PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 37–55

Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce)

[Pavel Prčka – Post-White-Mountain-Battle Convict, Wallenstein’s Secretary and (Re)emigrant (Biographical Sketch of an Early Modern Burgher and Official On the Occasion of the 400th Anniversary of the Old Town Execution)]

Marek Starý

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.31
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

Based on the archive sources, the aim of the paper is to enlighten life story of Old Town burgher Pavel Prčka who was as one of the representants of Czech Estates Uprising sentenced to execution, loss of honor and property in May 1621. In the end, his sentence had been mitigated and Prčka lived remarkable autumn of life. He was sentenced again twice (in one case to the death for falsifying entries in the land registers) and found himself in jail several times. His fate provides us a symptomatic testimony to the twist and turns and vicissitudes of history brought about by the Thirty Yearsʼ War.

klíčová slova: Pavel Prčka; Old Town Execution; Czech Estates Uprising; Albrecht von Wallenstein; Thirty Yearsʼ War; falsifying entries in land registers

reference (27)

1. AUSTOVÁ, I. Býti šlechticem. Šlechtické nobilitace v letech 1627-1657 v českých a rakouských dědičných zemích. České Budějovice: Bohumír Němec - Veduta, 2015.

2. BÍLEK, T. V. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Praha: V kommissí u Františka Řivnáče, 1882-1883.

3. BURDOVÁ, P. Úřad desek zemských. Sborník archivních prací, 1986, XXXVI, č. 2.

4. ČAREK, J. Z dějin staroměstských domů. Z Michalské do Jilské ulice. Pražský sborník historický, 1981, XIV.

5. DOBIÁŠ, J. Z dějin sociálních bojů v Čechách v 16. a 17. století (Sto let zápasu Hořepnických s jejich vrchností). Rozpravy Československé akademie věd, řada společenských věd, 1953, LXIII, č. 1.

6. DŘÍMAL, J. Královský prokurátor a jeho úřad do roku 1745. Sborník archivních prací, 1969, XIX, č. 2.

7. ERBEN, K. J. Sasové v Praze léta 1631. Časopis Českého museum, 1853, XXVII, č. 3.

8. HREJSA, F. U Salvatora. Z dějin evangelické církve v Praze (1609-1632). Praha: Českobratrský evangelický sbor, 1930.

9. JIREČEK, H. (ed.). Obnovené právo a zřízení zemské dědičného království Českého. Verneuerte Landes-Ordnung des Erb-Königreichs Böhmen 1627. Praha: Nákladem F. Tempského, 1888.

10. KILIÁN, J. Filip Fabricius z Rosenfeldu a Hohenfallu. Život, rod a dílo defenestrovaného sekretáře. České Budějovice: Veduta, 2005.

11. KILIÁN, J. Kropáčové z Krymlova. Mělník: Regionální muzeum Mělník, 2007.

12. KILIÁN, J. Povstalci a odsouzenci (v tisku).

13. KOČKA, V. Dějiny Rakovnicka. Rakovník: Agroscience - Muzeum T.G.M. Rakovník - Musejní spolek královského města Rakovníka, 2009.

14. KOMENSKÝ, J. A. Historie o těžkých protivenstvích církve české, Praha: Nákladem české evanj. reformované církve pražské, 1870.

15. LÍVA, V. Seznamy pražských novoměšťanů za léta 1618-1653. Praha: Nákladem vlastním, 1937.

16. MAŠEK, P. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Díl I. Praha: Argo, 2008.

17. Ottův slovník naučný, díl XV. Praha: J. Otto, 1900.

18. PALACKÝ, F. Přehled současný nejvyšších důstojníků a úředníků. In: Dílo Františka Palackého. Svazek I. Praha: L. Mazáč, 1941.

19. PAZDEROVÁ, A. (ed.). Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Boleslavsko, sv. 2. Praha: Národní archiv, 2005.

20. REZEK, A. Dějiny saského vpádu do Čech (1631-1632) a návrat emigrace, Praha: Kober, 1889.

21. RUTH, F. Kronika královské Prahy a obcí sousedních. Díl II. Praha: Körber, 1904.

22. STARÝ, M. Frýdlantský kvatern desk dvorských. In: KNOLL, V. (ed.). Acta historico-iuridica Pilsnesnsia 2019. Stát a právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 162-178.

23. STEJSKAL, F. Rozsudky r. 1621. Sborník historického kroužku. Časopis historický, 1922, XXIII.

24. SVÁTEK, J. Dvorská kancelář Valdštejnova frýdlantského vévodství. Studie Muzea Kroměřížska, 1983.

25. TEIGE, J. Seznamy měšťanů pražských, I. Staré Město. Almanach královského hlavního města Prahy na rok 1905, 1905, roč. 8.

26. TEIGE, J. Základy starého místopisu Pražského (1437-1620). Oddíl I. Staré Město pražské. Díl I. Praha: Nákladem obce královského hlavního města Prahy, 1910.

27. VÁVRA, J. Paměti královského města Berouna. Beroun: Emanuel Hojka, 1899.

Creative Commons License
Pavel Prčka – pobělohorský odsouzenec, Valdštejnův sekretář a (re)emigrant (Životopisná črta raně novověkého měšťana a úředníka u příležitosti 400. výročí staroměstské exekuce) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení