PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 89–101

Volný mandát člena parlamentu v ústavním vývoji Československa a České republiky

[The free mandate of the members of parliament in the constitutional development of Czechoslovakia and the Czech Republic]

Jan Kudrna

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.20
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

This article deals with the issue of the matter of the mandate of members of parliament in the constitutional history of Czechoslovakia and the Czech Republic. Namely the article is dedicated to the problem, whether and when in the years 1918–2020 the mandate of the members of parliament was free or imperative. The detailed description shows, that in Czechoslovakia strongly prevailed the imperative mandate, irrespective of character of the political regime. The pre-war Czechoslovak constitution adopted in 1920 expressly declared the mandate as a free one and members of parliament should use them regardless of any instructions or commands. Nonetheless very quickly, in 1923, through the decision of the Election Court, the first deputies were deprived of their functions as a sanction for leaving their party policy. Thus, even in the democratic regime the mandate was transformed into the imperative form. After the WWII, the political circumstances in Czechoslovakia changed and the regime turned into a totalitarian form under the hegemony of the communist party. In these circumstances the deputies should serve as servants of the voters, to follow their instructions and they could be recalled, if not fulfilling the will of the (working) people. Nonetheless the recall system based on the public meetings of the voters was not very practical and it could fulfil the estimations only when the communist party has the situation fully under its control. In some critical moments other tools for recall had to be adopted, as it happened in the year 1969, when the political situation after the Prague Spring suppression needed to be consolidated and the will of the voters was different of the will of the conservative communist leaders. The last recalls appeared after the Velvet Revolution when democracy was re-established in Czechoslovakia. Thus, the free parliamentary mandate existed hardly in 8 years from 75 years of existence of Czechoslovakia. The last 30 years of its existence in the constitution of the Czech Republic and political practice is still quite an uncommon period in the Czechoslovak constitutional tradition.

Klíčová slova: Czech Republic; constitution; parliament; immunity; responsibility; resignation; mandate; speech; voting; proposals; expression; freedom; free mandate; imperativ mandate

reference (16)

1. BAXA, B. Parlament a parlamentarism. Díl. I. Parlament; jeho vývoj, složení a funkce. Praha: Jan Košatka, 1924.

2. FELCMAN, O. Československý parlament na prahu Pražského jara. Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 - duben 1968) Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015.

3. GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa. II. 1945-1960. Praha: Karolinum, 2006.

4. HOETZEL, J. Správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1937.

5. JIČÍNSKÝ, Z. Vznik České národní rady v době Pražského jara 1968 a její působení do podzimu 1969. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1990.

6. KOLEKTIV AUTORŮ. Československá ústava. Komentář. Praha: Panorama, 1987.

7. KOLEKTIV AUTORŮ. Státní právo ČSSR. Praha: Panorama, 1985.

8. KOSCHIN, K. Sbírka zásadních rozhodnutí a usnesení volebního soudu. (Zasedání ze října 1922 až dubna 1925.) III. Díl. Praha: Volební soud, 1925.

9. KOSCHIN, K. Sbírka zásadních rozhodnutí a usnesení volebního soudu. (Zasedání z listopadu 1928 až listopadu 1933.) V. Díl. Praha: Volební soud, 1934.

10. MACÁK, M. Dvojí tvář hazardního hráče (Jan Šejna pod drobnohledem VKR). Praha: Ministerstvo obrany ČR - AVIS, 2006.

11. PAVLÍČEK, V. - HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky. 1. díl. Praha: Linde, 1998.

12. ROUBAL, P. Starý pes, nové kousky. Praha: Ústav pro soudobé dějiny v. v. i., 2013.

13. SLÁDEČEK, V. - MIKULE, V. - SUCHÁNEK, R. - SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2016.

14. SUK, J. Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. (Od listopadu 1989 do června 1990) Praha: Prostor, 2003.

15. TÁBORSKÝ, E. Naše nová ústava. Praha: Čin, 1948.

16. WEYR, F. Politické strany. In: HÁCHA E., HOETZEL, J., WEYR, F., LAŠTOVKA, K. Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Brno: Polygrafia - Rudolf M. Rohrer - Brno, 1934.

Creative Commons License
Volný mandát člena parlamentu v ústavním vývoji Československa a České republiky is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení