PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 3 (2021), 19–36

Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts

Philip Thomas

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.30
zveřejněno: 20. 12. 2021

Abstract

The paper outlines the theoretical achievements of the work of the Dutch historian Jan Romein and the legal historian and romanist Hoetink, which have become common wisdom in time. However, application of new insights into historical narratives has often been hesitant because of the “anything goes” mentality. This paper approaches one of Roman law’s holy cows, namely the role and development of good faith in the Roman law of contracts and questions whether a move from historical interpretation to legal history may provide another narrative.

klíčová slova: good faith; Roman Law of contracts; Jan Romein; Hoetink

reference (37)

1. BARZUN, J. From Dawn to Decadence 500 Years of Western Cultural Life 1500 to the Present. New York City: Harper Perennial, 2000.

2. BROWNSWORD, R. After investors: interpretation, expectation and the Implicit dimension of the "new contextualism". In: CAMPBELL, D. - COLLINS, H. - WIGHTMAN, J. (eds.). Implicit dimensions of contract: Discrete, Relational and Network Contracts. Oxford: Hart Publishing, 2003, s. 103-141.

3. CHAPPUIS, CH. - WINIGER, B. (eds.). La responsabilité fondée sur la confiance. Zürich: Schulthess, 2001.

4. CHIUSI, T. Grave est fidem fallere: Vertrauensschutz im römischen Recht. In: VAN DEN BERGH, R. et al. (eds.). Meditationes de iure et historia. Essays in honour of Laurens Winkel. Fundamina (ed. Specialis), 2014, Vol. 20, No. 1, s. 150-162.

5. COLLINS, H. Discretionary powers in contracts. In: CAMPBELL, D. - COLLINS, H. - WIGHTMAN, J. (eds.). Implicit dimensions of contract: Discrete, Relational and Network Contracts. Oxford: Hart Publishing, 2003, s. 219-254.

6. FEINMAN, J. M. Relational contract theory in context. Nw. U. L. Review, 1999-2000, Vol. 94, No. 3, s. 737-748.

7. HALLEBEEK, J. Some remarks concerning the disputationum libri XXI of Tryphoninum. Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 2006, Vol. 74, No. 1-2, s. 149-157. CrossRef

8. HAWTHORNE, L. Relational contract theory, principles of European contract law - long-term contracts, and the impact of implicit dimensions. THRHR (Journal of Contemporary Roman-Dutch Law), 2007. Vol. 70, s. 371-390.

9. HAWTHORNE, L. Relational Contract Theory: Is the antagonism directed at discrete exchanges and presentiation justified? In: GLOVER, G. (ed.). Essays in honour of AJ Kerr. Durban: Lexis Nexis Butterworths, 2006, s. 137-157.

10. HOETINK, H. R. Historische Rechtsbeschouwing, In: Rechtsgeleerde Opstellen. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink, 1982, s. 244-273.

11. HOETINK, H. R. Het waarde-oordeel in de sociale wetenschappen. In: Rechtsgeleerde Opstellen. Alphen aan den Rijn: Tjeenk Willink, 1982, s. 289-296;

12. HUMBERT, M. (a cura di). Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti. Pavia: IUSS Press, 2005.

13. JANSSEN PERIO, E. M. Een nieuwe wereld. Baarn: Ambo, 2000.

14. HUTCHINSON, D. - PRETORIUS, CH. et al. The law of contract in South Africa. Cape Town: Oxford University Press Southern Africa, 2017

15. KASER, M. Das römische Zivilprozessrecht. München: Beck, 1966.

16. KASER, M. Das römische Privatrecht. I. Das altrömische, das vorklassische und klassische Recht. München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1971.

17. MACAULAY, S. Non-contractual relations in business: A preliminary study. American Sociological Review, 1963, Vol. 28, No. 1, s. 55-67. CrossRef

18. MACAULAY, S. The real and the paper deal: empirical pictures of relationships, complexity and the urge for transparent simple rules. In: CAMPBELL, D. - COLLINS, H. - WIGHTMAN, J. (eds.). Implicit dimensions of contract: Discrete, Relational and Network Contracts. Oxford: Hart Publishing, 2003, s. 52-102.

19. MACNEIL, I. The many futures of contract. Southern California Law Review, 1974.

20. MACNEIL, I. Restatement (second) of contracts and presentiation. Virginia Law Review, 1974. CrossRef

21. MACNEIL, I. The new social contract: an inquiry into modern contractual relations. New Haven: Yale University Press, 1980. CrossRef

22. MACNEIL, I. Reflections on relational contract. Zeitschrift fur die gesamte Staatswissenschaft / Journal of Institutional and Theoretical Economics, 1985, Vol. 141, No. 4.

23. MACNEIL, I. Reflections on relational contract theory after a neo-classical seminar. In: CAMPBELL, D. - COLLINS, H. - WIGHTMAN, J. (eds.). Implicit dimensions of contract: Discrete, Relational and Network Contracts. Oxford: Hart Publishing, 2003, s. 207-217.

24. MARROU, H. I. De la connaisance historique. Paris: Le Seuil, 1954.

25. NAUMOWICZ, P. Fidei bonae nomen et societas vitae. Contribution à l'étude des actions de bonne foi. Dissertation. École doctorale histoire du droit, philosophie du droit et sociologie du droit, Paris, 2011, s. 201-486. Available at: www.These.fr/153479493.

26. PATCHETT, A. The Dutch House. London: Harper, 2019.

27. PICHONNAZ, P. La compensation. Fribourg: Editions Universitaires Fribourg Suisse, 2001.

28. PICHONNAZ, P. Les fondements romains du droit privé. Zurich-Bâle: Schulthess, 2020.

29. ROMEIN, J. Zekerheid en onzekerheid in de geschiedwetenschap Het problem der historische objectiviteit. In: Historische lijnen en patronen. Amsterdam: Querido, 1976, s. 90-119.

30. SCHEIDEL, W. Roman Population Size: The Logic of the Debate (July 2007). Princeton / Stanford Working Papers in Classics Paper No. 070706. Available at: https://ssrn.com/abstract=1096415. CrossRef

31. SCHERMAIER, M. J. Bona fides in Roman contract law. In: ZIMMERMANN, R. - WHITTAKER, S. (eds.). Good faith in European contract law. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 63-92.

32. SMITS, J. M. Contractuele gebondenheid thans. Nederlands Tijdschrift voor burgerlijk recht, 1998, Vol. 15, s. 341-345.

33. THOMAS, P. J. - BORAINE, A. Ownership of money and the action Pauliana. THRHR, 1994, Vol. 57.

34. THOMAS, P. J. Quod quisque in alterum statuerit ut ipse eodem iure utatur; the golden rule? In: PIRO, I. (ed.). Opera omnia: Scritti per Alessandro Corbino. Tricase: Libellula, 2016, Vol. VII, s. 165-178.

35. THOMAS, P. A loose horse on the road. In: CHEVREAU, E. - MASI DORIA, C. - RAINER, J. M. (eds.). Liber amicorum. Mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat. Paris: Pantheon-Assas, 2019, s. 967-976.

36. THOMAS, P. The standpoint determines the view: Jacques Barzun's theory of aspect. In: DU PLESSIS, P. New Frontiers: Law and society in the Roman world. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014, s. 227-244. CrossRef

37. ZIMMERMANN, R. The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition. Cape Town: Juta, 1990.

Creative Commons License
Wishful Thinking; the Role and Development of Good Faith in the Roman Law of Contracts is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení