PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE

Právněhistorické studie (dále jen PHS) jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným od roku 1990 Univerzitou Karlovou v Praze za vědecké garance Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v univerzitním nakladatelství Karolinum. PHS jsou jediné české a slovenské vědecké periodikum v oboru dějin státu a práva.

První číslo časopisu vyšlo v Nakladatelství Československé akademie věd v červnu roku 1955. Časopis byl nejprve vydáván Kabinetem právních dějin ČSAV, později Ústavem státu a práva ČSAV a poté Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

PHS vycházejí třikrát ročně v dubnu, srpnu a prosinci a otiskují původní vědecké práce, vedle nich i recenze, anotace a zprávy z vědeckého života z oboru právních dějin. Přinášejí rovněž komentované materiály právněhistorické povahy. PHS přijímají příspěvky od domácích i zahraničních autorů. Příspěvky zahraničních autorů jsou uveřejňovány v původním jazyku, a to v angličtině, slovenštině, němčině, francouzštině, italštině nebo polštině.

Časopis Právněhistorické studie (ISSN 0079-4929) je evidován v Českém národním středisku ISSN (vedena Státní technickou knihovnou). Časopis je evidován Ministerstvem kultury ČR podle zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), a má přiděleno evidenční číslo periodického tisku MK E 18813.

Časopis Právněhistorické studie je tzv. otevřeným časopisem, a zajišťuje otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access). Veškerý obsah od čísla 48/2 je zveřejněn na webových stránkách časopisu (studie od čísla 43/2013), přičemž přístup k němu mají všichni bezplatně.

Časopis Právněhistorické studie využívá licenci Creative Commons: CC BY 4.0.

Dlouhodobou archivaci digitálního obsahu časopisu zajišťuje Portico.

PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE, Vol 51 No 1 (2021), 87–110

Vývoj přípravy řidičů v českých zemích do roku 1989

[The Development of the Driver Training in Czech lands until 1989]

Jan Štemberk

DOI: https://doi.org/10.14712/2464689X.2021.6
zveřejněno: 24. 03. 2021

Abstract

The paper sums up the requirements and demands for the driver training in Czech lands from the early 20th century to 1989. This period is associated with several political changes that were reflected also in the training of drivers. In this context, the paper focuses on the driving schools and their legal status, the entitlements for obtaining a driving license and the individual groups of these driving licenses. Since the obligation to undergo a driving test before driving had been implemented (1905), the content and difficulty of the driver training as well as other requirements (such as medical or professional) had been discussed. Particular attention is paid to the transformation of involvement of the state and the role it played in the trainings. The text of the article is largely based on the analysis of various legislations. To reveal the reality of the driver training and driving schools’ activities, relevant archive sources and partly contemporary literature were used.

Klíčová slova: drivers of motor vehicles; driving school; driver training; driving license

reference (10)

1. DOLEŽAL, S. Dopravní výchova mládeže. Odborná výchova, 1979-1980, roč. 30, č. 2, s. 60-61.

2. HOSKOVEC, J. a kol. Výcvik řidičů a psychologie. Praha: Nakladatelství dopravy a spojů, 1972.

3. JEŘÁBEK, V. a kol. Kapesní příručka pro řidiče z povolání. Praha: Dopravní nakladatelství, 1960.

4. SVOBODA, M. K některým právním otázkám forem zvyšování odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel. Socialistická zákonnost, 1977, roč. 25, č. 6, s. 350-356.

5. ŠKOULA, J. Může býti každý dobrým řidičem automobilů? Lidové noviny, 6. 2. 1927, s. 21.

6. ŠRAML, J. E. Výcvik mladých motoristů v Německu. BSČM, 1939, roč. 2, č. 4, s. 2.

7. ŠTEMBERK, J. Právní regulace automobilismu v českých zemích do roku 1938. Právněhistorické studie, 2007, č. 38.

8. ŠTEMBERK, J. Automobilista v zajetí reality. Vývoj pravidel silničního provozu v českých zemích v první polovině 20. století. Praha: Karolinum 2008.

9. ŠTEMBERK, J. Branný sbor československých motoristů. Moderní dějiny, 2020, roč. 28, č. 1.

10. TICHÝ, F. Hygiena automobilisty. Řidič automobilu, 1920, roč. 2, č. 22, s. 4-6.

Creative Commons License
Vývoj přípravy řidičů v českých zemích do roku 1989 is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

240 x 170 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 250 Kč
ISSN: 0079-4929
E-ISSN: 2464-689X

Ke stažení