PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 71–83

Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta

[Roman Law Roots of Kentish King Æthelberht’s legislation]

Marie Šmejkalová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.33
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

The article focuses on the Æthelberht’s Law Code from the beginning of the seventh century as it aims to analyse Roman law roots of Æthelberht’s legislation. A wide range of primary and secondary sources (both domestic and foreign) is used for the analysis. The introductory part of the paper provides broader historical context with an emphasis on king Æthelberht himself as well as on a description of his law code. Furthermore, the work analyses the Roman law roots of the Code by not only using The Digest of Justinian, The Institutes of Justinian but also the first known written source of Roman law – Lex Duodecim Tabularum. Additionally, a comparison of Frankish Lex Salica and Æthelberht’s Code is presented. The author aims to prove that the Anglo-Saxon law codes were, in fact, influenced by the Roman law.

klíčová slova: Anglo-Saxon history; jurisprudential reception; Æthelberht’s Code; Æthelberht (c. 550–616); early medieval law

reference (25)

1. Æthelberht's code (Abt). Early English Laws. [online]. Dostupné na: https://earlyenglishlaws.ac.uk/laws/texts/abt/view/#edition-77/translation.

2. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva. 2. přeprac. vyd. (V nakl. Academia vyd. 1.). Praha: Academia, 1994. ISBN isbn80-200-0243-x.

3. ELSTER, J. Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective. [online]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. ISBN 9780511607011. CrossRef

4. FALADA, D. Recepce římského práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-603-3.

5. GENGLER, H. G. P. Germanische Rechtsdenkmäler : leges, capitularia, formularae: in Auszügen und Proben mit Einleitung, ergänzenden Geschichtszeugnissen, Anmerkungen und Glossar zum academischen Gebrauche. Erlangen: Verlag von Andreas Deichert, 1875.

6. GILES, J. A. The Complete Works of Venerable Bede, in the original Latin, collated with the Manuscripts, and various printed editions, and accompanied by a new English translation of the Historical Works, and a Life of the Author. London: Whittaker and Co., 1843.

7. HENDERSON, E. F. Select historical documents of the Middle Ages. [online]. London: George Bell, 1903. Dostupné na:

8. https://archive.org/details/selecthistorical00hendiala/page/n7/mode/2up.

9. KIRBY, A. - PETERS, L. The Earliest English Kings. Milton Park: Taylor & Francis, 2000. ISBN 9780415242110.

10. KRÜGER, P. (ed.). Justiniánské Instituce: Iustiniani Institutiones. Přeložil BLAHO, P. - SKŘEJPEK, M. Praha: Karolinum, 2010. Fontes iuris romani. ISBN 978-80-246-1749-7.

11. KUKLÍK, J. - SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Linde, 2007. Vysokoškolské právnické učebnice. ISBN 978-80-7201-688-4.

12. MACCORMACK, G. Revenge and Compensation in Early Law. The American Journal of Comparative Law, 1973, Vol. 21, No. 1, s. 69-85. [online]. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/839418. CrossRef

13. MATTHEW, D. Svět středověké Evropy: kulturní atlas. Praha: Knižní klub, 1996. ISBN 80-7176-374-8.

14. MAUROIS, A. Historie Anglie. Praha: Julius Albert, 1945.

15. RE, E. D. The Roman Contribution to the Common Law. Fordham Law Review, 1961, Vol. 29, No. 3, s. 447-494.

16. RICHARDS, M. P. Texts and Their Traditions in the Medieval Library of Rochester Cathedral Priory. [online]. Philadelphia: Library of Congress Catalog, 1988. ISBN 0-87169-783-1. Dostupné na: https://www.jstor.org/stable/1006485.

17. SCRUTTON, T. E. Influence of the Roman Law on the Law of England: Being the Yorke Prize Essay of the University of Cambridge for the Year 1884. Cambridge: Cambridge University Press, 1885.

18. Servus. In: Logeion. [online]. Dostupné na: https://logeion.uchicago.edu/servus.

19. SHERMAN, Ch. P. The Romanization of English Law. Yale Law Journal, 1914, Vol. 23, No. 4, s. 318-329. CrossRef

20. SCHELLE, K. - KADLECOVÁ, M. - VESELÁ, R. - VLČEK, E. - VOJÁČEK, L. - ŽIDLICKÁ, M. Právní dějiny. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-043-7.

21. SIMPSON, A. W. B. The Laws of Ethelbert. In: On the Laws and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne (Studies in Legal History). New York City: Chapel Hill, 1981, s. 38-47. ISBN 0807878146.

22. SKŘEJPEK, M. Lex et ius: zákony a právo antického Říma. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. ISBN 978-80-7380-686-6.

23. TELLEGEN-COUPERUS, O. Titul: A Short History of Roman Law. [online]. London and New York: Taylor & Francis e-Library, 2003. ISBN 0-203-41646-5. Dostupné na: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=ip,shib&db=nlebk&AN=460118&lang=cs&site=eds-live&scope=site.

24. VENERABILIS, B. Církevní dějiny národa Anglů. Praha: Argo, 2008. ISBN 978-80-257-0023-5.

25. WATSON, A. The Digest of Justinian. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1985. ISBN 978-0-8122-2036-0.

Creative Commons License
Římskoprávní kořeny zákonodárství krále Kentu Æthelberhta is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení