PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 57–69

Kleistův „Michael Kohlhaas“ jako výraz vášnivé touhy po dosažení spravedlnosti, jakož i další autorova díla vztahující se k problematice „práva a literatury“

[Kleist’s “Michael Kohlhaas” as Expression of Passionate Desire to Achieve Justice, and Other Kleist’s Works Related to Problems of “Law and Literature”]

Radim Seltenreich

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.32
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

The article deals with the work of Heinrich von Kleist (1777–1811) in terms of its relation to the problems of “law and literature”. It focuses on the fact that this German writer belongs to those great creators who attached extraordinary care to the question of law and justice in his work. At first, the paper deals shortly with the life of this important figure of the German letters. Then the main attention is paid to the nouvelle “Michael Kohlhaas” which might be considered as the most important of his works related to the “law and literature” topic. This is given especially by the general preset of the story in which the main hero fights for the achievement of the justice tirelessly even at the cost of sacrificing his family's happiness and his life. Next part of the paper makes us familiar with certain aspects of the plot. Finally, the other works of Kleist related to the problems of “law and literature” and legal questions involved are analyzed.

klíčová slova: law and literature; Heinrich von Kleist; Michael Kohlhaas; justice; legal system

reference (5)

1. KLEIST, H. Markýza z O … Praha: Odeon, 1985.

2. KLEIST, H. Záhadný nesmrtelný. Praha: Mladá fronta, 1980.

3. POSNER, R. A. Law and Literature. A misunderstood Relation. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

4. SCHMIDHÄUSER, E. Verbrechen und Strafe. Mnichov: C. H. Beck, 1995.

5. STROMŠÍK, J. Od Grimmelshausena k Dürrenmattovi (Kapitoly z německé literatury). Praha: Nakladatelství H a H, 1994.

Creative Commons License
Kleistův „Michael Kohlhaas“ jako výraz vášnivé touhy po dosažení spravedlnosti, jakož i další autorova díla vztahující se k problematice „práva a literatury“ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení