PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 111–128

Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny

[Dereliction of Real Estate and Its Legal-Historical Origins]

Marek Novák

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.22
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

It follows from the case law of the Supreme and Constitutional Court that everyone has the right to leave immovable property if they do not illegally avoid liability for non-fulfilment of their own obligations. The legal institute of dereliction has its origins in Roman law, which emphasized the free will of the owner deciding to abandon property. The dereliction of real estate according to the Civil Code in effect takes place by the legal action itself, by which the owner expresses the will to abandon the thing. Declaratory nature of property registration in the real estate cadastre might follow the recodification work in the 1920s and 1930s, as it differs from the General civil code (ABGB) regulation. Moreover, the Civil Code is influenced by socialist legislation when it transfers abandoned real estate to state ownership automatically. Although this was originally considered a measure in favour of the society, it is likely to cause difficulties. In recent years, laconic provisions of the Civil Code have provoked a discussion on the requisites of the application for the registration of state ownership in the real estate cadastre. The cadastral offices and some courts initially considered that the application must be accompanied by a consent statement from the original owner and the state, which, however, contradicts the characteristic of dereliction as a unilateral act. The Supreme Court strongly opposed this practice and interpreted the nature of dereliction in its decisions in detail.

Klíčová slova: dereliction; real estate; proprietary right; Roman law; Civil Code; case law

reference (25)

1. BAUDYŠ, P. Opuštěná nemovitost. Právní rozhledy, 2005, 15.

2. ELIÁŠ, K. Opuštění nemovitosti: vlastníci se bát nemusejí. Právo, 16. listopadu 2012.

3. FRANKOVÁ, M. Několik poznámek k problematice opuštění nemovitosti. Časopis pro právní vědu a praxi, 2014, 2.

4. FRUTHOVÁ, V. - NOVÁK, M. Originární způsoby nabývání vlastnictví v římském právu a dnes. Praha: Auditorium, 2018.

5. HAUSMANINGER, H. - SELB, W. Römisches Privatrecht. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2001.

6. HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: Otto, 1910.

7. CHALUPA, L. K zániku vlastnictví nemovitosti opuštěním a vzdáním se vlastnického práva. ASPI, 3. dubna 2001.

8. Iustiniani Institutiones. Praha: Karolinum, 2010.

9. KASER, M. Das römische Privatrecht, Erster Abschnitt. München: C. H. Beck, 1971.

10. KNAPPOVÁ, M. - ŠVESTKA, J. Občanské právo hmotné, svazek I. Třetí aktualizované a doplněné vydání. Praha: ASPI Publishing, 2002.

11. MÁCHA, A. Opuštění nemovitosti - ano, či ne? Právní rozhledy, 2016, 2.

12. RANDA, A. Právo vlastnické dle rakouského práva v pořádku systematickém. Druhé opravené vydání. Praha: Edvard Grégr, 1874.

13. ROUČEK, F. - SEDLÁČEK, J. et al. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2, (§§ 285 až 530). Praha: Linhart, 1935.

14. RUMMEL, P. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch mit IPR-Gesetz, Ehegesetz, Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz, Landpachtgesetz, Konsumentenschutzgesetz, Produkthaftungs-gesetz, UN-Kaufrecht in zwei Bänden. Bd 1, §§ 1 bis 1174 ABGB. 2. neubearb. und erw. Aufl. Wien: Manz, 1990.

15. Sammlung von Civilrechtlichen Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofes. Neue Folge, I. Band. Wien: Verlag der Manz'schen k. u k. Hof‐Verlags‐ und Universitäts‐Buchhandlung, 1900.

16. SEDLÁČEK, J. Vlastnické právo. Komentář k §§ 353-446 všeob. obč. zák. se zřetelem ku právu na Slovensku a Podkarpatské Rusi platnému. Praha: V. Linhart, 1935.

17. SKŘEJPEK, M. - BĚLOVSKÝ, P. - ŠEJDL, J. - FALADA, D. Římské právo v občanském zákoníku. Komentář a prameny. Věcná práva. Praha: Auditorium, 2017.

18. SPÁČIL, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Praha: C. H. Beck, 2013.

19. STIEBER, M. Věcné právo, Návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro Československou republiku. Praha: Nákladem ministerstva spravedlnosti, 1923.

20. ŠVESTKA, J. - DVOŘÁK, J. - FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář, svazek III (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013.

21. ŠVESTKA, J. - SPÁČIL, J. - ŠKÁROVÁ, M. - HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.

22. TÉGL, P. - MELZER, F. K rozsudku NS ve věci opuštění nemovité věci. Bulletin advokacie, 2020, 3.

23. Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský: návrh superrevisní komise. Díl I. Tekst zákona. V Praze: Nákladem ministerstva spravedlnosti, 1931.

24. Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský: návrh superrevisní komise. Díl II. Důvodová zpráva. V Praze: Nákladem ministerstva spravedlnosti, 1931.

25. ZEILLER, F. von. Commentar über das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der oesterreichischen Monarchie, zweyter Band, erste Abtheilung. Wien, Triest: Geistinger, 1812.

Creative Commons License
Derelikce nemovitosti a její právněhistorické kořeny is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení