ, G. (Hg.). Die Entwicklung der Verfassung und des Rechts in Ungarn. Budapest: Dialóg Campus, 2017, s. 403-412.

23. MARCZALI, H. Ungarische Verfassungsgechichte. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1910.

24. MATSCH, E. Der Auswärtige Dienst von Österreich(-Ungarn) 1720-1920. Wien: Böhlau, 1986.

25. NESCHWARA, C. Österreichs Recht in Ungarn - Geltung und Wirkung vor und nach dem Ausgleich. In: MEZEY, B. (Hg.). Rechtsgeschichtliche Vorträge 52. Budapest: Mezey Barna, 2008, s. 104-112.

26. MONTE DI TRETTO M. Handbuch des Konsularwesens. Erster Band. Wien: Manzsche K. u. K. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1904.

27. NN. Jahrbuch des k.u.k. Auswärtigen Dienstes. Wien: Druck und Verlag der K.K. Hof- und Staatsdruckerei, 1904.

28. NN. Staatsgrundgesetze. Die Verfassungsgesetze für die Gesammtheit, dann die Landesordnungen und Landtags-Wahlordnungen für die einzelnen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, sammt allen ergänzenden Gesetzen und Verordnungen. Die Gesetze über die Beziehungen zu den Ländern der ungarischen Krone und über das Verhältnis zu Bosnien und Herzegowina. Wien: Manz'sche k. u. k. Hof-Verlags und Universitäts-Buchhandlung, 1907.

29. OLECHOWSKI, T. - EHS, T. - STAUDIGL-CIECHOWICZ, K. Die Wiener Rechts- und Staatswissen-schaftliche Fakultät 1918-1938. Göttingen: V&R unipress, 2014.

30. PETRITSCH, E. D. Erziehung in guten Sitten, Andacht und Gehorsam. Die 1754 gegründete Orientalische Akademie in Wien. In: KURZ, M. - SCHEUTZ, M. - VOCELKE, K. - WINKELBAUER, T. (Hg.). Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie. Wien - München: R. Oldenburg Verlag, 2005, s. 491-502. CrossRef

31. PISKUR, J. Oesterreichs Consularwesen. Wien: Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn, 1862.

32. PFUSTERSCHMID-HARDTENSTEIN, H. Die orientalische- und spätere Konsularakademie 1848-1918. Eine frühe Fachhochschule im Zeitalter der Industrialisierung. In: RATHKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004, s. 77-104.

33. PFUSTERSCHMID-HARDTENSTEIN, H. Von der Orientalischen Akademie zur K.u.K. Konsularakademie. In: URBANITSCH, P. - WANDRUSZKA, A. (Hg.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Band VI/1. Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen I. Teilband. Wien: VÖAW, 1989, s. 122-195.

34. RATHKOLB, O. Einleitung des Herausgebers. In: RATHKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004, s. 9-27.

35. RATHKOLB, O. Die Konsularakademie unter dem "Hakenkreuz" 1938 bis 1944ff. In: RATKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004, s. 167-182.

36. RATHKOLB, O. Die neue Konsularakademie 1964 - Diplomatische Akademie, ein "Lieblingsprojekt" Außenminister Bruno Kreiskys. In: RATKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004, s. 197-206.

37. RATHKOLB, O. (Hg.). 250 Jahre von der Orientalischen zur Diplomatischen Akademie in Wien. Wien: Studien Verlag, 2004.

38. SOMOGYI, É. Die staatsrechtlichen Ansichten von Lajos Thallóczy. In: JUZBAŠIĆ, D. - RESS, I. (Hg.). Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtwissenschaft. Sarajevo-Budapest: Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegovina, Ungarische Akademie der Wissenschaften Institut für Geschichte, 2010, s. 115-126.

39. SOMOGYI, É. Hagyomány és átalakulás. Budapest: L'Harmattan, 2006.

40. SOMOGYI, É. Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban. A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői 1867-1914. Budapest: MTA BTK TTI, 2017.

41. STEINBACH, G. Die ungarischen Verfassungsgesetze. Wien: Manz'sche Verlag, 1906.

42. SZÖGI, L. - ZSIDI, V. (Hg.). Dokumentumok a Keleti Kereskedelmi Akadémia történetéből 1891-1920. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem, 2007.

43. TESCHMAYER, G. A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat. (Dissertation). Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2019.

44. THALLÓCZY, L. Das Verhältnis Ungarns zu Österreich. Manuskript, ohne Jahr. Szabó Ervin Bibliothek, Budapest.

45. URBANITSCH, P. - WANDRUSZKA, A. (Hg.). Die Habsburgermonarchie 1848-1918 Band VI/1. Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehungen I. Teilband. Wien: VÖAW, 1989.

46. WIEDERMAYER, R. Geschäftsgang des Κ. und Κ. Ministeriums des Äußern 1908-1918. Archivalische Zeitschrift, 1931, 40, s. 131-152. CrossRef

47. WLASSICS, G. Az 1867:XII. t.-cz. jogi természete. Budapest: Franklin Társulat, 1911.

Creative Commons License
Die juristische Bildung an der k.u.k. Konsularakademie, mit Fokus auf die staatsrechtlichen Studien is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení