PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 11–26

Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva

[The Origin of Florentine Renaissance Artworks from a Legal Perspective]

Terezie Pilarová

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.16
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

This paper deals with the legal side of the genesis of Florentine Renaissance artworks from the 14th to 16th centuries. The content falls into three blocks. Firstly, attention is focused on the legal nature of renaissance contracts which were essential for the origin of artworks, and the basic principles of these contracts. The second part describes the workings of the renaissance artistic competition, focusing on the congruency of some of its aspects with modern tendering processes. The pivotal third part examines the contracts themselves, their form and content. The analysis is determined by its legal focus, endeavouring, in the first place, to disprove the usual mistaken interpretation of these contracts as one-sided and provide a firmer structure to avoid the common haphazard manner of describing their content.

Klíčová slova: Renaissance; law; legal history; locatio conductio; Florence; work of art; artistic competition

reference (32)

1. CIULICH, L. B. (ed.). I contratti di Michelangelo. Firenze: S.P.E.S., 2005. 374 s.

2. GHIBERTI, L. I commentarii. Firenze: Giunti, 1998. 316 s.

3. MANETTI, A. Vita di Filippo Brunelleschi. Roma: Salerno, 1992. 181 s.

4. VASARI, G. Životopisy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů I. Praha: Odeon, 1976. 476 s.

5. VASARI, G. Životopisy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů II. Praha: Odeon, 1977. 390 s.

6. VILLATA, E. (ed.). Leonardo da Vinci: I documenti e le testimonianze contemporanee. Milano: Ente raccolta vinciana, 1999. 320 s.

7. VLADISLAV, J. (ed.). Michelangelo - podoba živé tváře. Praha: Stát. nakl. krásné lit., hudby a umění, 1964. 362 s.

8. BARTOŠEK, M. Dějiny římského práva: Ve třech fázích jeho vývoje. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s.

9. BERGER, A. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Part 2. Philadelphia: American Philosophical Society, 1953, str. 333-808. CrossRef

10. BURKE, P. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta, 1996. 319 s.

11. CAPRETTI, E. Brunelleschi. Firenze: Giunti, 2005. 119 s.

12. DAJCZAK, W. - GIARO, T. - LONGCHAMPS DE BÉRIER, F. České vydání DOSTALÍK, P. Právo římské. Základy soukromého práva. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2013. 423 s.

13. GARIN, E. (ed.). Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. 279 s.

14. GIULIANI, M. Le Arti Fiorentine. Firenze: Scramasax, 2006. 108 s.

15. GLASSER, H. Artists' contracts of the early Renaissance. Ann Arbor: University Microfilm International, 1968. 417 s.

16. JACKSON, T. G. The Renaissance of Roman Architecture. Volume 1. Cambridge: The University press, 1921. 294 s.

17. JOHNSON, P. Dějiny renesance. Brno: Barrister & Principal, 2004. 149 s.

18. KRAUTHEIMER, R. Lorenzo Ghiberti. Princeton: Princeton University Press, 1956. 457 s.

19. NICHOLL, Ch. Leonardo da Vinci: vzlety mysli: životopis. Praha: BB/art, 2006. 663 s.

20. O'MALLEY, M. The Business of Art: Contracts and Commissioning Process in Renaissance Italy. New Haven: Yale University Press, 2005. 358 s.

21. PETRONIO, U. La lotta per la codificazione. Torino: G. Giappichelli, 2002. 357 s.

22. RADITSA, B. - BONFANTE-WARREN, A.. The Art of Renaissance Europe: A Resource for Educators. New York: Metropolitan Museum of Art, 2000. 224 s.

23. SETTICELLI, L. Sguardo storico sulla facciata del duomo di Firenze e considerazioni relative ai concorsi e giudizi emessi sui progetti presentati nelli anni 1863, 1864, 1867. Firenze: Tip. Economica, 1872. 195 s.

24. SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém Římě I. AD NOTAM. Časopis českého notářství. 2009, roč. 15, č. 6, str. 228-229.

25. SKŘEJPEK, M. Notáři a notářství v antickém Římě II. AD NOTAM, Časopis českého notářství. 2010, roč. 16, č. 1, str. 36-39.

26. SOMMER, O. Učebnice soukromého práva římského. Díl II. Právo majetkové. Praha: nákladem vlastním, 1935. 356 s.

27. VLNAS, V. - PŘIBYL, P. - HLADÍK, T. Florencie: město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 429 s.

28. WALSTON, Ch. Alcamenes and the Establishment of the Classical Type in Greek Art. Cambridge: Cambridge University Press, 1926. 254 s.

29. PLINIUS Starší: Historia naturalis. [online]. Dostupné na: http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html.

30. CORPUS IURIS CIVILIS: Digesta. [online]. Dostupné na: http://droitromain.upmf-grenoble.fr/.

31. CORPUS IURIS CIVILIS: Institutiones. [online]. Dostupné na: http://droitromain.upmf-grenoble.fr/.

32. ARCHIVIO DIGITALE DELLE FONTI DELL'OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE [online]. Dostupné na: http://archivio.operaduomo.fi.it/cupola/.

Creative Commons License
Vznik florentských renesančních památek z pohledu práva is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení