PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE
PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným časopisem zařazeným do prestižní mezinárodní databáze SCOPUS, vydávaným Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Katedry právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou časopisem zaměřujícím se na obor právních dějin a témata, která s nim souvisí.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 2 (2021), 27–43

Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích

[The Development of the Crime of Blasphemy and Insult to God in the Czech Lands]

Karel Malý

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.17
zveřejněno: 10. 08. 2021

Abstract

The article deals with the issue of the crime of blasphemy and insult to God in a wide time horizon, from the beginnings of the spread of Christianity to the middle of the 20th century. In addition to historical developments, it also maps the factual nature of these offenses and their entrenchment in criminal codes. It reflects the relationship between church and state and their mutual intersections in the exercise of judicial power. The article further analyzes the development of criminal law protection of the church. The greatest attention is paid to medieval and modern (Theresian and Josephine) legislation.

Klíčová slova: torts against God; church and state; judiciary; criminal law; canon law

reference (21)

1. Allgemeines Gesetz über Verbrechen und deselben Bestrafung, Wien, gedruckt bei Johann Edlen von Trattnern, k.k. Hofdruckern und Buchhändlern, 1787.

2. BECCARIA, C. Dei delitti e delle pene. [Livorno: Marco Coltellini], 1764.

3. Codex Iuris Canonici, L.P. 1983, překlad do češtiny. Z latiny přeložil prof. JUDr. ThDr. M. Zedníček. Praha: Zvon, české katolické nakladatelství, spol. s r. o., 1993.

4. Constitutio Criminalis Theresiana aneb římské císařské v Uhřích a Čechách etc. etc. královské apoštolské milosti Marie Terezie arcikněžny rakouské, etc. etc. Hrdelní právní řád. V Vídni, vytištěný u Jana Tomáše urozeného z Trattnern, císařsko královskýho impressora 1769.

5. FEHR, H. Zur Lehre vom Folterprozess. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germ. Abt., 1933, 53. CrossRef

6. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. Praha: Leges, 2009.

7. KIMMERLE, G. Hexendämmerung. Tübingen: Konkursbuch Verlag, 1980.

8. Kniha práv nad přečiněními hrdelními a těžkými řádu městského (totiž policie) přestupky. Ve Vídni u Jana Tomáše urozeného z Tratnnerův, cís. král. dvořského knihtlačitele a prodávatele, 1804.

9. KOUPIL, O. - KOUPILOVÁ, M. - MALÝ K. a kol. Nové právo útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské Josefa I: První kritická edice české verze zákoníku. Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu. Praha: Karolinum, 2018.

10. MALÝ, K. České právo v minulosti. Praha: Orac, 1995

11. MALÝ, K. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 4. přepracované vydání. Praha: Leges, 2010.

12. MALÝ K. Poznámky k obecné části zákoníku Marie Terezie Constitutio criminaalis Theresiana. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 1, s. 44-61.

13. MALÝ, K. Problém kontinuity a diskontinuity v trestním zákonodárství konce 18. a počátku 19. století. In: ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K. a kol. Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 696-702.

14. MALÝ, K. Trestní právo v Čechách v 15. a 16. století. Praha: Univerzita Karlova, 1979.

15. MALÝ, K. Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016.

16. MALÝ, K. Zločin urážky panovníka v českém právu doby předhusitské. Právněhistorické studie, 1971, roč. 15, s. 141-164.

17. PRUŠÁK, J. Rakouské právo trestní. Praha: Spolek českých právníků "Všehrd", 1912.

18. SATURNÍK, Th. Maiestas Carolina a její vliv na české právo obyčejové. Sborník věd právních a státních, 1918, roč. 18, s. 4-17.

19. SCHILD, W. Das Gottesurteile. In: HINCKELDEY, Ch. (Hrsg.). Justiz in alter Zeit. Band IV. Rothenburg ob der Tauber: Kriminalmuseum Rothenburg, 1989, s. 225-239.

20. SCHORMANN, G. Hexenprozesse in Deutschland. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1981.

21. ŠVECOVÁ, A. Beccariovský obrat ponímania trestného činu v konfrontacii s trestnoprávnou úpravou v Uhersku a Habsburskej říši v 18. a na začátku 19. storočia. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 1, s. 62-74.

Creative Commons License
Vývoj trestání deliktu rouhání a urážky Boha v českých zemích is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 3 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení