PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 73–87

Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu

[Subcarpathian Ruthenia in the Czechoslovak Constitution and before Constitutional Court]

David Hubený

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.19
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

The article deals with the Subcarpathian Ruthenia in the Czechoslovak Constitution of 1920 and its rights, as well as with some aspects of the preparation of the Constitution. The attention is also paid to the tasks of the Constitutional Court and the search for adequate representatives of the Subcarpathian Ruthenia therein.

klíčová slova: Constitution; Subcarpathian Ruthenia; Czechoslovakia

reference (29)

1. BROKLOVÁ, E. Sté výročí vzniku první československé ústavy. Právník, 2020, roč. 159, č. 2.

2. HOLUB, O. Boje československé armády a jednotek Stráže obrany státu na Podkarpatské Rusi (Karpatské Ukrajině) v březnu 1939. Odboj a revoluce. Zprávy, 1969, roč. VII., č. 5, s. 5-74.

3. HOUSER, Jaroslav. Zakarpatská Ukrajina a buržoasní předmnichovská republika. Právník. Časopis pro právní theorii a právní praksi, roč. 91, 1952.

4. HUBENÝ, D. Československý župní zákon a Podkarpatská Rus. In: Аркасівські читання. Матерілаи VII міжнародної науково-практичної конференції 26. квітня 2017 р. Міколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017, c. 47-49.

5. HUBENÝ, D. Možnosti a problémy při využití emigrantů při budování československé správy na Podkarpatské Rusi. Русская и украинская эмиграция в Подкарпатской Руси и Чехословацкое государство: Эмиграция из царской России и создание чехословацкой системы управления в Подкарпатской Руси. In: Как зарождалась Русская Прага. Международный сборник статей - материалов международного круглого стола в Праге 26.06.2017. Москва: РГГУ, 2017, с. 78-92.

6. HUBENÝ, D. Podkarpatoruské volby do sněmu a přezkum u Volebního soudu v roce 1939. Historie - otázky - problémy, 2014, č. 1, s. 181-190.

7. HUBENÝ, D. Podkarpatská Rus a reorganizace československé správy zákonem č. 125/1927 Sb. z. a n. In: Питання нової та новітньої історії. Збірник наукових праць. Випуск 6. Міколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017.

8. HUBENÝ, D. Podkarpatská Rus na jednáních vlád Jana Syrového (23. září - 1. prosince 1938). Paginae historiae, 2013, roč. 21, č. 1, s. 191-232.

9. HUBENÝ, D. - HASIL, J. Postoj říšských a československých Němců k československé ústavě z roku 1920. In: ČECHUROVÁ, J. - ŠLEHOFER, L. a kol. Ústava 1920. Vyvrcholení konstituování československého státu. Praha: Leges, 2011, s. 121-132.

10. JEDLÍČKA, J. Podkarpatská Rus/Karpatská Ukrajina v březnu 1939. In: DEJMEK, J. - HANZAL, J. (eds.): České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Sborník prací k 65. narozeninám prof. Dr. Roberta Kvačka. Praha: Historický ústav, 1997, s. 409-424.

11. JEVSEJEV, I. F. Z dějin Zakarpatské Ukrajiny. Praha: SNPL, 1956.

12. KROFTA, K. Podkarpatská Rus a Československo. II. vydání. Praha: Česká expedice, 1995.

13. KŘEPINSKÝ, J. Autonomie Podkarpatské Rusi. In: Osm přednášek o Podkarpatské Rusi. Praha: Čes. učení politické, 1925.

14. KUKLÍK, J. Příběh československé ústavy 1920. Díl I. Příprava a přijetí ústavní listiny. Praha: Karolinum, 2020.

15. LANGÁŠEK, T. Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.

16. MALENOVSKÝ, J. Vznik a zánik Československa na pozadí zásady sebeurčení národů. Právník, 2018, roč. 157, č. 10.

17. MOSNÝ, P. Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Bratislava: Slovak Academic Press, 2001.

18. PEŠKA, Z. Národní menšiny a Československo. Bratislava: Právnická fakulta university Komenského, 1932.

19. PEŠKA, Z. Nové zřízení Podkarpatské Rusi. Praha: Orbis, 1938.

20. PETRÁŠ, R. Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. Praha: Karolinum, 2009.

21. POP, I. Podkarpatská Rus. Osobnosti její historie, vědy a kultury. Praha: Libri, 2008.

22. ROGUĽOVÁ, J. Slovenská národná strana 1918-1938. Bratislava: Kalligram, 2013.

23. RYCHLÍK, J. - RYCHLÍKOVÁ, M. Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013.

24. RYCHLÍK, J. - RYCHLÍKOVÁ, M. Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946. Praha: Vyšehrad, 2016.

25. SOBOTA, E. Národnostní právo československé. Brno: Barvič & Novotný, 1927.

26. SOBOTA, E. Výklad našeho jazykového práva. Praha: A. Svěcený, 1926.

27. ŠVORC, P. Krajinská hranice medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom období (1919-1939). Prešov: Universum, 2003.

28. ŠVORC, P. Namiesto úvodu: Slováci a Rusíni pred vznikom Československa. In: ŠVORC, P. - DERFIŇÁK, P. (eds.). Podkarpatská Rus a východné Slovensko v súradniciach času (1918-1939). Čriepky z histórie. Prešov: Universum, 2017.

29. WEYR, F. Soustava československého státního práva. 2. vydání. Praha: Fr. Borový, 1924.

Creative Commons License
Podkarpatská Rus v československé ústavě a na Ústavním soudu is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení