PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 103–110

Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity

[The Negative Parliamentarism of the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic, Inspiration and its Limits]

Ondřej Preuss

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.21
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

It has been 100 years since the adoption of the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic. The tradition of this document is alive in the constitutional order of the Czech Republic. However, this tradition cannot be absolutized, it would confuse the interpretation of the current legal system. While the Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic from 1920 was built on the so-called principle of negative parliamentarism, today the constitutional order is built on the so-called positive parliamentarism, which does not allow “non-political” government. De lege ferenda, the question is whether it would not be more appropriate to strengthen the positive parliamentarism and return to 1918 – to elect a government.

klíčová slova: parliamentarism; constitutional tradition; Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic 1920

reference (18)

1. BAXA, B. Parlament a parlamentarism. Díl I. Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Praha: Jan Košatka, 1924.

2. BECHER, M. Dissolution power, confidence votes, and policymaking in parliamentary democracies. Journal of Theoretical Politics, 2019, 31, 2, 183-208. CrossRef

3. BRUNCLÍK, Miloš. Negativní parlamentarismus: cesta k efektivnějšímu fungování parlamentního režimu? Acta Politologica, 2009, Vol. 1, No. 2.

4. CABADA, L. - KUBÁT, M. a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.

5. KELSEN, Hans. Problém parlamentarismu. Revue Parlament, 1926, č. V.

6. KLOKOČKA, V. Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 2006.

7. KOUDELKA, Z. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2018.

8. KUKLÍK, J. Příběh československé ústavy 1920 I. Praha: Karolinum, 2020.

9. KYSELA, J. - WINTR, J. Ústavní rozměr vládní krize z května 2017. Právní rozhledy, 2017, č. 13-14.

10. MACHÁČEK, M. Gustáv Husák. Praha: Vyšehrad, 2017.

11. MARÈS, A. Edvard Beneš od slávy k propasti: drama mezi Hitlerem a Stalinem. Praha: Argo, 2016.

12. NĚMEČEK, T. Vojtěch Cepl: Život právníka ve 20. století. Praha: Leges, 2010.

13. PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda. 1. díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998.

14. RESCHOVÁ, J. - KINDLOVÁ, M. - GRINC, J. - PREUSS, O. - ANTOŠ, M. Státověda: stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Praha: Wolters Kluwer, 2019.

15. SARTORI, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Praha: Slon, 2001.

16. SIAROFF, A. Varieties of Parliamentarianism in the Advanced Industrial Democracies. International Political Science Review, 2003, Vol. 24, No. 4. CrossRef

17. SVATOŇ, J. Vládní orgán moderního státu. Brno: Doplněk, 1997.

18. WINTR, J. Česká parlamentní kultura. Praha: Auditorium, 2010.

Creative Commons License
Negativní parlamentarismus v Ústavní listině Československé republiky, inspirace a její limity is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení